Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.10.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. ( III.10. ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról

Hatályos: 2017. 03. 11

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. ( III.10. ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Gölle község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása


2.§


(1) Gölle község teljes közigazgatási területe –Büssü és Kisgyalán településekkel együttesen – egy vegyes, háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatokat is ellátó körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35. sz.


3.§


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Kaposvári Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. közreműködésével látja el.

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. sz.


4.§


(1) Gölle község teljes közigazgatási területe – Büssü és Kisgyalán településekkel együttesen – egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35. sz.


5.§


(1) Gölle Községi Önkormányzat Büssü és Kisgyalán  településekkel együttesen- életkori megoszlás nélkül – a fogorvosi alapellátás szempontjából egy körzetet alkot.

 (2) A körzet székhelye : 7272 Gölle Árpád u.35.sz.

 (3) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyelet ellátása a Kaposvári Fogászati Ügyelet  közreműködésével történik.

 (4) A fogorvosi ügyeleti ellátás székhelye: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.sz.


6.§


(1)Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a fogorvos és a fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.

  (2) Az iskola-egészségügyi ellátást a 7272 Gölle Árpád u.35. szám alatti orvosi rendelőben biztosítják.


Záró rendelkezések


7.§


(1) A rendelet a  kihirdetését követő nap lép hatálya.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi közszolgáltatások szabályozásáról szóló 12/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete.


Kovács Ernő s.k.                                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                                                               jegyző


    Kihirdetve  Gölle,2017. március 10.

        .                                                                                    Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet   

                                                                                                                    jegyző