Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.16) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 17

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017. (II.16) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

122.014.721 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

206.985.978 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

  84. 971.257 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

·         a működési célú bevételt                                                              174.204.796  Ft-ban

ebből:

-          finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                       0  Ft-ban

-          előző évi pénzmaradványt, lekötött p.e.                                16.920.956  Ft-ban

-          vállalkozási maradványt                                                              0  Ft-ban


·         a működési célú kiadásokat                                                                                      

·         157.283.840 Ft-ban

ebből:

-          a személyi juttatások kiadásait                                58.367.630 Ft-ban

-          szociális hozzájárulási adót                                     13.225.120 Ft-ban

-          a dologi kiadásokat                                                 70.215.643 Ft-ban

-          az ellátottak pénzbeli juttatásait                                   7.858.000 Ft-ban

-          speciális célú támogatásait                                             600.000 Ft-ban

-          az általános tartalékot                                                  1.583.715 Ft-ban

-          a céltartalékot                                                                  0  Ft-ban

-                                                                                           

-           

·         a felhalmozási célú bevételt                                                 32.781.182 Ft-ban

·         ebből:

-          finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                  10.000.000  Ft-ban

-          előző évi pénzmaradványt                                          32.781.182 Ft-ban

-          Felhalmozási célú pénzeszközátvétel                                 0  Ft-ban

                                                                                     

·         a felhalmozási célú kiadást                                                      49.702.138  Ft-ban

·         ebből:

-          beruházások összegét                                                 4.000.000 Ft-ban

-          felújítások összegét                                                    45.702.138 Ft-ban

-          kormányzati beruházások összegét                                  0 Ft-ban

-          felhalmozási célú hitel törlesztés                                        0 Ft-ban

-          lakásépítés összegét                                                      0 Ft-ban

-          felhalmozási célú tartalék                                                0 Ft-ban

állapítja meg

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.


(12) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.


(13) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Göllei Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


5. §


(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 0 Ft.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.


A bevételi többlet kezelése


6. §


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.Általános és céltartalék


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát


0 Ft összegben


      e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát


                                               1.583.715 Ft összegben állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


Több éves kihatással járó feladatok


8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.


Közvetetett támogatások


10. §


Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.II.


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai11. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.


12. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az előirányzat-módosításának szabályai13. §


A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


Támogatási szerződés


14. §


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti  a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.15. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
Önkormányzati biztos kirendelése


16. §


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések


17. §


(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2017.február 17. napján lép hatályba.


Gölle, 2017. február hó 15 napKovács Ernő                                                     Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

  polgármester                                                                      jegyző

       sk                                                                              sk
Kihirdetési záradék:Ezen rendelet 2017. február hó 16. napján kihirdetésre került.


Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző