Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete

A sportról

Hatályos: 2019. 03. 02

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1.§ (1)Az önkormányzat célja, hogy közigazgatási területén élő állampolgárok részére biztosítsa a rendszeres testedzéshez való jogot, előmozdítsa a mozgásgazdag életmód terjedését, a rendszeres testmozgás hagyománnyá válását.

(2) Az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények, intézmények nem lehetnek elkötelezettek egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

2.§. A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat által kötelezően ellátandó és önként vállalt sportfeladatokra;

b) a sport támogatására rendelt önkormányzati pénzeszközök felhasználására;

c) az önkormányzat által használt és működtetett sportlétesítményekre;

d) Balatonberény Község Önkormányzat közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó sporttal foglalkozó jogi személyekre, gazdálkodó szervezetekre


2. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai


3.§. (1)Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályokkal és a sportkoncepcióval összhangban feladatának tekinti:

a) a sporttevékenység támogatását;

b) az óvodai nevelési intézményben a szabadidős és sporttevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítását;

c) a sporttal foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását;

d) a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, működtetését és fejlesztését;

e) a sportági szakszövetségek működésének segítését;

f) a nemzeti és nemzetközi sportkapcsolatokban való közreműködést;

g) a szabadidő sport gyakorlásának és feltételeinek fejlesztését;

h) a lakosság minden rétegének ösztönzését a sportolásra;

i) a sport népszerűsítésében, a mozgás élettani hatásaival kapcsolatos tudományos és felvilágosító tevékenység szervezését;


(2)A lakosság egészségmegőrzése érdekében az önkormányzat a sportfeladatok középpontjába a sportlétesítmények fenntartását és fejlesztését, a gyermekek, nők és családok sportolási lehetőségeinek bővítését, az utánpótlás-nevelést, valamint a szabadidősportot állítja.3. A sporttal foglalkozó  szervezetekkel való együttműködés

4.§ (1) Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban – mindenkori lehetőségeinek keretein belül támogatja a sporttal foglalkozó, elsősorban helyi  szervezeteket. A szervezetek támogatására a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet az irányadó.

(2) Az önkormányzat biztosítja az általa fenntartott sportlétesítmények használatát a vagyonrendelet speciális szabályai szerint. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodásokat köt,  a lakosság részéről felmerülő sporttal kapcsolatos igények figyelembevételével.


(3) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján biztosítja.


4. Sportolásra alkalmas létesítmények

5.§(1) Az önkormányzat sportolásra alkalmas létesítményei:

a) Községi Sporttelep, Balatonberény, Balaton u. 32. 1238/4. hrsz.

b) Községi Strand Balatonberény 1238/11. hrsz


(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény működéséhez, állagmegóvásához indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja, teljesítőképességének megfelelően.6.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a sportról szóló  5/2009. (IV.7.) önkormányzati rendelet.Horváth László                      Mestyán Valéria

polgármester                        címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve 2019. március 1-én.
Mestyán Valéria

címzetes főjegyző