Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IX.10.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2015. 09. 15 - 2015. 12. 31

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólGölle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Építményadó


Az építményadó alapja


 1. §

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


Az adó évi mértéke

 1. §

Az éves adó mértéke lakás céljára szolgáló építmény esetében 300,- Ft/m2,

           nem lakás céljára szolgáló építmény esetében 90,- Ft/m2.


Adómentesség

 1. §


     (1) Adómentes a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, ha azt saját maga vagy egyenes ágbeli rokona ténylegesen, életvitelszerűen használja.

     (2) E rendelet tekintetében magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül:

 1. ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy az oktatási intézménybe, illetve ide tér haza),
 2. ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás, stb.) leginkább folytatja,
 3. amely családi élete helyszínéül szolgál,
 4. amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
 5. amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

2. Magánszemély kommunális adója


Az adó mértéke

 1. §


Az adó évi mértéke adótárgyanként:

 1. Lakás esetén: 7.000,- Ft
 2. Garázs és gépjárműtároló esetén: 1.000,- Ft
 3. Üzlet, műhely esetén: 5.000,- Ft
 4. Külterületi egyéb épület (pince, présház) esetén: 500,- Ft
 5. Lakásbérleti jog esetén: 1.300,- Ft.


Adómentesség, adókedvezmény

 1. §


Mentes az adó alól

 1. az önkormányzat illetékességi területén lévő telek,
 2. a magánszemély tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet életvitelszerűen nem használnak.

Az életvitelszerű használatról e rendelet 3. szakasz (2) bekezdése rendelkezik.


3. Helyi iparűzési adó


Az adó évi mértéke

6. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 % -a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

 1. a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 500,- Ft,
 2. a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 500,- Ft.

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (4) bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után a megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely/ek/ szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.


4. Záró rendelkezések

7. §


(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 11/2013. (XII.2.) számú, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2014. (IX. 1.) számú valamint a helyi iparűzési adóról szóló 9/2014. (IX.1.) számú önkormányzati rendelete.


Gölle, 2015. szeptember 7.         Kovács Ernő s.k.                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                           jegyzőZáradék:

Kihirdetve: 2015. szeptember 10.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

         jegyző