Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.10.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (V.10.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2019. 05. 11

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019 (V.10.) önkormányzati rendelete

a köznevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról


Gölle Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 21/A. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén működő köznevelési   intézményekre és ezen intézményekben étkezést igénybe vevőkre.


2. §

Az igénybe vett étkezésért fizetendő nettó térítési díjakat a 1. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) Az étkeztetés igénybevételére és a személyi térítési díj megállapítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(2) A köznevelési intézményekben (óvoda és általános iskola) a térítési díjat havonta, egy havi időtartamra, előre esedékesen, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni. Nem rendszeres igénybevétel esetén a térítési díjat az igénybevétel napján előre kell megfizetni. Ha a kötelezett (szülő/gondviselő) a befizetést elmulasztja - 10.000 Ft feletti étkezési térítési díj hátralék, vagy minimum 3 havi rendezetlen számla esetében - az önkormányzat által megbízott személy 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az önkormányzat által megbízott személy a hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a polgármestert és a jegyzőt.
(3) A térítési díj hátralék behajtásával kapcsolatos eljárások elindítása a jegyző hatáskörébe tartozik. A jegyző fizetési meghagyási eljárást kezdeményez a nem fizető szülővel/gondviselővel szemben .
(4) Amennyiben a megkeresés nem jár eredménnyel, a szülő/gondviselő továbbra sem rendezi kintlévőségét, a jegyző az illetékes közjegyzőnél végrehajtási eljárás indítását kéri a nem fizető szülővel/gondviselővel szemben.
(5) Minden, a térítési díj hátralék behajtásával kapcsolatban felmerült költség a szülőt/gondviselőt terheli.


4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Ernő  sk.                                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

 polgármester                                                                                        jegyző

Záradék


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Gölle,2019. május 10.

                                                                                  Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet s.k.

                                 

Mellékletek