Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2020. (II.28..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 02- 2023. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2020. (II.28..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.03.02.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetését

423.026 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

522.557 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

99.531 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 99.531 ezer Ft maradvány igénybevételével biztosítom.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államig.feladat

Összesen

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

397.549

22.669

2.808

423.026

aa)

működési költségvetési bevételét

230.017

22.584

2.808

255.409

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

167.532

85

0

167.617

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

445.965

38.060

38.532

522.557

ba)

működési költségvetési kiadását

179.456

37.905

38.405

255.766

személyi jellegű kiadások

21.545

6.296

9.341

37.182

munkaadókat terhelő járulékok

3.888

645

1.818

6.351

dologi jellegű kiadások

66.934

16.774

3.807

87.515

támogatásértékű működési kiadások

8.764

0

23.169

31.933

működési célú pénzeszköz átadás

63.961

12.130

270

76.361

előző évi állami támogatás visszafizetés

8.324

0

0

8.324

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.740

2.060

0

4.800

működési kölcsön folyósítás

0

0

0

0

működési célú általános tartalék

3.300

0

0

3.300

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

266.509

155

127

266.791

beruházások előirányzata

132.005

155

127

132.287

felújítások előirányzata

32.292

0

0

32.292

támogatásértékű felhalmozási kiadás

28.447

0

0

28.447

felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

felhalmozási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0

fejlesztési célú céltartalék

73.765

0

0

73.765

c)

költségvetési hiányát

99.531

Ebből: Kötelező feladat hiány

48.416

Önként vállalt feladat hiány

15.391

Államigazgatási feladat hiány

35.724

ca)

működési költségvetési hiányát

357

Ebből: Kötelező feladat többlet

50.561

Önként vállalt feladat hiány

15.321

Államigazgatási feladat hiány

35.597

cb)

felhalmozási költségvetési hiányát

99.174

Ebből: Kötelező feladat hiány

98.977

Önként vállalt feladat hiány

70

Államigazgatási feladat hiány

127

d)

előző év felhasználható tervezett maradványát

99.531

da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát

0

db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát

99.531

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

0

ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

0

f)

Finanszírozási célú műveletek kiadását

0

fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

0

állapítom meg.”

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés működési és felhalmozási tartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 4.760.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2020. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.

(3) A képviselő-testület a képviselők havi tiszteletdíját 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítja meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

20. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2020.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2020.évi költségvetés

Sor- szám

Az önkormányzat költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

445 965

38 060

38 532

522 557

497 080

22 669

2 808

522 557

5

0

1

6

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

445 965

38 060

38 532

522 557

497 080

22 669

2 808

522 557

5

0

1

6

2. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

99531

0

99531

3

Összesen

99531

0

99531

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhalmozásra

1

Hitel felvétel

0

0

2

Összesen

0

0

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2020.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

Intézményi működési bevételek

16120

15000

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

129510

87000

89300

90100

Önk.működési költségvetési támogatása

71447

60500

58000

59000

Támogatásértékű működési bevétel

36109

10000

10000

10000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

1654

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

569

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

5000

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

255409

177500

177300

179100

Személyi juttatások

37182

25000

25000

25000

Munkaadót terhelő járulékok

6351

6000

6000

6000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

87515

55000

55000

55000

Támogatásértékű működési kiadás

31933

25000

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

76361

30000

29594

30000

Ellátottak pb.juttatásai

4800

14000

14000

14000

Előző évi állami támogatás visszafizetés

8324

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

3300

5000

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

255766

160000

159594

160000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

144304

30000

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

23228

0

0

0

Önk.felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

85

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

99531

15206

15000

10000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

267148

45206

45000

40000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

132287

15000

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

32292

40000

40000

40000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

28447

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

73765

7706

7706

4100

Felhalmozási célú kiadások összesen:

266791

62706

62706

59100

Önkorm.bevétel összesen:

522557

222706

222300

219100

Önkorm.kiadás összesen:

522557

222706

222300

219100

5. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

423 026

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

522 557

2

Pénzforgalmi bevételek

423 026

2

Pénzforgalmi kiadások

445 492

3

Működési célú

255 409

3

Működési célú

252 466

4

Működési bevételek

145 630

4

Személyi jellegű kiadások

37 182

5

Intézményi működési bevételek

16 120

5

Munkaadót terhelő járulékok

6 351

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

129 510

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

87 515

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Kamatkiadások

0

8

Támogatásértékű bevételek

36 109

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

4 560

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

7 140

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

240

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Működési kölcsön nyújtás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

71 447

11

Támogatásértékű működési kiadás

31 933

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

569

12

Működési célú pénzeszközátadás

76 361

13

Állami támogatás megelőlegezés

1 654

13

Előző évi állami támogatás visszafizetés

8 324

14

Felhalmozási célú

167 617

14

Felhalmozási célú

193 026

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

132 287

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

144 304

16

Felújítások

32 292

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

23 228

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

28 447

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

85

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

77 065

22

22

Működési célú tartalékok

3 300

23

23

Általános tartalék

3 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

73 765

26

26

Fejlesztési céltartalék

73 765

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2020.évi költségvetés

A

B

C

D

Sorszám

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

99 531

28

28

Működési hiány

357

29

29

Felhalmozási hiány

99 174

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

423 026

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

445 492

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

99 531

35

35

Működési hiány

357

36

36

Felhalmozási hiány

99 174

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

99 531

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

99 531

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

522 557

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

522 557

45

Működési célú bevételek összesen

255 409

45

Működési célú kiadások összesen

255 766

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

267 148

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

266 791

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2020.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

131 444

16 409

0

147 853

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

131 444

16 409

0

147 853

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

129 510

0

0

129 510

6

Helyi adók

129 509

0

0

129 509

7

- Építményadó

47 404

47 404

8

- Telekadó

37 381

37 381

9

- Kommunális adó

7 128

7 128

10

- Iparűzési adó

30 476

30 476

11

- Idegenforgalmi adó

1 032

1 032

12

- Pótlék, bírság

6 088

6 088

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

1

0

0

1

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

15

- Talajterhelési díj

1

1

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

17

Átengedett központi adók

0

0

0

0

18

- Gépjárműadó

0

0

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 934

16 409

0

18 343

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1 934

16 409

0

18 343

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

280

14 240

14 520

22

- Támogatási kölcsön visszatérülés

569

569

23

- Állami támogatás megelőlegezés

1 654

1 654

24

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 600

1 600

25

- Kamatbevételek

0

0

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A

B

C

D

E

2020.évi költségvetés

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

179 456

37 905

38 405

255 766

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

179 456

37 905

38 405

255 766

10

- Személyi juttatás

21 545

6 296

9 341

37 182

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 888

645

1 818

6 351

12

- Dologi kiadás

66 934

16 774

3 807

87 515

13

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 740

2 060

4 800

14

- Előző évi állami támogatás visszafizetés

8 324

8 324

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

72 725

12 130

23 439

108 294

16

- Általános tartalék

3 300

3 300

17

II. Felhalmozási költségvetés

266 509

155

127

266 791

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

0

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi bevétel, állami támog.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes. Osztalék

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

280

200 957

28 780

0

0

230 017

144 304

23 228

99 531

267 063

497 080

3

Önként vállalt feladatok

15 840

6 175

569

0

22 584

0

85

85

22 669

4

Államigazgatási feladatok

2 808

0

0

2 808

0

2 808

5

Összesen

16 120

200 957

37 763

569

0

255 409

0

144 304

23 313

99 531

267 148

522 557

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Kötelező feladatok

280

200 957

28 780

0

0

230 017

0

144 304

23 228

99 531

267 063

497 080

8

Önként vállalt feladatok

15 840

0

6 175

569

0

22 584

0

0

85

0

85

22 669

9

Államigazgatási feladatok

0

0

2 808

0

0

2 808

0

0

0

0

0

2 808

10

Összesen

16 120

200 957

37 763

569

0

255 409

0

144 304

23 313

99 531

267 148

522 557

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Balatonberény Önkormányzat

2

Kötelező feladatok

21545

3888

66934

3300

2740

81049

179 456

32292

132005

73765

28447

266509

445 965

3

Önként vállalt feladatok

6 296

645

16 774

2 060

12 130

37 905

0

155

155

38 060

4

Államigazgatási feladatok

9 341

1 818

3 807

23 439

38 405

127

127

38 532

5

Összesen

37 182

6 351

87 515

3 300

4 800

116 618

255 766

32 292

132 287

73 765

28 447

266 791

522 557

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Kötelező feladatok

21 545

3 888

66 934

3 300

2 740

81 049

179 456

32 292

132 005

73 765

28 447

266 509

445 965

8

Önként vállalt feladatok

6 296

645

16 774

0

2 060

12 130

37 905

0

155

0

0

155

38 060

9

Államigazgatási feladatok

9 341

1 818

3 807

0

0

23 439

38 405

0

127

0

0

127

38 532

10

Összesen

37 182

6 351

87 515

3 300

4 800

116 618

255 766

32 292

132 287

73 765

28 447

266 791

522 557

10. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási települési támogatás

1 000

1 000

2

Rendkívüli települési támogatás

500

500

3

Temetési segély települési támogatás

300

300

4

Családalapítási települési támogatás

400

400

5

Bursa Hungarica

360

360

6

Tüzifa segély

400

400

7

Rendszeres nevelési segély (térítési díj)

100

100

8

Eseti nevelési segély (iskoláztatási támogatás)

600

600

9

Egyéb támogatás

200

200

10

Gyógyszertámogatás települési

500

500

11

Köztemetés

200

200

12

Ösztöndíj juttatás EFOP pályázat

240

240

13

Összesen

2 740

2 060

0

4 800

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

73 422

12 130

22 742

108 294

2

Támogatásértékű működési kiadás

9 461

0

22 472

31 933

3

Közös Hivatal támogatás

20 530

20 530

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

510

510

5

Tagdíj Marcali kistérség

12

12

6

Orvosi ügyelet társulási díj

958

958

7

Hatósági igazgatás támogatás

211

211

8

Család és gyermekjóléti szolgálat

235

235

9

Vagyonbiztosítás Marcali kistérség

16

16

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

8 300

8 300

11

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

12

Alapszolgáltatási Központ támogatás

1 061

1 061

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

63 961

12 130

270

76 361

14

Polgármesteri támogatási keret

270

270

15

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás átadás DRV-nek

5 361

5 361

16

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

58 100

58 100

17

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

500

500

18

Polgárőrség támogatás

150

150

19

Katasztrófavédelem támogatás

150

150

20

Balatoni Szövetség tagdíj

70

70

21

TÖOSZ tagdíj

30

30

22

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

90

90

23

Mozdulj Balaton Társulás

100

100

24

Vöröskereszt támogatás

200

200

25

Berényi települések tagdíj

30

30

26

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

50

50

27

Plébániahivatal támogatás

500

500

28

Balatonberényért Egyesület támogatás

600

600

29

Vasutas Települések Szövetsége

15

15

30

Nyugdíjas Klub támogatás

350

350

31

Borút Egyesület tagdíj

15

15

32

Egyéb támogatás

50

50

33

B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás

50

50

34

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

35

Turisztikai Egyesület működési támogatás

4 500

4 500

36

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

37

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

500

500

38

Sport Egyesület támogatás

4 600

4 600

39

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

73 422

12 130

22 742

108 294

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

132 005

155

127

132 287

2

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás

129 195

129 195

3

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester

127

127

4

Betlehem beszerzés

762

762

5

Ixnet Forte program beszerzés háziorvos

155

155

6

Lang teszt, audiométer beszerzés védőnő

460

460

7

Világítás korszerűsítés tanácskozó terem

318

318

8

Naturista strand fejlesztés Kisfaludy2030 pályázat

1 270

1 270

9

Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

132 005

155

127

132 287

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

32 292

0

0

32 292

2

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

3

Erkel Ferenc utca felújítás Magyar Falu program

7 794

7 794

4

Naturista strand fejlesztés Kisfaludy2030 pályázat

21 958

21 958

5

Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:

32 292

0

0

32 292

14. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek támogatása

Tervévet megelőző kiadás

Tervévben

További években

1

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1 pályázat

29 054

27 910

1 144

0

28 576

1 086

0

2

Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 pályázat

4 315

2 153

2 162

0

2 652

1 663

0

3

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat

17 417

3 531

13 886

0

9 454

7 766

0

4

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

138 542

9 347

129 195

0

2 112

136 430

0

5

Összesen:

189 328

42 941

146 387

0

42 794

146 945

0

15. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Önkormányzat polgármester

1

0

1

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

4

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat Város és községgazdálkodás

0

2

2

6

-Kötelező feladatok

0

2

2

7

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

8

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

9

Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat

1

0

1

10

-Kötelező feladatok

1

0

1

11

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

12

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

13

Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház

1

1

2

14

-Kötelező feladatok

1

1

2

15

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

16

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

17

Balatonberény Község Önkormányzat összesen:

3

3

6

18

-Kötelező feladatok

2

3

5

19

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

20

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

16. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonberény Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

5

5

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonberény Önkormányzat összesen

0

5

5

6

Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:

0

5

5

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉVRE

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

129 510

0

0

129 510

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

280

15 840

0

16 120

5

Önkormányzati működési költségvetési támogatás

71 447

0

0

71 447

6

Állami támogatás megelőlegezés

1 654

1 654

7

Támogatás értékű bevétel

27 126

6 175

2 808

36 109

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

0

0

9

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

569

0

569

10

Működési pénzmaradvány

0

0

0

0

11

Működési célú bevétel összesen:

230 017

22 584

2 808

255 409

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

176 156

37 905

38 405

252 466

15

Működési tartalék

3 300

0

0

3 300

16

Hitel törlesztés

0

0

0

0

17

Működési kiadás összesen:

179 456

37 905

38 405

255 766

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0

20

Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

144 304

0

0

144 304

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

23 228

0

0

23 228

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

85

0

85

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

25

Felhalmozási pénzmaradvány

99 531

0

0

99 531

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

267 063

85

0

267 148

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

2 810

155

127

3 092

29

Felújítási kiadások

32 292

0

0

32 292

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

28 447

0

0

28 447

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

33

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

34

Felhalmozási tartalék

73 765

0

0

73 765

35

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

129 195

129 195

36

Felhalmozási kiadások összesen:

266 509

155

127

266 791

18. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2020. dec.31.

2021. dec.31.

2022. dec.31.

2023. dec.31.

2024. dec.31.

2025. dec.31.

2026. dec.31.

2027. dec.31.

2028. dec.31.

2029. dec.31.

2030. dec.31.

2031. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Sor-szám

Feladat

2020. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1

Működési tartalék

2

Működési tartalék

3 300

Képviselő-testület

3

Működési tartalék összesen:

3 300

4

Felhalmozási tartalék

5

Felhalmozási tartalék

73 765

Képviselő-testület

6

Felhalmozási tartalék összesen:

73 765

7

Tartalékok összesen:

77 065

20. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2020.évi költségvetés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

502

602

35402

22627

3402

3302

16164

5402

24127

5802

2202

28319

147853

2

Átvett pénzeszköz

1026

1026

11204

40118

21897

1753

1753

1753

1753

9639

21853

89951

203726

3

Önkormányzati támogatás

6788

4525

4525

4525

4525

4525

4525

7525

4525

4525

19525

1409

71447

4

Előző havi záró pénz

99531

98044

81751

81182

91868

97094

88437

77469

59297

52896

38851

14100

99531

5

Bevételek összesen:

107847

104197

132882

148452

121692

106674

110879

92149

89702

72862

82431

133779

522557

Kiadások

6

Működési kiadások

9803

22446

46375

31677

21873

18237

23410

22852

20729

21661

18331

23519

280913

7

Felújítási kiadások

0

0

5275

24447

2570

0

0

0

0

0

0

0

32292

8

Fejlesztési kiadások

0

0

50

460

155

0

0

0

77

2350

50000

79195

132287

9

Tartalék felhasználása

0

0

0

0

0

0

10000

10000

16000

10000

0

31065

77065

10

Kiadások összesen:

9803

22446

51700

56584

24598

18237

33410

32852

36806

34011

68331

133779

522557

11

Egyenleg

98044

81751

81182

91868

97094

88437

77469

59297

52896

38851

14100

0

0

Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Összes kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében felmerült kiadás

Terv évi előirányzat

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2020.évi költségvetés

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

10782

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

9182

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

1600

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

140461

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

140461

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

1032

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

59704

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

42081

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

7168

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

30476

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

0

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

0

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

151243

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

134203

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 18. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.