Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 30

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet hatálya Acsalag község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének vagy módosításának eljárására terjed ki.


(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) valamennyi, a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,

b) valamennyi, a településen nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti szervezet,

c) valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) valamennyi, a településen nyilvántartott, bejegyzett civil szervezet,

e) valamennyi, a településen működő elismert egyház.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

2. §

(1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a települési honlapon (www.acsalag.hu) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.

(2) A széleskörű tájékoztatás érdekében az Önkormányzat a következő módon tájékoztatja a partnereket:

a) az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a községben közterületen elhelyezett hirdetőtáblákon,

b) helyi lapban,

c) a www.acsalag.hu  önkormányzati honlapon,

d) lakossági fórumon.

(3) A településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról, a településrendezési eszközökről, az arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről az egyeztetési eljárás módjától és az egyeztetés szakaszától függően az 1. mellékletben meghatározott helyen és módon a polgármester az értelmezéshez szükséges mértékben részletezett és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tesz közzé, melynek megjelenéséről felhívást jelentet meg a települési honlap főoldalán.

A javaslatok megtételére, felhasználására vonatkozó rendelkezések

3. §

(1) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) írásos észrevétel az Önkormányzat címére (9168 Acsalag, Fő u. 75.) történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel az  onkormanyzat@acsalag.hu e-mail címre.

(2) A lakossági fórum időpontja előtt legalább 8 nappal a tervezetet meg kell jeleníteni a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a helyi lapban és az önkormányzati honlapon. Észrevételek, javaslatok megtételére a partnereknek a lakossági fórumot követő 8 napon belül van lehetősége.

(3) Ha lakossági fórum megtartására nincs szükség, akkor a tájékoztató közzétételétől számított 8 napon belül van lehetősége a partnereknek az észrevételek, javaslatok megtételére papír alapon vagy elektronikusan.

(4) A beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:

a) a beérkezett véleményeket a Hivatal táblázatban összegzi,

b) a véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.

4. §

(1) Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot az Önkormányzat megküld a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek (tervező irodának), aki szakmai javaslatot készít az Önkormányzat részére.

(2) A tervezői szakmai javaslat alapján az Önkormányzat valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát.

(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot az Önkormányzat feltölti a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tárhelyre és erről hirdetményt jelentet meg a települési honlapon.

(4) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.

5. §

(1) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyásának kihirdetését követő 10 napon belül az Önkormányzat az elfogadott dokumentumot teljes terjedelmében feltölti a 2. § (1) bekezdésében meghatározott tárhelyre.

(2) A feltöltésről a polgármester felhívást tesz közzé a települési honlap főoldalán, a közterületi hirdetőtáblákon és a helyi lapban.

Záró rendelkezések

6. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Acsalag, 2017. március 28.


Szilágyi Andrásné                                                                             Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                      jegyző

Mellékletek