Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (V.30.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 05. 31

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §
  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2017. (II.16.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                 206.985.978Ft                    315.580.392Ft-ban,

7   aa) működési költségvetési bevételét        174.204.796Ft                   224.391.944 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét          32.781.182Ft                      91.188.448Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                  206.985.978Ft                    315.580.392Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását           157.283.840Ft                    216.263.254Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                     58.367.630Ft                        83.090.329Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok            13.225.120Ft                       17.899.016Ft,

- dologi jellegű kiadások                        70.215.643Ft                       78.936.327Ft,


- ellátottak pénzbeli juttatásai                 7.858..000Ft                       14.678.847Ft,

- speciális célú támogatások                       600.000 Ft                             60.000 Ft,

- támogatási kölcsön nyújtása                                  Ft                                  0 E Ft,


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását         49.702.138 Ft                99.317.138 Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                                      Ft                                 Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                                Ft                                 Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                           Ft                                 Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát                              Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát

Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0E Ft-ban,

e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 10.000.000 Ft                              Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat költségvetési fejlesztéseit  tartalmazó 6.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 3.számú melléklete lép

5.§


Az önkormányzat felújítási kiadásai 7.melléklet helyébe ezen rendelet 4.sz.melléklete lép.


6.§


Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz.melléklet helyébe jelen rendelet 5.számú melléklete lép.

7.§.


Az önállóan működő Göllei Közös Hivatal  bevételeit és kiadásait tartalmazó 15.sz.melléklet helyébe ezen rendelet 6.számú melléklete lép.

8.§


Az önállóan működő GölleiNapközi Otthonos Óvoda 16. melléklete helyébe ezen rendelet 7.sz.melléklete lép.II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9. §.

(1) Ez a rendelet 2018.május 31.-én lép hatályba.


Gölle, 2018.május 30.Kovács Erenő                                                          Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018. május 30. kihirdetésre került


.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek