Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VI.24.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2019. 10. 16

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének


6/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk.(2) bekezdédsében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 34.§ (2) bekezdésében,valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 143.§ (4)bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában,valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2018. évi bevételeit 272.443.967Ft-ban, kiadásait 188.666.626 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                         272.443.967Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                         188.666.626 Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                            24.657.871Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                               28.589.957 Ft


  • működési célú bevétel                                                                      247.786.096Ft
  • működési célú kiadás                                                                       160.076.669Ft

                       ebből:       

  • személyi jellegű kiadások                                                                   79.429.407Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                              14.467.831 Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                         49.465.257Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                                5.318.115Ft
  •  speciális célú támogatások                                                                 2.381.059Ft.

  


2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei pénzmaradványát 63.533.924 Ft-ban. A pénzmaradvány az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §.


A Göllei Közös Hivatal költségvetésének teljesítését a 6.sz.mellékletben hagyja jóvá.


8.§


A képviselő-testület a Göllei Napközi Otthonos Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

.


9. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2018. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


10. §.


A képviselő-testületnek 2018. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


11. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kovács Ernő sk.                                            Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébe sk.

polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2019.június 24.-én kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

jegyző

Mellékletek