Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (X.1.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (X.1.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről

Hatályos: 2015. 10. 02

Gölle Községi  Önkormányzat képviselő-testületének

12/2015. (X.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekrőlGölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Gölle Község Díszpolgára cím


1. § (1) A ,,Gölle Község Díszpolgára” cím adományozható annak a göllei kötődésű magyar vagy külföldi állampolgárnak,aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a településen, mind   országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(2) Gölle Község Díszpolgára címből évente egy adományozható.

   (3) A kitüntető cím magyar és külföldi állampolgárnak is adományozható.

   (4) A díszpolgári cím adományozásával meghalt személy emléke is megtisztelhető.

   (5)A díszpolgári címmel- külön erre a célra készített- díszoklevél és Gölle címerével díszített 14     karátos arany kitűző jár. Elhunyt személy esetén a hozzátartozónak csak díszpolgári oklevél adható.

   (6) A Gölle Község Díszpolgára cím külföldi állampolgárnak történő adományozásakor a díszoklevelet az adományozott anyanyelvén, hiteles fordításban is mellékelni kell.

2.§  (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

     (2) A község díszpolgára:

      a)az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek   szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,

     b) Elhalálozása esetén-családja beleegyezésével-az önkormányzat ingyenes sírhelyet biztosít a település temetőjében és halottak napján virággal emlékezik meg róla.Gölle Községért kitüntetés


2. § A ,, Gölle Községért” kitüntetés azoknak a Gölle községben élő vagy göllei kötődésű magyar vagy külföldi állampolgároknak, Göllében működő közösségeknek, szervezeteknek adható, akik a település fejlődését, környezetének megóvását, szebbé tételét szolgáló közéleti tevékenységet végeznek. Példamutató magatartásukkal, kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, különös megbecsülést kiváltó tevékenységükkel, aktív segítő közreműködésükkel a köz javát szolgálják.
3. § (1) A kitüntetéssel - külön erre a célra készített- díszoklevél és Gölle címerével díszített ezüst kitűző jár.

(2)A Gölle Községért kitüntetés külföldi állampolgárnak történő adományozásakor a díszoklevelet az adományozott anyanyelvén, hiteles fordításban is mellékelni kell.
(3) A Gölle Községért kitüntetés elhunyt személynek, poszthumusz jelleggel is adományozható.
(4) Az elhunyt személynek történő adományozáskor a hozzátartozónak csak díszoklevél adható.

 (5) Közösségi adományozás esetén, a Gölle Községért kitüntetést és a díszoklevelet a közösség képviseletétre jogosult veheti át.


Az elismerések adományozásának rendje


4.§ (1) Az elismerések odaítélése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

      (2) A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt.

      (3) Az adományozást határozat formájában a képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.

      (4) A díszpolgári cím és a Gölle Községért kitüntetés átadása ünnepélyes keretek közt történik, a képviselőtestület által megjelölt ünnepi eseményen.


5.§ A díszoklevél tartalmazza:

    - az adományozott elismerés megnevezését,

    - az adományozó határozat megjelölését,

    - az adományozott nevét,

    - az adományozás keltét,

    - a polgármester és a jegyző aláírását,

    - a képviselő-testület pecsétjét.Az elismerések visszavonása


6. § (1)  A Képviselő-testület az általa adományozott elismerő címet és kitüntetést visszavonhatja, amennyiben viselőjük méltatlanná válik a kitüntetésre.
(2) Méltatlan a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt, illetve akit a bíróság jogerősen eltiltott a közügyek vagy foglalkozásának gyakorlásától.
(3) A kitüntetés visszavonására az adományozás szabályait kell alkalmazni. 


7. § (1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi feladatokat a jegyző látja el.
(2) A kitüntetések nyilvántartása tartalmazza:
a) a kitüntetésben részesült személy nevét, lakcímét,
b) a kitüntetés típusát,
c) az adományozás időpontját, indokait, az adományozásról szóló határozatot,
d) az esetleges visszavonás tényét, időpontját és az erről szóló határozatot.

4. Záró rendelkezések


8. § (1) A rendeletben szabályozott kitüntetések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(2) A rendelet a  kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (3) Egyidejűleg hatályát veszti Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím adományozásáról szóló 6/2007.(VIII.3.) sz. rendelete.


Gölle, 2015. szeptember 28.
    Kovács Ernő                                                                     Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
    polgármester                                                                                             jegyzőZáradék

A rendelet 2015. október 1-én kihirdetésre került.

                                                                                             Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                        jegyző