Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 13 - 2014. 11. 13

Acsalag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.)  az alábbiak szerint módosítja:

A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8.§ Az önkormányzati segély helyett természetbeni ellátásként szociális célú tüzelőanyag is adható az alábbi feltételekkel:

  1. A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni tűzifa vagy szén támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó acsalagi lakosnak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló esetében 250 %-át.
  2. Háztartásonként fűtési szezononként egy kérelem adható be. Az igényelhető legnagyobb mennyiség tűzifa esetén 3 m3, szén esetén 8 q. 
  3. A rászorultság megállapítása során előnyt élvez, aki:
  • aktív korúak ellátására vagy
  • időkorúak járadékára vagy
  • adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
  1. A kedvezményes tűzifa vagy szén támogatást az önkormányzati segély céljára  rendszeresített nyomtatványon kell  benyújtani.
  2. A támogatásként kapott tűzifát vagy szenet tilos tovább értékesíteni.”

 2.§

Ez a rendelet 2014. november 13-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.