Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2017. 05. 30

Acsalag Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. Törvény 23§, 24§, alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2016. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.


A költségvetés előirányzatai


2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését


                                              44 114 e Ft költségvetési bevétellel

                                              53 911 e Ft költségvetési kiadással

                                                9 797 e Ft költségvetési negatív egyenleggel

 állapítja meg

Az egyenleg fedezete a finanszírozási egyenlegként az előző évi maradványból 9 797 e Ft. Felhalmozási célú 3 498 e Ft, működési célú felhasználás 6 968 e Ft.[1]

Az önkormányzat költségvetési bevételei


3.§ A 2. §-ban megállapított  bevételi főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását az 1.) és 1/A melléklet  szerint állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai


4.§ A 2.§-ban megállapított  kiadási főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását  a  2.) és 2/A melléklet szerint határozza meg:


Az Önkormányzati Hivatal feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza

              


5.§ A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.


6.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2016. évben hitelállománya nincs (4.sz melléklet)


Költségvetési létszám


7.§ Acsalag Községi Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:


  • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

     Polgármester                     1 fő

                                    falugondnoki szolgáltatás:       1 fő

                                  közfoglalkoztatás:                    2 fő

  • rész munkaidőben foglalkoztatott         létszáma:

                                              takarító:         1 fő

                                                    parkgondozó: 1 fő

             

Az önkormányzat létszám-keretét 2016. január 1-vel az 5. melléklet tartalmazza.8.§ A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9.§ (1)  A képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §. (1)-(2) bek. alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem  haladhatja  meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    Záró rendelkezések


10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-től, visszamenőleg kell alkalmazni.


Acsalag, 2016. február 9.


         Szilágyi Andrásné                                                        Pálfi Zoltánné

                      polgármester                                                                  jegyző                    

[1]

A rendelet szövegét a 15/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. december 1-től