Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 06. 03

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete

a szociális juttatások rendszeréről


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében,  45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI


A rendelet célja


1. §    (1)     A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére – az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása


          (2)     A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából.


A rendelet hatálya


2. §    (1)     A pénzbeli ellátások tekintetében e rendelet területi hatálya Gölle község közigazgatási területére terjed ki.


          (2)     A rendelet személyi hatályára vonatkozóan az Szt. 3.§-a, és a Gyvt. 4. §-a az irányadó a (3) bekezdés figyelembevételével.


          (3)     E rendelet tárgyi hatálya az alábbi támogatásokra terjed ki: 

 1. Pénzbeli és természetbeni települési támogatások tekintetében:
  1. rendkívüli települési támogatás
  2. köztemetés
  3. idős korúak támogatása
 2. Szociális szolgáltatások tekintetében
  1. tanyagondnoki szolgáltatás
  2. étkeztetés
  3. házi segítségnyújtás
  4. családsegítés
  5. idősek nappali ellátása


Eljárási rendelkezések


3. §    (1)     Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelmeket a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.


          (2)     Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik, az igénybevétele iránti kérelmet a Központ vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.


          (3)     A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van.


          (4)     Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Kezdeményezésük nem terjedhet ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.


          (5)     A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.


          (6)     Elektronikus úton e rendelet hatálya alá tartozó ügyek nem intézhetőek.


4. §    (1)     A kérelmező köteles a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat kérelméhez becsatolni.


          (2)     A pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

 1. a támogatást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a) c) h) pontjában szereplő adatait,
 2. az igényelt települési támogatás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

                   A jövedelemtől függő települési támogatások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.


          (3)     A jövedelem

 1. munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó keresetről kiállított munkáltatói igazolással,
 2. álláskeresési támogatás esetén a Munkaügyi Kirendeltség által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított támogatás összegéről szóló igazolással, ennek hiányában az utolsó havi folyósítás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással,
 3. vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, az adóbevallással le nem zárt időszakra vonatkozóan havi bontásban kiállított könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával,
 4. ösztöndíj esetén a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott, és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal,
 5. egyéb jövedelem esetén írásban tett nyilatkozattal igazolható.


          (4)     A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (2)-(3) bekezdése az irányadó.


          (5)     A jövedelem számításakor figyelmen kívül hagyandó jövedelemre vonatkozóan az Szt. 10.§ (4)-(5) bekezdése az irányadó.


          (6)     A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra.


          (7)     Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.


          (8)     Amennyiben a pénzbeli és természetbeni települési támogatás megállapítása iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.


          (9)     Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben – a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül – vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető.


          (10)   A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.


          (11)   A pénzbeli és természetbeni települési támogatásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


          (12)   A rendszeres települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételei érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím stb.) megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak.

                   E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. A bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét.


A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


5. §    (1)     E rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott rendszeres települési támogatást meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell

 1. a pénzbeli támogatás visszafizetésére;
 2. a természetben nyújtott támogatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.


          (2)     A támogatást megállapító szerv a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás megtérítését az arról való tudomásszerzést követő három hónapon belül rendelheti el.

                   Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos támogatás esetén a támogatás megszűnésétől egy év már eltelt.


          (3)     Ha a támogatás megállapítója a rendszeres települési támogatás megtérítését rendeli el, a kötelezett kérelmére engedélyezheti a megtérítés összegének részletekben történő megfizetését.

                   A részletfizetés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.


          (4)     A támogatás megállapítója a kötelezett kérelmére a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, vagy elengedheti, amennyiben a kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló személy esetében 250 %-át nem haladja meg.


Hatásköri szabályok


6. §    (1)     A képviselő-testület a saját és a polgármester hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni települési támogatások esetében, a közigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.


          (2)     A képviselő-testület az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.


A támogatások folyósítása


7. §    (1)     A rendszeres támogatások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-éig, a nem rendszeres támogatások kifizetése az ellátást megállapító határozatban megjelölt időpontban történik a házipénztárból, vagy a jogosult lakossági folyószámlájára történő átutalás útján.

                   Házipénztárból történő kifizetés esetén a támogatást a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel.

                   A házipénztárból történő, a döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.


          (2)     A rendkívüli települési támogatás természetbeni formában is nyújtható. A folyósítás módjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.II. FEJEZET

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK


Rendkívüli települési támogatás


8. §    (1)     A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapít meg.


          (2)     Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


          (3)     A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.


          (4)     Rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként – az önkormányzat rendelkezésére álló készlet erejéig – tűzifa formájában is nyújtható.


9. §    (1)     Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinek a családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át illetve egyedülálló esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.


          (2)     A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 3.000 Ft-nál és nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.


         

          (3)     Rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani.


         

          (4)     Az (1) és a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően– jövedelemre való tekintet nélkül - rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.


          (5)     Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező családjában igazoltan:

 1. tartós betegség, tartós táppénz vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés  következett be,
 2. elemi kár vagy baleset miatt jelentős anyagi kár keletkezett,
 3. gyógyászati segédeszközt kell beszerezni és a segédeszközre szoruló személy közgyógyellátásra nem jogosult,
 4. legfeljebb háromhavi közüzemi díjtartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tudnak kiegyenlíteni,
 5. a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósítása a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.


          (6)     A képviselő-testület a 8-9. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a 9. § (4) bekezdés kivételével a polgármesterre ruházza át.


Köztemetés


10. §  (1)     A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint kell ellátni.


          (2)     A köztemetést a Polgármester rendeli el.


          (3)     A köztemetés költségeinek megtérítésére a kötelezett személy kérelmére a Polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

 1. elengedheti vagy
 2. csökkentheti.


Időskorúak támogatása


11. §  (1)     A képviselő-testület a Gölle községben állandó lakóhellyel rendelkező, 65. életévüket betöltött időskorú személyek részére évente támogatást állapít meg, amennyiben az adott évi költségvetési ezt lehetővé teszi. A támogatás évente két részletben is nyújtható.


          (2)     A támogatás összegét a képviselő-testület határozza meg.


          (3)     Az Önkormányzat az időskorúak támogatását természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja.


          (4)     A támogatás a tárgyév december 31. napjáig fizethető ki az önkormányzat házipénztára útján.III. FEJEZET

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK


Az egyes szociális szolgáltatások szabályai


12. §  (1)     A szociális szolgáltatások körére vonatkozóan az Szt. 57. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.*


          (2)     Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt. 59/A. § alapján a szociális rászorultságot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint támogató szolgáltatás esetében vizsgálni kell.


          (3)     Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt. 115/A.§-ban foglaltak az irányadóak.


          (4)     Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az Szt. 114.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.


Az ellátások igénybevétele


13. §  (1)     E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet a polgármesteri hivatalhoz/intézményvezetőhöz kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.


          (2)     A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője  dönt.


          (3)     Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.


          (4)     Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.


Tanyagondnoki szolgáltatás


14. §  (1)     A, tanyagondnoki szolgáltatás szabályairól a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet rendelkezik.


          (2)     A tanyagondnoki szolgáltatás az önkormányzat költségvetésében önálló szakfeladaton szerepel.


          (3)     Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti Önkormányzathoz kell benyújtani, a kérelemről a képviselő-testület dönt.


Étkeztetés


15. §  (1)     Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a)koruk (65 év feletti személyek)

b)háziorvosi javaslattal igazolt egészségi állapotuk,(igazolás szerint olyan jellegű betegségben szenved, amely miatt önmaga étkezésének megoldására más módon nem képes)

c)Szakorvosi igazolás alapján kiállított háziorvosi javaslattal igazolt fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d)szenvedélybetegségük, vagy

e)hajléktalanságuk miatt.


          (2)     Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.


          (3)     Az Önkormányzat az étkeztetés körébe tartozó feladatok ellátását az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központtal kötött társulási megállapodás alapján biztosítja. A Központ az étkeztetést biztosító intézménnyel külön megállapodást köt.


          (4)     Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező az „ Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ” vezetőjéhez nyújthatja be.


          (5)     Az ellátás iránti kérelemről az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.


          (6)     A szociális étkeztetés térítési díjának mérsékléséről, illetve elengedéséről a polgármester dönt.Házi segítségnyújtás


16. §  (1)     A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Szt. 63.§-ban foglaltak az irányadók.


          (2)     Az önkormányzat a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátását a                ,,Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthoná val” (székhelye:7443Somogyjád,Fő u.8.sz.)   kötött megállapodás alapján biztosítja.


          (3)     Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező a „Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona” vezetőjéhez lehet benyújtani.


          (4)     Az ellátás iránti kérelemről a ,,Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona” vezetője dönt.


          (5)     Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az Alapszolgáltatási Központ vezetője intézkedése alapján az Szt. 93-94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.
Családsegítés


17. §  (1)     A családsegítésre vonatkozóan az Szt. 64.§-ban foglaltak az irányadók.


          (2)     A családsegítés keretében a képviselő-testület az Szt-ben meghatározott ellátásokat biztosítja.


          (3)     Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatok ellátását az „Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ”-tal kötött társulási megállapodás alapján biztosítja.


          (4)     A családsegítést a képviselő-testület az Szociális Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja. az Szociális


Idősek nappali ellátása


18. §  (1)     Az ellátás szabályozására az Szt. 65/F. § rendelkezései az irányadók.


          (2)     A nappali térítési díjára vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 15.§-ában foglaltak az irányadók.


             (3)       Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező az „Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez lehet benyújtani.


          (4)     Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.


Térítési díj


19. §  (1)     Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 2-7.§-ban foglaltak az irányadóak.


          (2)     A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. 114-119/B. §-ában foglaltak az irányadók.

A személyi térítési díjak megfizetése


20. §  (1)     A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.


A fizetendő személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei, módjai


21. §  (1)     Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni.


          (2)     A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások igénybevételekor különös  méltánylást érdemlő esetben ( veszélyezett élethelyzet) az ellátott állandó lakóhelye szerinti település polgármestere a meghatározott személyi térítési díj fizetési feltételektől az ellátást igénybevevő javára eltérhet, a térítési díjat csökkentheti, vagy a térítési díj megfizetése alól mentességet adhat.


          (3)     Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 3 hónap időtartamra adható.


Intézményi jogviszony


22. §           Az intézményi jogviszony keletkezésére vonatkozóan az Szt. 94-94/D.§-ában foglaltak az irányadók.


Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás


23. §           A megállapodásban foglaltak szabályozására vonatkozóan az Szt. 94/C. §-ában foglaltak az irányadók.


Az intézményi jogviszony megszűnése


24. §           Az intézményi ellátás megszűnésére az Szt. 100-101.§-ában foglaltak az irányadók.
IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


25. §  (1)     A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerősen el nem bírált, települési támogatások tekintetében folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.


          (2)     A rendelet hatálybalépését követően benyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása során a 2015. február 28-ig megállapított önkormányzati segélyt, azok összegét be kell számítani.

 

26. §  (1)     Hatályát veszti a szociális igazgatási ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2014. (I.20.) önkormányzati rendelet.


          (2)     Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.                  Kovács Ernő                                                         Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                  polgármester                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetve: 2015.március .01.                                                                                                  Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                                                      jegyző