Gölle Községi Önkormányzat

Gölle Község Önkormányzatának 6/2013. (VII.8.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2004. (XI.29) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 07. 16

Gölle Község Önkormányzatának

16/2004. (XI. 29.)

önkormányzati  rendelete


a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről


(egységes szerkezetben a módosító 9/2009.(IX.14.) és  6/2013. (VII.8.) számú rendeletekkel)


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, - a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendeletre (a továbbiakban: R) figyelemmel - a következő rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1. §.


E rendelet hatálya kiterjed Gölle község közigazgatási területén a természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételével összefüggő kötelezettségeire.


2. §.


(1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett ellátása - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő - tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló - kémény, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására.


(2) A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték.


3. §.


(1) A közszolgáltatást a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő szolgáltató végzi.


(2) Az Önkormányzat 2005. január 1.napjától 2013 december 31.napjáig a közszolgáltatás elvégzésével a Somogy Kéményseprő-Mester Kft-t (Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.) bízza meg, amely tevékenységet  a R. előírásai szerint köteles végezni.


A közszolgáltatás ellátásának szabályozási előírásai


4. §.


A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybevevő és a szolgáltató között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok szerint szerződéses jogviszony jön létre (Ptk. 387., 388. §.)Használatban lévő kémények műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése és tisztítása


5. §.


Az egyedi tüzelőberendezések füstgáz elvezetésére szolgáló kéményeinél és azok tartozékainál négyévenként az esedékes ellenőrzés és tisztítás alkalmával feltárás (bontás) nélküli műszaki felülvizsgálatot kell végezni.


6. §


(1)   Szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló egyedi és gyűjtőkéményeket, valamint azok kémény toldóit és szikrafogóit - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - félévente egy alkalommal kell ellenőrizni és tisztítani.


(2)   Évente egy alkalommal kell ellenőrizni és tisztítani

        a.) az (1) bekezdésben meghatározott kémények bekötőnyílásait - a cserépkályhák

              bekötőnyílásai kivételével-, továbbá koromzsákjait, füstcsatornáit, valamint

         b.) a mellékcsatornás gyűjtőkémények mellékcsatornáit.


(3)   Négyévenként kell ellenőrizni és tisztítani azokat az (1) bekezdésben foglalt kéményeket, amelyeket külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységben használnak.7. §.


(1)    A kéménykürtő felületéről a szabványos tisztítóeszközzel el nem távolítható szurokréteget kiégetéssel kell eltávolítani.


(2)    Tilos kiégetni az olyan kéménykürtőt,

         a.) amelynél kiégetés estén tűzveszély áll fenn;

         b.) amelynek a rendeltetésszerű használhatóságát a kiégetés károsíthatja;

         c.) amelynek a keresztmetszete a 729 cm2-t (27 cm x 27 cm) meghaladja.


8. §.


Gáz-tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló

a.)     egyedi és gyűjtőkémények átjárhatóságát és a keletkező égéstermék maradéktalan eltávozását évente egy alkalommal ellenőrizni kell, e kéményeket, valamint azok kéménytoldóit, szikrafogóit, bekötőnyílásait - a cserépkályhák bekötőnyílásai kivételével -, kondenz gyűjtőit, koromzsákjait, füstcsatornáit, továbbá a mellékcsatornás gyűjtőkémények mellékcsatornáit, ha szükséges, egyidejűleg tisztítani is kell;


9. §.


(1)    A tartalékkémények és tartozékaik rendeltetésszerű használhatóságát - a (2) bekezdésben foglalt kivételével - évente egyszer ellenőrizni kell és a tisztítást, ha szükséges, egyidejűleg el kell végezni.10. §.


(1)    Ha a kémény szerkezete, a használt tüzelőanyag minősége, a tüzelés módja vagy más ok azt szükségessé teszi, a kéményt és tartozékait a 6. §-ban, a 8. és 9. §-ban előírtaknál gyakoribb időközönként kell tisztítani.


(2)    A gyakoribb időközönkénti tisztítás, továbbá a füsttömörség-próba szükségességét a szolgáltató állapítja meg, melyet írásban kell az ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) részére megindokolni.


11. §.


(1)    A szolgáltatónak a műszaki felülvizsgálat, az ellenőrzés és tisztítás keretében a részletezett munkálatokat R-ben meghatározott rendben és módon  kell elvégeznie.


(2)    A közszolgáltatást külön megrendelés nélkül kell elvégezni.


12. §.


(1)    A szolgáltató a munka megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 nappal megelőzően - köteles a tulajdonost írásban vagy hirdetmény útján értesíteni.


(2)    Ha a tulajdonos a helyszínre történő bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését, ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a szolgáltató köteles az első fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.


(3)    Ha a szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot észlel, írásban köteles felhívni a tulajdonos figyelmét annak megszüntetésére.


(4)    A következő esedékes munkavégzéskor a szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy a szabálytalanságokat megszüntették-e. Amennyiben a szükséges intézkedés nem történt meg, a szolgáltató az első fokú építésügyi, illetőleg tűzvédelmi hatóságot köteles írásban értesíteni.


(5)    Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. Egyidejűleg a szolgáltató az első fokú tűzvédelmi, illetőleg építésügyi hatóságnak, továbbá gáztüzelő-berendezés esetén a területi gázszolgáltatónak bejelentést tesz.


A kémények használatával összefüggő szakvélemény


13. §.


(1)    Új égéstermék-elvezetőket kivitelezés közben, eltakarás előtt a kémény kivitelezőjének jelenlétében a szolgáltatóval ellenőriztetni kell. A megrendelésnek a szolgáltató 3 munkanapon belül köteles eleget tenni. Az ellenőrzés eredményét a szolgáltató szakvéleménnyel igazolja.


(2)    Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a szolgáltató a kémények megfelelőségét tanúsító szakvéleményt ad ki.


(3)    Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kéményeket és tartozékait csak azok megfelelőségét tanúsító szakvélemény birtokában lehet üzemeltetni.


(4)    Gázüzemű, továbbá - a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén - más tüzelőberendezést meglévő kéménybe kötni csak a kémények megfelelőségét és terhelhetőségét tanúsító szakvélemény birtokában szabad.


(5) Az 5. §-ban meghatározott műszaki felülvizsgálat eredményét a szolgáltató szakvéleménnyel igazolja.


14. §.


(1)    A szakvéleményt - a 13. §. (4)-(5) bekezdésében foglalt szakvélemények kivételével - a megrendeléstől számított 8 napon belül kell kiadni.


(2)    A 13. §. (4) bekezdésében foglalt szakvéleményt a megrendeléstől számított 15 napon belül, a 13. §. (5) bekezdésében foglalt szakvéleményt 30 napon belül kell kiadni.


(3)    A szakvélemény másolatát a szolgáltató 5 évig köteles megőrizni.


Nyilvántartás


15. §.


A szolgáltató a közszolgáltatás során általa elvégzett munkákról a R-ben meghatározott módon nyilvántartást vezet.

A körzetben a szolgáltató köteles munkanapokon ügyfélfogadást tartani.A közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosát terhelő

kötelezettségek


16. §.


(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi előfeltételeket biztosítani, így különösen

        a.) az érintett helyiségekbe való bejutás lehetőségéről,

        b.) a kéménykiégetés alkalmával a helyszínen, illetve magastetős épület esetén a

              padlástérben legalább 10 liter vízről,

        c.) a koromzsák tisztításakor megfelelő gyűjtőedényről gondoskodni.


(2) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságot a tulajdonosnak meg kell szüntetnie.


(3) Meglévő kémény felújítását, illetőleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását - a munka megkezdését megelőző 15 nappal - a tulajdonos írásban köteles a szolgáltatónak bejelenteni.
17. §.


(1) A közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos köteles díjat fizetni, amelynek mértékét

      e rendelet melléklete tartalmazza.


(2) A szolgáltató a mellékletben meghatározott díjat a tevékenység elvégzésekor szedi

      be.


A kéményseprési rendelkezések betartásának ellenőrzése


18. §.


A kéményseprési rendelkezések betartásának ellenőrzését Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága látja el.


Szabálysértési rendelkezés


19. §.


*


Hatályba léptető rendelkezés


20. §.


(1) E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.Gölle, 2004. november 25.                                

                    Tóbiás Ernőné.                                                             Kovács Ernő

                   címzetes főjegyző                                                             polgármester* hatályon kívül helyezte a 9/2009.(IX.14.) önkormányzati rendelet 2009. szeptember 14. napjával.

1.sz. melléklet a 16/2004. (XI.29.) rendelethez      1.sz. melléklet a 6/2013. (VII.5.) rendelethez  
                                                                                     Önkormányzat-     Kötelező              Önkormányzat

                                                                 által elfogadott    csökkentés             által elfogadott

                                                                                                   díj                  -10%     új díj

                                                           2012.12.31-2013.06.30    Ft                         2013. 07. 01-12. 31.ig                                                                                                                        


I.   Kötelező ellenőrzés, tisztítás

    4 évenkénti műszaki felülvizsgálat (vegyes kémény)

Új jel: ENHS; ENTS; EZHS; EZTS

   1. Szabványkémény                        lakossági:        935/alk           -94/alk                                    841/alk

                                                                                                                                 

                                               közületi:          1173/alk         0/alk                           1173/alk


2. Gyűjtőkémény                   lakossági:        935/szint         -94/szint                     841/szint

Új jel: GNHS; GZHS; GZTS;                                                                   

közületi           1173/szint-     0/szint                         1173/szint


1.    Kötelező ellenőrzés, tisztítás,     visszaáramlás mérés, 4 évenkénti kötelező     felülvizsgálat ( gázkémény )


    1. Szabványkémény           lakossági:        935/alk           -94/alk                                    841/alk

Új jel: ENHG; ENTG; EZHG; EZTG                                         

                                               közület:           1173/alk-        0/alk                           1173/alk


    2. Gyűjtőkémény               lakossági:        935/alk           -94/alk                                    841/alk

Új jel: GNHG; GZHG,;GZTG                                                      

                                               közület:           1173/szint       0/szint                         1173/szint


II.   III. Tartalék kémények használhatóságának

    ellenőrzése évente egyszer                         375,-/alk         38/alk                         337,-/alk

Új jel: ET; GT; KT; NT


III.  IV. 1. Központi és üzemi vegyestüzelésű kémény

tisztítása, 4 évenkéntiműszaki felülvizsgálat

                                              

Új jel: KNHS; KNTS; KZHS; KZTS         321,-/fm          0,-/fm                         321/fm

                                               közületi:


IV. V.  Központi és üzemi gázkémény évente egyszeri

felülvizsgálata, tisztítása, huzatmérés

                                              

Új jel: KNHG; KNTG; KZHG; KZTG      321,-/fm          0,-/fm                         321,-/fm

                                               közületi:
V.   VI. Évente egyszer kötelező ellenőrzés, tisztítás

  1. Gyárkémény, gyári jellegű kémény egyszeri

tisztítása

                                              

Új jel: NNHS; NNHG; NNTS; NNTS; NNTG     1326,-/fm        0.-/fm              1326,-/fm

                                               közületi:                     


Az eddigi munkákhoz kiszállási pótlék nem számítható fel.

VI. VII.  Megrendelésen alapuló munkák:


  1. Szabványkémény vizsgálata:


lakossági:        5334,-/db        -533,-/db                    4801,-/db

           

közületi:          5334,-/db        -0,-/db                        5334,-/db


  1. Gyűjtőkémény vizsgálata:


lakossági:        3734,-/szint     -373,-/szint                 3361,-/szint

           

közületi:          3734,-/szint     -0,-szint                      3734,-/szint


  1. Üzemi, központi kémény vizsgálata:

lakossági:        7203,-db         -720,-/fm                    6483,-/fm

közületi:          7203,-db         -0,-/fm                        7203,-/fm


  1. Építési terv felülvizsgálata:   


                                               lakossági:        2403,-             -240,-                          2163,-

                                              

közületi:          2403,-             -0,-                              2403,-

5.   Szakvélemény készítése:

5. Szakvélemény készítés:

lakossági:        4801,-             -480,-                          4321,-

           

közületi:          4801,-             -0,-                              4801,-

                                                          

            Kéményméret ellenőrzés: lakossági:  2068,-             -207,-                          1861,-

           

közületi:          2068,-             -0,-                              2068,-


 7. Kéményégetés                                          díjmentes       díjmentes                   díjmentes,-


 8. Soron kívüli kéménytisztítás                    díjmentes       díjmentes                   díjmentes


Gölle község területén a vonatkoztatási egységráfordítási díj: 1472,-ft


A díjakat a munkavégzéssel egyidőben a munka elvégzése után számla ellenében kell fizetni. A számla a gyakoriság szerinti éves díj arányos részét tartalmazza.
Gölle, 2013. július 5.                                

                      Tóbiás Ernőné                                                                Kovács Ernő

                   címzetes főjegyző                                                             polgármester