Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (XI.10.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2016. 11. 11 - 2017. 03. 31

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §


A rendelet hatálya kiterjed Gölle közigazgatási területén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.


2. §


(1)A rendelet alkalmazása során a fogalmak értelmezésére a Szt. rendelkezései az irányadó.


(2) A rendeletben szabályozott szociális célú tűzifa támogatás (a továbbiakban: támogatás) elbírálására a szociális ellátásokról szóló 7/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3.§ -4.§- ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.


(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(4)A támogatás odaítélése kérelemre  történik.

(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 2  m3 lehet.

   (6)Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(7) A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület határozatban  dönt, a tűzifa kiosztására 2017. február 15-éig kerül sor.

(8) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
3.§Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.4.§Ez a rendelet a  kihirdetését követő napon  lép hatályba és 2017. március 31-én hatályát veszti.


Gölle, 2016. november 03.


Kovács Ernő s.k.                                                             Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                                                             jegyző