Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(IX.6.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2017. 09. 07 - 2020. 08. 31

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Acsalag Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelezettsége a szolgáltatatás jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetése.

(2) A falugondnoki szolgálat működési engedély alapján látja el feladatait.

(3) A szolgáltatást az Önkormányzat nem szüneteltetheti, a falugondnok távolléte esetén a folyamatos működésről a szakmai programban meghatározott módon, helyettes révén gondoskodik.

(4) A feladatok ellátásához az Önkormányzat személyszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással rendelkező, üzemképes gépjárművet biztosít. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok felelős.

  1. §


(1) A falugondnokot pályázati eljárás lefolytatása útján határozatlan időre, teljes munkaidős önkormányzati közalkalmazotti munkakörbe  az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) nevezi ki.

(2) A munkáltató jogkör gyakorlója a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(3) A falugondnok tevékenységét e rendelet, a szakmai program és a munkaköri leírásában foglaltak szerint látja el.

(4) A falugondnok az elvégzett munkáról minden év május 31-éig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(5) A falugondnok a feladatellátás eredményessége, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetséggel, és a Falugondnokok Vas- és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületével. Együttműködik az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, egészségügyi és oktatási szolgáltatókkal, intézményekkel.


  1. §


(1) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

(2) A falugondnoki szolgálat alapfeladatai:

a) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, különösen az egészségügyi intézményekbe való szállítás,

b) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltásában, kiszállításában segítségnyújtás,

c) óvodai, általános iskolai intézménybe gyermekszállítási feladatok ellátása,

d) élelmiszer beszerzésében való közreműködés.

(3) A falugondnoki szolgálat kiegészítő feladatai:

a) a közösségi - önkormányzati rendezvények, tevékenységek szervezése, segítése,

b) művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

c) egészségügyi alapszolgáltatásokban való közreműködés,

d) egyéb hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.

  1. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A kérelem előterjeszthető a polgármesternél, illetve a falugondnoknál munkanapokon írásban, kivételes esetben azon túl, illetve szóban legalább 2 munkanappal az ellátás igénybevétele előtt.

(3) A szolgáltatás biztosításáról vagy annak elutasításáról a falugondnok köteles az igénylőt haladéktalanul, de legkésőbb a kért szolgáltatás időpontja előtt 1 munkanapon belül tájékoztatni.

(4) A falugondnok tevékenységét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet ( a továbbiakban: SZCSM rendelet) 8. számú melléklete szerinti tevékenységnaplóban köteles dokumentálni.

Záró rendelkezések


  1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 7/2007. (XI. 10.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 2/2010.(II.25.) önkormányzati rendelete.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvényben, és az SZCSM rendeletben foglaltak irányadóak.


Acsalag, 2017. szeptember 5.Szilágyi Andrásné                                                                                  Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                           jegyző