Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015(IX.14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2015. 09. 14 - 2017. 04. 25

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015(IX.14.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól


Gölle Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és 96. §. a) és b)  bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. A rendelet hatálya
  2. §.

A rendelet hatálya Gölle Községi Önkormányzat illetékességi területén történő

a)anyakönyvi bejegyzést igénylő családi esemény

     b)anyakönyvi bejegyzést nem igénylő  családi esemény kapcsán az e rendeletben megjelölt  szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.  

  1. A családi esemény lebonyolítása és szolgáltatási díjak

2.§


(1) Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat az anyakönyvvezető útján térítési díj ellenében és térítésmentesen biztosítja.

(2) A kijelölt hivatalos helyiségben, munkaidőben és munkaidőn kívül díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

a) ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség

b) ünnepi beszéd, emléklap, gyertya

c) gépi zene.

(3) A Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon családi  eseményeket tartani nem lehet.


3.Hivatalos helyiségen kívüli   családi esemény


3.§


 (1) A hivatalos helyiségen kívül történő   családi események megrendezését az anyakönyvvezető térítési díj ellenében vállalhatja.

(2) Az anyakönyvvezető hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő közreműködését a jegyzőtől írásban kell kérni.

(3)A kérelem elbírálását megelőzően az anyakönyvezető köteles a választott helyszínen szemlét tartani, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

(4) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az érintettek a törvényi feltételek teljesülésén túl igazolják a 4.§ (2) – (4) bekezdés szerinti díj befizetését.

(5) A hivatalos helyiségen kívüli családi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött, hogy arra méltó, ünnepélyes helyszínen és körülmények között történik.

4.Az anyakönyvi és családi esemény szolgáltatási díjai

4.§

(1)  A hivatali helyiségben munkaidőben  és azon  kívül a  családi események lebonyolítása térítés mentes.

(2)  A hivatali helyiségen kívüli  családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 15.000 Ft díjat kell fizetni.

 (3)A szolgáltatási díjat legkésőbb a családi eseményt megelőző 5 munkanappal a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)   költségvetési számlájára kell befizetni.

(4)A (2) bekezdésben meghatározott díj befizetését az engedély-kérelem benyújtásával egyidejűleg a Hivatal házipénztárába befizetett számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.

(5) Amennyiben a  családi eseményt az igénybevevők a kitűzött időpont előtt legalább 3 nappal megelőzően írásban lemondják, a befizetett díjat részükre a bejelentést követő 5 munkanapon belül a Hivatal  visszafizeti. 

(6) A (2) bekezdésben foglalt díj megfizetésétől anyakönyvi bejegyzést igénylő családi esemény esetén a felek valamelyikének súlyos egészségi állapotára tekintettel, kérelemre el lehet tekinteni. A kérelem elbírálásáról a jegyző dönt.


5.A  családi esemény lebonyolításáért járó díjazás


5.§


(1)Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy

a) hivatalos helyiségben munkaidőn kívül megtartott családi esemény esetén bruttó  8000 Ft

b) hivatalos helyiségen kívüli és munkaidőn kívüli családi esemény esetén bruttó 15000 Ft díj illeti meg. 

(2)Az anyakönyvezetőt az anyakönyvi eseményhez méltó megjelenés biztosítása érdekében évente 15.000 Ft ruházati juttatás illeti meg, melyről a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal nevére szóló számlával kell elszámolnia. Erre a juttatásra csak a házasságkötési eljárásban közreműködő anyakönyvvezető jogosult.


6.Értelmező rendelkezések


6.§

E rendelet alkalmazásában:

(1) Hivatalos helyiség: Gölle Községi Önkormányzat által biztosított kijelölt helyiség:7272 Gölle, Petőfi utca 2/b alatti hivatali helyiség és képtár valamint a Művelődési Ház 7272 Gölle Árpád u. 3. sz.

(2) Hivatali munkaidőn kívüli  családi esemény: hétfőtől-csütörtökig: 16.-30-tól -18.00 óráig, pénteken 14.00 és 18.00 óra közötti, szombaton 9.00-18.00 óra közötti időpont.

(3) Hivatali munkaidőben tartott  családi esemény: a  Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

(4) Anyakönyvi bejegyzést nem igénylő családi esemény: névadó, házassági fogadalom megerősítése.

(5) Anyakönyvi bejegyzést igénylő családi esemény: házasságkötés.

(6) Családi esemény: a (4) és (5) bekezdés szerinti esemény.


7.  Záró rendelkezések


7. §.

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a díjfizetésre  vonatkozó szabályokat először a rendelet kihirdetését követően bejelentett  családi eseményekkor kell megfizetni, a rendelet hatálybalépésekor már bejelentett és kifizetett családi eseményekre a korábbi rendeletben foglalt díjfizetés az irányadó.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a  házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 1/2012. (II.3.) önkormányzati rendelete.Gölle,2015. szeptember 7.


Kovács Ernő s.k.                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                                       jegyzőZáradék

A rendelet kihirdetésre került 2015. szeptember 14. - én.


 .                                                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

                                                                                             jegyző