Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(VI.3.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím valamint Acsalag Községért Oklevél alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2015. 06. 04 - 2016. 06. 30

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva

ACSALAG KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA CÍMET,

valamint

ACSALAG KÖZSÉGÉRT OKLEVELET

alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza:

A díszpolgári cím

  1. §          (1) „Acsalag Község Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, tovább példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2) A díszpolgári címmel a külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

2.§       (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárt megilletik.

(2) A község díszpolgára:

a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein,

b) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos,

c) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat valamennyi közművelődési intézményét, ilyen jellegű rendezvényeit, a helyi sportrendezvényeket,

d) elhalálozásakor – családja beleegyezésével – az Önkormányzat Acsalag községben ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.

Acsalag Községért Oklevél

3.§ „Acsalag Községért Oklevél” adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, intézményeknek, akik vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi, kulturális, szociális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Az elismerések adományozásának rendje

4.§ (1) A díszpolgári címet és az Acsalag Községért Oklevelet (a továbbiakban: elismerések) FALUNAP alkalmából rendezett községi ünnepségen kell átadni.

(2) Az elismerések indokolt esetben más időpontban és helyen is átadhatóak, az ünnepélyességről azonban gondoskodni kell.

(3) A Képviselő-testület minden év június 10-ig felhívást tesz közzé, amelyben javaslatot kér a helyi kitüntetésben részesíthető természetes személyekre és szervezetekre.

Javaslatot tehet bármely természetes vagy jogi személy, civil szervezet, intézmény, gazdálkodó egység. A javaslatot írásban kell megküldeni az Önkormányzat címére.

(4) Az elismerések odaítéléséről a Képviselő-testület a megválasztott képviselők több mint felének a szavazatával dönt.

(5) A díszpolgári cím posztomusz is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. Ha a posztomusz kitüntetésben részesítettnek hozzátartozója nincs, akkor az önkormányzat a kitüntetés tényét az elhunyt síremlékén örökíti meg. Ehhez a sírhely fölött rendelkezni jogosult hozzájárulását kell kérni.

Az elismerések visszavonása

5.§       (1) A díszpolgári cím és az Acsalag Községért Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

(3) A visszavonás módjára a 4.§-ban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.Vegyes és záró rendelkezések


6.§ (1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.

(2) Az elismerések költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

  1. § Ez a rendelet 2015. június 4. napján lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Acsalag Község Önkormányzatának a díszpolgári cím, valamint Acsalag Községért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2008.(VII.24.) ÖKT számú rendelete.


Acsalag, 2015-06-02


Szilágyi Andrásné                                                                  Pálfi Zoltánné

        polgármester                                                                        jegyző