Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IX.10.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 03. 21

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2015. (XI.14.) számú önkormányzati rendelettel módosított


8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról


Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Építményadó


Az építményadó alapja


 1. §

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


Az adó évi mértéke

 1. §

Az éves adó mértéke lakás céljára szolgáló építmény esetében 300,- Ft/m2,

           nem lakás céljára szolgáló építmény esetében 90,- Ft/m2.


Adómentesség

 1. §


     (1) Adómentes a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, ha azt saját maga vagy egyenes ágbeli rokona ténylegesen, életvitelszerűen használja.

     (2) E rendelet tekintetében magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül:

 1. ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy az oktatási intézménybe, illetve ide tér haza),
 2. ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás, stb.) leginkább folytatja,
 3. amely családi élete helyszínéül szolgál,
 4. amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
 5. amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

2. Magánszemély kommunális adója


Az adó mértéke

 1. §


Az adó évi mértéke adótárgyanként:

 1. Lakás esetén: 7.000,- Ft
 2. Garázs és gépjárműtároló esetén: 1.000,- Ft
 3. Üzlet, műhely esetén: 5.000,- Ft
 4. Külterületi egyéb épület (pince, présház) esetén: 500,- Ft
 5. Lakásbérleti jog esetén: 1.300,- Ft.


Adómentesség, adókedvezmény

 1. §


Mentes az adó alól

 1. az önkormányzat illetékességi területén lévő telek,
 2. a magánszemély tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet életvitelszerűen nem használnak.

Az életvitelszerű használatról e rendelet 3. szakasz (2) bekezdése rendelkezik.


3. Helyi iparűzési adó


Az adó évi mértéke

6. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 % -a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

 1. a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 500,- Ft,
 2. a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 500,- Ft.

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (4) bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után a megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely/ek/ szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.


4. Földadó[1]


Az adó alapja és mértéke

7. §

 (1) Az adó alapja a település közigazgatási területéhez tartozó, külterületi termőföld, ami az ingatlan nyilvántartásban  szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet.

(2) Az adó mértéke 10.000 Ft/ hektár tulajdonosonként minden, 100 hektár feletti termőföld-tulajdon után.

 (3) Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a földrészlet tulajdonosa.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

(4)  Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

 Az adófizetési kötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.


Adómentesség

8. §

Mentes az adó megfizetése alól a tulajdonos, Gölle község közigazgatási területén lévő 100 hektárnyi földtulajdont meg nem haladó mértékig.


9. §

(1) Az adóalany az adó bevezetésének évében, 2016. január 31. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni, a 2016. év január elsejei állapotnak megfelelően, az önkormányzat által e célra rendszeresített nyomtatványon.

(2) Az adó összegét az önkormányzati adóhatóság állapítja meg az adóalany bevallása és az ingatlan nyilvántartásban a tárgy év első napján nyilvántartott adatok alapján.

(3) Az adóalany az adófizetési kötelezettségét érintő minden változást köteles a változást követően 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni.


5. Záró rendelkezések[2]

10. §


(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 11/2013. (XII.2.) számú, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2014. (IX. 1.) számú valamint a helyi iparűzési adóról szóló 9/2014. (IX.1.) számú önkormányzati rendelete.

(3) E rendelet 4. fejezete 2016. január 1.-től lép hatályba.


Gölle, 2015. szeptember 7.         Kovács Ernő s.k.                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                           jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 2015. szeptember 10.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

         jegyző

[1]

A fejezetcímet és a 7.-8.-9.-§-okat Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az adórendelet módosítására kiadott 14/2015. (XI.14.) önkormányzati rendeletének 1.-2.-3. §-ai emelték be.

[2]

A fejezet és a 10. § számozását Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az adórendelet módosítására kiadott 14/2015. (XI.14.) önkormányzati rendeletének 1. § (2) és (3) bekezdései módosították.