Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 04. 19

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.


Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Gölle Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat) a 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbiakat rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2013. évi bevételeit 229.566 ezer Ft-ban, kiadásait 197.236 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                      229.566 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                        197.236 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                         54.570 ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                        54.570 ezer Ft

                        ebből:

                           - fejlesztések összege                                                          5.301 ezer Ft

                           - felújítások összege                                                           49.360 ezer Ft

  • működési célú bevétel                                                                    174.996 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                     142.666 ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                 64.294 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                           13.422 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                      39.995 ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                             12.850 ezer Ft


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i helyesbített működési pénzmaradványát 20.900.-ezer Ft-ban, fejlesztési pénzmaradványát 6.400 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését az 1. sz. melléklet 3. oszlopa tartalmazza. A 2013. évi kiadások pedig a 2. sz. mellékletben kerülnek kimutatásra.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §.


A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §.


A Képviselő-testület a Közös Hivatal összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §.


A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda összevont költségvetési mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §


A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 9. §-ban foglaltak kivételével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §


A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §.


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.


13. §.


A képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását az 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.


14. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását az 13. sz. melléklet tartalmazza.


15. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2013. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


16. §.


A képviselő-testületnek 2013. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


17. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2013. április 19. napján lép hatályba.


Gölle, 2013. április 17.

Kovács Ernő                                                                                   Tóbiás Ernőné

polgármester                                                                               címzetes főjegyző


Z Á R A D É K:


E rendelet 2013. április hó 18. napján kihirdetésre került.


Gölle, 2013. április 17.Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző