Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2018. 01. 21

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1.§ Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be:

  1. Építményadó
  2. Magánszemély kommunális adója
  3. Helyi iparűzési adó


2. Építményadó

2.§  Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


3.§[1]  Az adó mértéke az adóköteles alapterület után

a) lakás esetén 500.-Ft/m2/év

b) vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze esetén 10.-Ft/m2/év

c) reklámhordozó esetén 0.-Ft/m2/év.


4.§ Adómentes a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában foglaltakon túl:

a) [2] az önkormányzat illetékességi területén lévő, a magánszemély adóalany tulajdonában álló több lakás esetén az a lakás, amelyben a magánszemély adóalany életvitelszerűen tartózkodik,

b) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze.

3. Magánszemély kommunális adója


5.§ Az adó évi mértéke a Htv. 11.§-a szerint meghatározott adótárgyanként és a Htv. 24.§-a szerinti lakásbérleti jogonként 3.000.-Ft.


6.§ Az adó évi  mértéke a Htv. 17.§-a szerint meghatározott adótárgyanként 10.000.-Ft.[3]

7.§ Mentes az adó alól:                                                               

a) az magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő lakása után építményadó fizetésére kötelezett,

b) a Htv. 19. §-ában meghatározottak,

c) a magánszemély tulajdonában álló építmény rendeltetésszerű használatához szükséges azon telekrész, amely a Htv. 19. § a) pontjában foglalt nagyságot meghaladja,

d) az a belterületi, épülettel be nem épített földterület, ami a hatályos Helyi Építési Szabályzat övezeti besorolása szerint nem építhető be,                                                           

e) valamennyi állattartásra, növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, függetlenül attól, hogy az adóalany azt használja-e vagy sem.

4. Helyi iparűzési adó


8.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 1%-a.

(2) A Htv. 37. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az adó mértéke: 5.000,- Ft.


9.§  Adómentes a Htv. 39/C  § (4) bekezdése szerinti feltételek alapján a helyi iparűzési adó megfizetése alól a Htv. 52.§ 23. pontjában rögzített háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozás szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


5. Záró rendelkezések


10 .§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén hatályba.

(2) Hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 10/2000.(X.25.) ÖKR. számú rendelete és az azt módosító 5/2001.(II.28.) önkormányzati rendelete,

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/1995.(IV.1.) rendelete és az azt módosító 10/2002.(XII.28.) önkormányzati rendelete, valamint

a helyi iparűzési adóról szóló 12/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete.


Acsalag, 2015-11-30


Szilágyi Andrásné                                                                 Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                          jegyző


                                                            

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése megtörtént 2015. december 1-jén.

                                                                                                          Pálfi Zoltánné

                                                                                                          jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 14/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2018. január 21-től

[2]

A rendelet szövegét a 12/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-től

[3]

A rendelet szövegét a 12/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-től