Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről

Hatályos: 2014. 01. 01- 2022. 05. 29

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1

2014.01.01.

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az önálló orvosi tevékenység végzéséről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Balatonberény község közigazgatási területére terjed ki. A rendelet több településre kiterjedő ellátás esetén mellékleteiben kijelöli a körzet székhelyét.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonkeresztúr község területén működtetési jogot szerzett, területi ellátási kötelezettség alapján egészségügyi alapellátást végző háziorvosra, fogorvosra, védőnőre, ifjúság-egészségügyi orvosra.
(3) A rendelet tárgyi hatálya alá a rendelet 1, 2, 3, 4, 5. mellékleteiben felsorolt körzetek tartoznak.

2. Az alapellátás körzetei

2. § A körzetek, a körzet székhelyek és a telephelyek felsorolását

a) vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzet esetén az 1. melléklet,
b) fogorvosi körzet estén a 2. melléklet,
c) védőnői ellátás esetén a 3. melléklet,
d) az alapellátáshoz kacsolódó ügyeleti ellátás esetén a 4. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2008.(VIII.27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. melléklet a 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Háziorvosi körzet (felnőtt és gyermek)
Balatonberény, Vörs községek vegyes háziorvosi körzete
Székhelye: Balatonberény, Béke u.2.

2. melléklet

2. melléklet a 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Fogorvosi körzet
Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs községek fogorvosi körzete
Székhelye: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 82.

3. melléklet

3. melléklet a 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Védőnői körzet
Balatonberény, Vörs községek védőnői körzete
Székhelye: Balatonberény, Béke u.2.

4. melléklet

4. melléklet a 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez
Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete
8360 Keszthely, Sopron u. 2.
1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 30. napjával.