Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2017. 08. 31 - 2018. 03. 31

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról
Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:


  1. §A rendelet hatálya kiterjed Gölle közigazgatási területén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.


2. §(1)A rendelet alkalmazása során a fogalmak értelmezésére a Szt. rendelkezései az irányadó.


(2) A rendeletben szabályozott szociális célú tűzifa támogatás (a továbbiakban: támogatás) elbírálására a szociális ellátásokról szóló 7/2015.(VI.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3.§ -4.§- aiban foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.


 (3) Az (1) bekezdésben megjelölt kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(4) A támogatás odaítélése kérelemre, a rendelet 1. számú mellékletét képező űrlapon történik.


(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 lehet.


(6)Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.


 (7) A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület határozatban  dönt, a tűzifa kiosztására 2018. február 15-éig kerül sor.


 (8) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


3.§


Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


4.§


Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

                                                                         

5.§


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. március 31-én hatályát veszti.

Kovács Ernő                                                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                                       jegyző


Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Gölle, 2017. 08. 30.


                                                                                                   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                          jegyző