Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (XI.3.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (XI.03.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2015.(VI.03.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2016. 11. 04 - 2016. 11. 04

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016. (XI.03.) önkormányzati rendelete

a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2015.(VI.03.) önkormányzati rendelet módosítására


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében,  45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2015.(VI.03.) rendelete (a továbbiakban: R) kiegészül  az alábbiak szerint:


A R. 2.§ (3) bekezdés a.pont  Pénzbeli és természetbeni támogatások tekintetében felsorolása    kiegészül  az alábbi pontokkal:

               ,,   j. gyermekes családok támogatása

               k.  háztartási szennyvíz szállítási díjához nyújtott települési támogatás’’


2.§

                                            

A R. kiegészül a 21.§-t követően az alábbi címmel és 21./A §-al:

,, Gyermekes családok támogatása

21/A §

(1) Gölle Községi Önkormányzat – ha az önkormányzat költségvetésében a szükséges összeg rendelkezésre áll-évente egy alkalommal támogatást nyújt a gyermeket nevelő családok részére.

(2) A támogatás mértéke:

      2,5 – 16 éves korú, óvodai nevelésben vagy alapfokú oktatásban részesülő gyermekeknek  10.000Ft/fő;

      14-18 év közötti, középfokú oktatási intézményben tanuló gyermekeknek 15.000Ft/fő;

      felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, diplomával nem rendelkező fiatalok esetén   20.000Ft/fő.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele tanköteles korú vagy közép-és felsőoktatásban tanuló gyermekek esetén az iskolalátogatási igazolás benyújtása.

(4) A támogatás kifizetésére az év IV. negyedében, a testület által meghatározott időpontban kerül sor. ’’
3.§


A R. kiegészül a 21/A § -t követő, alábbi címmel és 21/B §-al:


,, Háztartási szennyvíz szállítási díjához nyújtott települési támogatás


21/B §

(1) Az önkormányzat, ha az éves költségvetésében a fedezet biztosított, jövedelemtől függetlenül, évente legfeljebb 5 alkalommal települési támogatást nyújt minden, göllei belterületi ingatlannal rendelkező olyan ingatlan tulajdonos, ingatlan használó részére, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatást igénybe veszi és ezt az önkormányzattal közszolgáltatási szerződésben álló Doszpod Istvánné és Társa    Bt. által kibocsájtott, kiegyenlített számlával igazolja.

(2) A háztartási szennyvíz szállítási díjához nyújtott települési támogatás összege alkalmanként a számla 50%-a, de legfeljebb 10.000Ft lehet. ’’


4.§


(1)  Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt  követő napon hatályát veszti.

(2) A 2.§ rendelkezéseit a  hatályba lépést követően, a 3.§ rendelkezéseit 2016. május 2. napjától visszamenőleg kell alkalmazni.
Gölle,2016. szeptember 12.
Kovács Ernő sk.                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

polgármester                                                                    jegyző