Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2018. 10. 01- 2022. 05. 29

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2018.10.01.

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Balatonberény község polgárai és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Balatonberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közösségi színterekre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

2 A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

3. § Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

4. § Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,

b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,

c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,

d) a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a közművelődési tevékenységbe, a könyvtárban DJP pont működtetése,

e) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,

f) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,

g) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,

h) települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése

i) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása

j) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,

k) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,

l) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,

m) közösségi internet szolgáltatást biztosít,

n) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.

3 A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

a) közösségi színtér biztosításával,

b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,

c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és

d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.

6. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító közösségi színtereket, integrált közösségi színteret, valamint a könyvtári feladatokat könyvtári szolgáltató helyként KSZR-rel az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

a) könyvtári szolgáltató hely Balatonberény Kossuth tér 1. , 153 hrsz

b) művelődési ház Balatonberény Kossuth tér 1., 153 hrsz

c) múltház Balatonberény Kossuth u. 129. 446 hrsz

d) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület,

(2) A képviselő-testület a közművelődési színtér éves munkatervét, programtervezetét a tárgyév költségvetési rendeletének tárgyalásával egyidejűleg fogadja el.

7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a településen működő köznevelési intézményekkel,

b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,

c) egyházakkal és

d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

a) a Berényi Hírlapban,

b) plakátok, szórólapok útján,

c) a települési honlapon adnak tájékoztatást a község lakossága részére.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei

8. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, és egyedi döntéssel biztosíthatja.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmai jellegű kiadások, bevétel tekintetében a közösségi színtér működését biztosító szakember az éves költségvetési előirányzat figyelembevételével a polgármester előzetes tájékoztatása mellett dönthet.

(3) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(4) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.

9. § (1) A közművelődési színtér díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásai:

a) A közösségi színtér termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége;

b) a rendeletben felsorolt mindazon saját tevékenység, mely a közösségi színtér közvetlen kiadásait nem terheli,

c) az a tevékenység, rendezvény, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

(2) A közművelődési színtér díjköteles szolgáltatásai:

a) minden nem kulturális, üzleti célú tevékenység, rendezvény

b) a közösségi színtér éves előirányzatát meghaladó, közvetlen költséget igényel.

(3) A szolgáltatás díjának mértékét a piaci viszonyok szerint a polgármester állapítja meg.

10. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. A könyvtári és a közművelődési feladatokat a képviselő-testület által kinevezett, megfelelő szakképesítésű, főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló személy látja el.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2018. október 1-én lép hatályba.

12. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, a 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlament és a Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

13. § Hatályát veszti a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 21/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet.