Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

Az avar és a kerti hulladék nyílttéri ideiglenes égetéséről

Hatályos: 2021. 03. 05

Újudvar Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet. 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. §


(1) Újudvar község területén az avar és a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történik.


(2) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.


(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).


(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.


(5) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.


(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható.


(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


(8) Avar és kerti hulladékok égetésénél figyelembe kell venni, hogy

a) kizárólag kis nedvességtartalmú anyagok égethetők,

b) égetés csak szélcsendes időben (5 m/s-nál kisebb szélsebesség),

c) tűzvédelmi előírások betartásával végezhető.


(9) Tűzgyújtás és égetés hétfő, kedd és szerdai munkanapokon 8.00-19.00 óra között, szélcsendes időben megengedett, tartós füstölés viszont nem megengedett.


(10) Tilos nyílt téren vagy bármilyen berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, száraz elem stb.) égetni.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon.


Újudvar, 2021. március 4.
Jakab Sándor

polgármester

Dr. Zsoldos Jákob Bence

aljegyző
Záradék:

A rendeletet kihirdetésre került: 2021. március 5.


Dr. Zsoldos Jákob Bence


aljegyző


Mellékletek