Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 05- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1

2015.05.05.

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 259 213 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 316 360 000 Ft-ban,

c) maradványát 57 145 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 179 483 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 34 946 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6 964 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 51 004 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 383 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 23 110 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 53 076 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
ah) speciális célú támogatások: 0 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 79 730 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 20 856 000 Ft

b) felújítások: 53 763 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 2 611 Ft

f) pénzügyi részesedés 2 500 Ft

(3)Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 24 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2014 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 57 145 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 501 093 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2014. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2014.évi beszámoló
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2014. évi beszámoló


Sor-
szám

az önkormányzat
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervei


az önkormányzat önállóan működő költség
vetési szervei
Kiadás (1000 Ft)
Bevétel (1000 Ft)Létszám (fő)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés
%-a

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés
%-a

1

Balatonberény
Önkormányzat


286.600


338.238


259.213


76,64%


286.600


338.238


316.360


93,53%


24


2

Balatonberény
Önkormányzat mindösszesen286.600338.238259.21376,64%286.600338.238316.36093,53%24

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

JBEVÉTELEK


Sor-
számKIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés
%-a

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés
%-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

229.333

280.160

258.282

92,19%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

286.600

338.238

259.213

76,64%

2

Pénzforgalmi bevételek

229.333

280.160

258.282

92,19%

2

Pénzforgalmi kiadások

266.673

319.475

259.213

81,14%

3

Működési célú

170.088

207.130

220.700

106,55%

3

Működési célú

165.441

196.588

179.483

91,30%

4

Működési bevételek

101.820

110.278

119.990

108,81%

4

Személyi jellegű kiadások

21.856

37.287

34.946

93,72%

5

Intézményi működési bevételek

15.120

16.081

15.616

97,11%

5

Munkaadót terhelő járulékok

5.317

7.940

6.964

87,71%

6

Közhatalmi bevételek

86.700

94.197

104.374

110,80%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

55.154

60.914

51.004

83,73%

7

Előző évi maradvány átvétel

0

0

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

10.866

31.127

31.139

100,04%

8

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

4.517

4.923

4.918

99,90%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13.326

12.573

10.383

82,58%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

1.253

2.714

4.104

151,22%

10

Előző évi maradvány átadás

null11


Önkormányzatok költségvetési támogatása


56.149


63.011


65.467


103,90%


11


Támogatásértékű működési kiadás


25.567


24.185


23.110


95,56%

null12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése


0


0


0


12


Működési célú pénzeszközátadás


44.221


53.689


53.076


98,86%

null13


13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése


0


0


0

14

Felhalmozási célú

59.245

73.030

37.582

51,46%

14

Felhalmozási célú

101.232

122.887

79.730

64,88%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2.294

2.294

2.294

100,00%

15

Beruházási kiadások

13.711

25.058

20.856

83,23%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

56.951

63.941

28.427

44,46%

16

Felújítások

86.021

91.218

53.763

58,94%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

null18


Önkormányzatok költségvetési támogatása


0


4.184


4.184


100,00%


18


Felhalmozási célú pénzeszközátadás


1.500


1.500


0


0,00%

null19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése


0


2.611


2.677


102,53%


19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése


0


2.611


2.611


100,00%

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

2.500

2.500

100,00%

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

19.927

18.763

0

0,00%

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- számBEVÉTELEK


Sor-
számKIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés
%-a

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés
%-a

22

22

Működési célú tartalékok

5.000

4.924

0

23

23

Általános tartalék

5.000

4.924

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

14.927

13.839

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

14.927

13.839

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

57.267

58.078

931

28

28

Működési többlet

353

-5.618

-41.217

29

29

Felhalmozási hiány

56.914

63.696

42.148

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
229.333
280.160
258.282
92,19%
33
KIADÁSOK ÖSSZESEN
266.673
319.475
259.213
81,14%

34


34


A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA


58.078


931

35

35

Működési hiány

353

-5.618

-41.217

36

36

Felhalmozási hiány

56.914

63.696

42.148

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

57.267

58.078

58.078

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele


10.000


10.000


10.000


100,00%


39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


47.267


48.078


48.078


100,00%


40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

286.600

338.238

316.360

93,53%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

286.600

338.238

259.213

76,64%

45

Működési célú bevételek összesen

180.088

217.130

230.700

106,25%

45

Működési célú kiadások összesen

170.441

201.512

179.483

89,07%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

106.512

121.108

85.660

70,73%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

116.159

136.726

79.730

58,31%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

170 088

211 314

224 884

106,42%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

170 088

211 314

224 884

106,42%

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

86 700

94 197

104 383

110,81%

6

Helyi adók

84 000

91 497

101 485

110,92%

7

- Építményadó

36 000

43 497

45 939

105,61%

8

- Telekadó

22 000

22 000

23 821

108,28%

9

- Vállakozók kommunális adója

0

0

4

10

- Magánszemélyek kommunális adója

6 500

6 500

5 576

85,78%

11

- Iparűzési adó

8 000

8 000

10 435

130,44%

12

- Idegenforgalmi adó

10 000

10 000

13 449

134,49%

13

- Pótlék, bírság

1 500

1 500

2 261

150,73%

14

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

50

50

138

276,00%

15

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

88

16

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

9

17

- Talajterhelési díj

50

50

41

82,00%

18

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

19

Átengedett központi adók

2 650

2 650

2 760

104,15%

20

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

50

50

12

24,00%

21

- Gépjárműadó

2 600

2 600

2 748

105,69%

22

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

23

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

15 120

16 081

15 607

97,05%

24

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

15 120

16 081

15 607

97,05%

25

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

14 500

14 705

14 089

95,81%

26

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

620

1 376

1 229

89,32%

27

- Kamatbevételek

0

0

289

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

28

II. Támogatások

29

Önkormányzat támogatásai

56 149

67 195

69 651

103,66%

30

Önkormányzat költségvetési támogatása

56 149

67 195

69 651

103,66%

31

- Települési önkormányzatok működésének támogatása

25 784

25 784

25 784

100,00%

32

- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1 187

6 987

6 987

100,00%

33

- Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

1 353

1 353

1 353

100,00%

34

- Központosított működési célú előirányzatok

19 705

27 811

27 811

100,00%

35

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

8 120

1 076

1 076

100,00%

36

- 2015.évi állami támogatás megelőlegezés

0

0

2 456

37

- Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

0

4 184

4 184

100,00%

38

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 294

4 905

4 971

101,35%

39

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

2 294

4 905

4 971

101,35%

40

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 294

2 294

2 294

100,00%

41

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

42

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

43

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

2 294

2 294

2 294

100,00%

44

- Gép, berendezés értékesítés

45

Osztalék

0

0

0

46

Lakáshitel visszafizetés

0

0

66

47

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

2 611

2 611

48

IV. Támogatás értékű bevétel

67 817

95 068

59 566

62,66%

49

Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

50

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

51

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

53

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

55

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

56

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

57

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

67 817

95 068

59 566

62,66%

58

Támogatásértékű működési bevétel

10 866

31 127

31 139

100,04%

59

- Többcélú kistérségi társulástól

300

300

0

0,00%

60

- Egyéb önkormányzattól

1 094

1 094

1 466

61

- Társadalombiztosítási Alaptól

4 517

4 923

4 918

99,90%

62

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

1 629

4 205

4 207

100,05%

63

- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés

0

0

0

64

- Elkülönített állami pénzalaptól

3 326

20 605

20 548

99,72%

65

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

56 951

63 941

28 427

44,46%

66

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

56 951

63 941

28 427

44,46%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

67

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1 253

2 714

4 104

68

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

1 253

2 714

4 104

69

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1 253

2 714

4 104

70

- Vállalkozástól átvett pénz

1 253

2 714

4 104

71

Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

72

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

73

- Non-profit szervezetektől

0

0

0

74

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

76

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

0

0

77

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0,00%

78

Önkormányzat költségvetési bevételei

229 333

280 160

258 282

92,19%

79

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

229 333

280 160

258 282

92,19%

80

VI. Pénzmaradvány

57 267

58 078

58 078

100,00%

81

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

82

Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

83

Önkormányzat pénzmaradványa

57 267

58 078

58 078

100,00%

84

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

10 000

10 000

10 000

100,00%

85

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

47 267

48 078

48 078

100,00%

86

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

87

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

88

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

89

Fejlesztési hitel

0

0

0

90

Működési célú hitel

0

0

0

91

BEVÉTEL ÖSSZESEN

286 600

338 238

316 360

93,53%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

170 441

201 512

179 483

89,07%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

3

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

170 441

201 512

179 483

89,07%

10

- Személyi juttatás

21 856

37 287

34 946

93,72%

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 317

7 940

6 964

87,71%

12

- Dologi kiadás

55 154

60 914

51 004

83,73%

13

- Ellátottak pénzbeni juttatása

13 326

12 573

10 383

82,58%

14

- Működési kölcsön nyújtás

0

0

0

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

69 788

77 874

76 186

97,83%

16

- Általános tartalék

5 000

4 924

0

0,00%

17

II. Felhalmozási költségvetés

116 159

136 726

79 730

58,31%

18

Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

19

Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

20

Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

#########

21

Önkormányzati beruházási kiadás

13 711

25 058

20 856

83,23%

22

Önkormányzati felújítási kiadások

86 021

91 218

53 763

58,94%

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

1 500

1 500

0

0,00%

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

2 611

2 611

100,00%

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

2 500

2 500

100,00%

26

Céltartalék

14 927

13 839

0

0,00%

27

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

116 159

136 726

79 730

58,31%

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

286 600

338 238

259 213

76,64%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

286 600

338 238

259 213

76,64%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkormányzati támoga- tás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhalmozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

15 120

56 149

86 700

10 866

1 253

10 000

180 088

2 294

56 951

47 267

106 512

286 600

10

Módosított előirányzat

16 081

67 195

94 197

31 127

2 714

10 000

221 314

4 905

63 941

48 078

116 924

338 238

11

Tényleges teljesítés

15 607

69 651

104 383

31 139

4 104

10 000

234 884

4 971

28 427

48 078

81 476

316 360

12

Teljesítés %-a

97,05%

103,66%

110,81%

100,04%

151,22%

100,00%

106,13%

101,35%

44,46%

100,00%

69,68%

93,53%

13

ÖSSZES BEVÉTEL

14

Eredeti előirányzat

15 120

56 149

86 700

10 866

1 253

10 000

180 088

2 294

56 951

0

47 267

106 512

286 600

15

Módosított előirányzat

16 081

67 195

94 197

31 127

2 714

10 000

221 314

4 905

63 941

0

48 078

116 924

338 238

16

Tényleges teljesítés

15 607

69 651

104 383

31 139

4 104

10 000

234 884

4 971

28 427

0

48 078

81 476

316 360

17

Teljesítés %-a

97,05%

103,66%

110,81%

100,04%

151,22%

100,00%

106,13%

101,35%

44,46%

100,00%

69,68%

93,53%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhalmozási költség- vetési kiadások összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

21 856

5 317

55 154

5 000

13 326

69 788

170 441

86 021

13 711

14 927

1 500

116159

286 600

10

Módosított előirányzat

37 287

7 940

60 914

4 924

12 573

77 874

201 512

91 218

25 058

13 839

6 611

136726

338 238

11

Tényleges teljesítés

34 946

6 964

51 004

0

10 383

76 186

179 483

53 763

20 856

0

5 111

79730

259 213

12

Teljesítés %-a

93,72%

87,71%

83,73%

0,00%

82,58%

97,83%

89,07%

58,94%

83,23%

0,00%

77,31%

58,31%

76,64%

13

ÖSSZES KIADÁS

14

Eredeti előirányzat

21 856

5 317

55 154

5 000

13 326

69 788

170 441

86 021

13 711

14 927

1 500

116 159

286 600

15

Módosított előirányzat

37 287

7 940

60 914

4 924

12 573

77 874

201 512

91 218

25 058

13 839

6 611

136 726

338 238

16

Tényleges teljesítés

34 946

6 964

51 004

0

10 383

76 186

179 483

53 763

20 856

0

5 111

79 730

259 213

17

Teljesítés %-a

93,72%

87,71%

83,73%

0,00%

82,58%

97,83%

89,07%

58,94%

83,23%

0,00%

77,31%

58,31%

76,64%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-
a

nullnull1


Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai69.78877.87476.18697,83%

2

Támogatásértékű működési kiadás

25.567

24.185

23.110

95,56%

3

Közös Hivatal működés támogatás

10.993

10.993

10.993

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök

4.000

2.618

2.618

100,00%

5

Kistérségi tagdíj

356

356

356

100,00%

6

Orvosi ügyelet támogatás

855

855

855

100,00%

7

Belső ellenőrzés támogatás

297

297

297

100,00%

8

Hatósági igazgatási támogatás

154

154

154

100,00%

9

Óvoda támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat

6.000

6.000

4.915

81,92%

10

Alapsz. központ tám. B.keresztúr Önkormányzat

2.832

2.832

2.832

100,00%

11

Jelzőrendszer pénz átadás

80

80

90

112,50%

null12


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


44.221


53.689


53.076


98,86%

13

Polgármester támogatási keret

270

270

321

118,89%

14

Víz és csatorna támogatás DRV-nek

0

7.718

7.718

100,00%

15

Polgárőrség támogatás

450

600

600

100,00%

16

Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás

180

180

0

0,00%

17

Tagdíj polgárvédelem

72

72

70

97,22%

18

Tagdíj Balatoni szövetség

70

70

71

101,43%

19

Tagdíj TÖOSZ

25

25

24

96,00%

20

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás tagdíj

6

6

6

100,00%

21

Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség

50

50

50

100,00%

22

Mozdulj Balaton tagdíj

80

80

80

100,00%

23


Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft-nek átadott pénz működésre

38.500

39.000

37.500

96,15%

24

Hulladékgazdálkodási társulás pénz átadás

170

170

103

60,59%

25

Vöröskereszt támogatás

150

200

200

100,00%

26

Plébánia Hivatal támogatás

0

650

650

100,00%

27

Vasutas települések Szövetsége

6

6

6

100,00%

28

Nők a Balatonért Egyesület támogatás

50

50

50

100,00%

29

Nyugdíjas Klub támogatás

270

300

300

100,00%

30

Tagdíj Borút Egyesület

12

12

12

100,00%

31

SZM támogatás

30

30

0

0,00%

32

Ifjúsági klub támogatás

30

60

60

100,00%

33

Grund gyermekszervezet támogatás

50

70

70

100,00%

34

Turisztikai Egysület támogatás

700

750

750

100,00%

35

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

0

0,00%

36

Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre

1.000

1.000

665

66,50%

37

Sportkör támogatás

2.000

2.270

3.770

166,08%

38

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás
összesen:

69.788

77.874

76.186

97,83%

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-
a39


Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai1.5001.50000,00%

40

Támogatásértékű felhalmozási kiadás


41


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

42

Sport Egyesület támogatás pályázathoz

1.500

1.500

0

0,00%

43

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás,
támogatás összesen:

71.288

79.374

76.186

95,98%

44

Mindösszesen:

71.288

79.374

76.186

95,98%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-
a

null1


Felújítások


86.021


91.218


53.763


58,94%

2

Deák Ferenc utca.Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj.

4.445

9.946

0

0,00%

3

Utak felújítása

12.172

12372

4

Bartók Béla u. burkolat felújítás

6.307

6.307

6325

100,29%

5

"Csuha" dombi út felújítás

3.198

3.198

3453

107,97%

6

Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés

2.189

2.189

0

0,00%

7

Kossuth utca járda felújítás

1.143

1.143

0

0,00%

8

Erdei iskola felújítás pályázati önerő

3.000

0

0

9

Múlt Ház felújítás

2.286

2.286

1167

51,05%

10

Naturista Kemping felújítás

2.540

2.540

2540

100,00%

11

Közvilágítás korszerűsítés

48.741

63.228

27525

43,53%

12

Hivatal tető felújítás

0

381

381

100,00%

null13


Beruházások


13.711


25.058


20.856


83,23%

14

Kossuth tér játszótér pályázat

4.374

4.374

4333

99,06%

15

Kerékpártároló építés

9.337

6.909

6909

100,00%

16

Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj.

0

6.671

6671

100,00%

17

Föld beszerzés

0

1.461

1449

99,18%

18

Közbiztonság növelését szolgáló berendezés

0

4.093

0

0,00%

19

Kis értékű tárgyi eszközök igazgatás

0

193

165

85,49%

20

Kis értékű tárgyi eszközök háziorvos

0

95

94

98,95%

21

Kis értékű tárgyi eszközök Művelődési Ház

0

511

505

98,83%

22

Kis értékű tárgyi eszközök MEMOP pályázat

0

598

597

99,83%

23

Kis értékű tárgyi eszközök községgazdálkodás

0

140

125

89,29%

24

Kis értékű tárgyi eszközök védőnő

0

13

8

61,54%

25

Fejlesztési kiadások összesen:

99.732

116.276

74.619

64,17%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014.ÉV

A

B

C

D

E

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

null1


Működési bevételek

0

0

0110,80%

null2


Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

86.700

94.197

104.374

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

15.120

16.081

15.616

97,11%

5

Önkormnyzat költségvetési támogatása

56.149

67.195

69.651

103,66%

6

Támogatás értékű bevétel

10.866

31.127

31.139

100,04%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1.253

2.714

4.104

151,22%

8

Működési kölcsön visszafizetés

0

0

0

9

Működési célú hitel

0

0

0

10

Pénzmaradvány

10.000

10.000

10.000

100,00%

11

Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)

180.088

221.314

234.884

106,13%

null12


Működési kiadások
0
0
0

91,30%

13

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai

14

Önkormányzat kiadásai

165.441

196.588

179.483

15

Általános tartalék

5.000

4.924

0

0,00%

16

Hitel törlesztés

0

0

0

17

Működési kiadás összesen: (13+…+16)

170.441

201.512

179.483

89,07%

null18


Felhalmozási célú bevételek
2.294
2.294
2.294
100,00%

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

56.951

63.941

28.427

44,46%

21

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

22

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

2.611

2.677

102,53%

23

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

24

Pénzmaradvány

47.267

48.078

48.078

100,00%

25

Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+24)

106.512

116.924

81.476

69,68%

null26


Felhalmozási célú kiadások
13.711
25.058
20.856
83,23%

27

Felhalmozási kiadások

28

Felújítási kiadások

86.021

91.218

53.763

58,94%

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

1.500

1.500

0

0,00%

30

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

2.611

2.611

100,00%

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

2.500

2.500

100,00%

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

33

Céltartalék

14.927

13.839

0

0,00%

34

Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+33)

116.159

136.726

79.730

58,31%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2014. évEszközök

Előző évi költségvetési beszámo
záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámo
záró adataiForrások

Előző évi költségvetési beszámo
záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámo
záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.305.904

2.395.154

G/ SAJÁT TŐKE

2.404.146

2.454.151

I. Immateriális javak

1.990

1.601

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2.780.649

2.780.649

II. Tárgyi eszközök

2.303.334

2.390.473

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

580

3.080

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

57.268

57.268

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-433.771

-433.771

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

0

50.005

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

2.572

40.637

C/ PÉNZESZKÖZÖK

57.749

55.128

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

244

35.703


I. Hosszú lejáratú betétek


0


0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek


0


2.456

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

51

68

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2.328

2.478

III. Forintszámlák

57.217

54.449

IV. Devizaszámlák

0

0


V. Idegen pénzeszközök


481


611

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK


484


614

D/ KÖVETELÉSEK

42.820

47.956

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK


0


0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

42.665

47.903

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

155

53

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

5.691


E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK


729


2.799

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

56

Eszközök összesen:

2.407.202

2.501.093

Források összesen:

2.407.202

2.501.093

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint
2014.évi beszámoló


Megnevezés


Önkormányzat adósságállománya


31.12.2014


31.12.2015


31.12.2016


31.12.2017


31.12.2018


Működési célú hitel


0


0


0


0


0


Fejlesztési célú hitel


0


0


0


0


0

Összes adósságállomány


0


0


0


0


0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.


ESZKÖZÖK


Sorszám


Könyv szerinti érték (eFt)

A

B

C

I. Immateriális javak

01.

1.601

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2.390.473

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2.327.710

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.066.275

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

467.012

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

794.423

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

9.347

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

276

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

5.050

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

4.021

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

53.416

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

53.416

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3.080

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3.080

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

3.080

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2.395.154

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

68

III. Forintszámlák

51.

54.449

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

611

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

54.

55.128

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

47.903

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

53

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

58.

47.956

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

2.799

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

61.

2.799

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

56

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

63.

2.501.093


FORRÁSOK


Sorszám


Könyv szerinti érték (eFt)

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

64.

2.780.649

II. Nemzeti vagyon változásai

65.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

66.

57.268

IV. Felhalmozott eredmény

67.

-433.771

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

68.

VI. Mérleg szerinti eredmény

69.

50.005

G) SAJÁT TŐKE (63+64+65+66+67+68)

70.

2.454.151

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

71.

35.703

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

72.

2.456

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

73.

2.478

H) KÖTELEZETTSÉGEK (70+71+72)

74.

40.637

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

75.

614

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

5.691

FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+73+74+75)

78.

2.501.093


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK


Sorszám


Bruttó érték (eFt)

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

- immateriális javak

80.

1.075

- ingatlanok

81.

27.264

- gép, berendezés, felszerelés

82.

41.994

Kisértékű eszközök

83.

- gép, berendezés, felszerelés

84.

505

- számítástechnikai eszközök

85.

673

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

0

Függő követelések

87.

0

Függő kötelezettségek

88.

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2014.év
Ezer forintban !Sor-
szám
Költségvetési szerv neve


Költségvetési maradvány összegeElvonás
(-)

Intézményt megillető maradványJóváhagyott


Jóváhagyottból műkö
dési


Jóváhagyottból felhalmo
zási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Balatonberény Községi Önkormányzat

57.145

57.145

57.145

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Összesen:

57.145

57.145

57.145

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2014. ÉV
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Megnevezés


Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:

57.268

2.

Bankszámlák egyenlege

57.217

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

51

4.

Bevételek ( + )

256.462

5.

Kiadások ( - )

259.213

6.

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én
ebből:

54.517

7.

Bankszámlák egyenlege

54.449

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

68

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

9029

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

12448

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

12448

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

117483

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

117483

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

14668

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

58239

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

28521

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

5620

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

10435

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

2748

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

2748

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

141708

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

124668

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G


Sor-
szám


Megnevezés


Engedélyezett létszám (fő)


Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen


1


ÖnkormányzatI jogalkotás


1


0


1


1


0


1


2


Védőnői szolgálat


1


0


1


1


0


1


3


Művelődési Ház


1


1


2


1


1


2


4


Balatonberény Önkormányzat összesen:


3


1


4


3


1


4


5


Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak


0


20


20


0


20


20

6

Mindösszesen:

3

21

24

3

21

24

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.