Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XI.18.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XI.18.) számú rendelete a „Gölle helyi építési szabályzatá”-ról szóló 2/2005. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 20 - 2014. 11. 20

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2014. (XI.18.) számú rendelete

a

„Gölle helyi építési szabályzatá”-ról

szóló

2/2005. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a.) pontja valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6/A.§. (3) bekezdésében és a 62.§ (6) 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdés 1.) pontjában és az Étv 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A 2/2005. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) – 2. sz. módosítás keretében módosult – 1.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szabályozási tervek kötelezően figyelembe veendő elemei:

- a külterületi és a belterületi határvonal

- a szabályozási vonalak

- a területfelhasználási módok és határok

- az övezeti és építési övezeti határok, jelek

- az övezeti és építési övezeti előírások

- az építési határvonalak

- az e rendelettel védetté nyilvánított természeti és művi értékek

- a sajátos jogintézmények

- az infrastruktúra hálózatok és létesítmények területigényes elemei

-

-

- a kertépítészeti terv készítési kötelezettség.

(2) A R 1.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kötelező erejű szabályozási elemek – a helyi védelem alatt álló művi értékeket tartalmazó 2. sz. melléklet és a sajátos jogintézmények kivételével – csak a rendezési terv módosításával, a jogszabályokban előírt egyeztetések lefolytatásával változtathatók, képviselőtestületi jóváhagyással. A helyi védelem alatt álló művi értékek listája – külön építészeti szakvélemény alapján – valamint a sajátos jogintézmények a rendezési terv módosítása nélkül, külön önkormányzati rendelettel módosíthatók. Az egyéb, irányadó elemek változtatása – a szükséges szakhatósági egyeztetések lefolytatásával – hatósági engedélyezési eljárás keretében történhet.”

(3) A R 1.§ (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) Haszonállat tartására szolgáló épületet és trágyatárolót falusias lakó, idegenforgalmi, üdülő és intézményi funkciójú épülettől 10 m-nél távolabb kell elhelyezni. A településközpont vegyes területen haszonállat-tartás céljára szolgáló épület és építmény – a saját célra tartott baromfi kivételével – nem létesíthető. Az állattartással és az állattartó épületekkel kapcsolatos egyéb szabályokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

2.§

(1) A R 2.§ (1) bekezdés a./ pontjának ae/ alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ae/ különleges terület, ezen belül

- temető, kegyeleti park (Kü-T)

- idegenforgalmi fogadóhely (Kü-I)

- szennyvíztelep (Kü-SZT)

- családi gazdasági üzemközpont (Kü-CS)”

(2) A R 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek (területfelhasználási egységek), valamint az építési övezetek és az övezetek határvonalait a szabályozási tervek tartalmazzák.”

3.§

(1) A R – 2. sz. módosítás keretében módosult – 3.§ (2) bekezdés táblázat alatti szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"* A beépítési százalék megállapításakor a telekterület 1000 m2 feletti része 50 %-ban számítható be.

(pl.: 2800 m2-es telken, 1000 m2+(1800 m2/2)=1900 m2

a beépítési százalék megállapításakor figyelembe vehető telekterület 2800 m2-es telek esetén 1900 m2.)

Szabadonálló beépítés is engedélyezhető létesíthető akkor, ha a szomszédos telek oldalhatáros beépíthetőségét a szabadonálló lakóépület oldalkertjének mérete lehetővé teszi.

Az üzemi illetve gazdasági épület és építmény építménymagassága ennél a fenti táblázatban meghatározottnál nagyobb (max 7,5 m) is lehet.”

(2) A R 3.§ (4) bekezdés f., pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f., az elő- oldal-és hátsókert előírásait a kialakult állapot figyelembevételével az alábbi keretek között kell meghatározni:

-az előkertet – a szabályozási terven jelölt építési határvonal figyelembe vételével - a kialakult helyzethez igazodóan kell meghatározni

- az oldalkertet a beépítési mód függvényében – a kialakult helyzet és az OTÉK 35. és 36.§. előírásai alapján – kell meghatározni azzal az eltéréssel, hogy az OTÉK 35.§. (6) bekezdésben előírtak az oldalkert egészére vonatkoznak. Kialakult állapot esetén a meglévő épületek egyedi építési ügyeinek engedélyezési eljárásában 6 m-nél kisebb oldalkerti és építmények közötti legkisebb távolsági méretek a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával tarthatók meg. Új épületek építése esetén a 6 m-nél kisebb oldalkerti és építmények közötti legkisebb távolsági méretek – maximum 4,5 m építménymagasság mellett – minimum 4 m-ig történő csökkentése a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával és csak azon esetekben alkalmazható, ha a telek régebbi jogszabályok szerint alakult ki, és szélessége a 12 métert nem éri el.

- a hátsókertet építési határvonal figyelembevételével kell biztosítani.”

(3) A R – 2. sz. módosítás keretében módosult – 4.§ (2) bekezdés táblázat alatti szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szabadonálló beépítés is engedélyezhető létesíthető akkor, ha a szomszédos telek oldalhatáros beépíthetőségét a szabadonálló lakóépület oldalkertjének mérete lehetővé teszi.

Az övezeti előírásban meghatározott minimális telekterületnél kisebb, meglévő építési telek is beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatók, illetve a maximális építménymagasságnál nagyobb magasság (max 8,0 m) is engedélyezhető létesíthető, ha azt az adott funkcióra vonatkozó előírások (tornaterem, stb.) indokolttá teszik, továbbá ha az megfelel az OTÉK 36.§.(2) bekezdéseiben foglalt követelményeknek.”

(4) A R 4.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A településközpont vegyes területen az elő- oldal-és hátsókert előírásait a kialakult állapot figyelembevételével az alábbi keretek között kell meghatározni:

-az előkertet – a szabályozási terven jelölt építési határvonal figyelembe vételével - a kialakult helyzethez igazodóan kell meghatározni

-az oldalkertet a beépítési mód függvényében – a kialakult helyzet és az OTÉK 35. és 36.§. előírásai alapján – kell meghatározni azzal az eltéréssel, hogy az OTÉK 35.§. (6) bekezdésben előírtak az oldalkert egészére vonatkoznak. Kialakult állapot esetén a meglévő épületek egyedi építési ügyeinek engedélyezési eljárásában 6 m-nél kisebb oldalkerti és építmények közötti legkisebb távolsági méretek a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával tarthatók meg. Új épületek építése esetén a 6 m-nél kisebb oldalkerti és építmények közötti legkisebb távolsági méretek – maximum 4,5 m építménymagasság mellett – minimum 4 m-ig történő csökkentése a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával és csak azon esetekben alkalmazható, ha a telek régebbi jogszabályok szerint alakult ki, és szélessége a 12 métert nem éri el.

-a hátsókertet építési határvonal figyelembevételével kell biztosítani.”

(5) A R 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A település területén különleges területek a temető (Kü-T), a kakasdombi idegenforgalmi fogadóhely (Kü-I1), az inámpusztai volt iskola területén kialakítható idegenforgalmi fogadóhely vagy egészségügyi-rekreációs központ (Kü-I2), valamint a szennyvíztelep (Kü-SZT), valamint a családi gazdasági üzemközpont (Kü-CS) területe.”

(6) A R új 7.§ (5) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:

„(5) A családi gazdasági üzemközpont területén – az állattartás, termény- és géptárolás, valamint terményszárítás (mobil szárítóval) céljára szolgáló – nem környezeti hatásvizsgálat köteles, sem egységes környezethasználati engedélyköteles kapacitású épületek és építmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.”

Ezzel együtt a további bekezdések számozása eggyel nő.

(7) A R – 2. sz. módosítás keretében módosult – 7.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) (6) A különleges területek övezeti előírásait a szabályozási tervek is tartalmazzák, az alábbiak szerint:

Jel

Beépítési mód

Beépítési % maximum

Építménymag. maximum (m)

Telekterület minimum (m)

Zölddel való fedettség (%)

Kü-T

SZ

10

4,5

K

50

Kü-I1

O, SZ

15

4,0

2000

50

Kü-I2

SZ

25

7,5

K

50

Kü-SZT

SZ

10

4,5

1000

40

Kü-CS

SZ

30

7,5

10000

40

„A maximális építménymagasságnál nagyobb magasság (max 8,0 m) is engedélyezhető létesíthető, ha azt az adott funkcióra vonatkozó előírások indokolttá teszik (harangtorony, sportcsarnok, stb.), továbbá ha az megfelel az OTÉK 36.§.(2) bekezdéseiben foglalt követelményeknek.”

(8) A R 7.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A különleges területen az épületek tetőfedése – a 8 m-nél nagyobb nagyfesztávú csarnokszerkezetek kivételével – cserép, betoncserép, fazsindely, nádtető, zsúp, fémlemezfedés; a tetőidom jellemző hajlásszöge 35 - 45o közötti lehet. A 8 m-nél nagyobb nagyfesztávú csarnokszerkezetek – sportcsarnok, terménytároló stb. – alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel vagy fémlemezedéssel is építhető. A különböző fesztávú épületekkel beépülő ingatlanokon a 8 m-nél kisebb fesztávú épületeket is lehet a csarnokkal azonos hajlásszögű és fedésű tetővel fedni.

(9) A R 21.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Beültetési kötelezettség – telken belüli kötelező védőfásítás három szintes növénytelepítés – terheli környezetvédelmi valamint táj- és településképvédelmi okokból az ingatlanok egy részét a szabályozási tervek szerinti helyeken. A beültetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli, és azt az építési engedély hatályba lépésétől számított max 3 éven belül meg kell valósítani.

4.§

Az R mellékletét képező szabályozási tervek e rendelet mellékletei szerint módosulnak.

5.§

E rendelet 2014. XI.20. napján lép hatályba.          Lehoczkiné dr Kercsó Erzsébet                                  Kovács Ernő


                                jegyző                                                        polgármesterKihirdetés napja: 2014. XI.18.

        Lehoczkiné dr Kercsó Erzsébet

                                jegyző