Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (XII.20.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete a „Gölle helyi építési szabályzatá”-ról szóló 2/2005. (III. 31.) számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 01. 04 - 2017. 01. 04

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a

„Gölle helyi építési szabályzatá”-ról szóló 2/2005. (III. 31.) számú rendelet

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésének 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1.) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Hatályát veszti a „Gölle helyi építési szabályzatá”-ról szóló 2/2005. (III. 31.) számú rendelet 1.§.(5),(7), bekezdése, 8.§.(5) bekezdés, 14.§(2) bekezdése, 18.§.(4) bekezdése, 19.§.(4) bekezdése és 20.§.(2),(6),(7),(8) bekezdése.2.§Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Kovács Ernő s. k.                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s. k.

            polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetés napja: 2016. december 20.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző