Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 4/2007.(VI.20.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 29 - 2013. 11. 29

Acsalag község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdésének b) pontjában és 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

  1. § A helyi építési szabályzatról szóló 4/2007.(VI.20.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § A rendelet

  1. az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti terv I. (belterület) című, (továbbiakban SZ-J1 terv), Rp.I.233-3 munkaszámú,
  2. az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) című, (továbbiakban SZ-J2 terv) Rp.I.233-1 munkaszámú

tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt alkalmazandó.”

2. § A rendelet 14.§ (1) b., pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:

(A falusias lakóterületen telkenként elhelyezhető:

- fő funkciót hordozó épületként

a.,      egy darab, legfeljebb kétlakásos lakóépület

b., önállóan, vagy az egyik lakás helyén kialakított, az alapfokú ellátást szolgáló kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, kézműipari és intézményi épület, )


„valamint sportépítmény”

3. § (1) A rendelet 14.§ (5) bekezdésében az Lf jelű övezetre vonatkozó előírás helyébe a következő rendelkezés lép:
                                    


Lf


Az építési hely


elhelyezkedéseelőkertoldalkert
hátsókert

kialakult, vagy ettől eltérő szándék esetén oldalhatáron álló


kialakult, egyben építési vonal ettől eltérni a telek belseje felé legfeljebb 3 m-rel lehet


kialakult, ha ez >6,0 m, akkor új építés esetén 6,0 m, 14 m vagy annál keskenyebb telek esetén 4,5 m


ahol az SZ-J1 terv nem jelöli 6,0 m, de a hátsókertre néző homlokzat tűzfalas kialakítása esetén 0 mBeépíthetőség

megengedett

legnagyobb beépítettség
legkisebb kötelező

zöldfelület

30%, vagy ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe, ha a kialakult állapot ezt meghaladja bontás és új építés, valamint telekalakítás esetén az ehhez való közelítéssel a túllépés megengedhető


50%
Telekalakítás

kialakítható

legkisebb építési

telekszélesség


14,0 m, figyelemmel a 4.§ (2) b. pontjára, valamint a (3) és (5) bekezdésére

legkisebb építési

telekmélység


legkisebb építési telekterület


50,0 m900 m2


Épület


megengedett legnagyobb építménymagasság

az illeszkedés szabályai szerint, figyelemmel a 6.§ (4) bekezdésére, de legfeljebb 4,5 mKözműellátásAz övezet telkeit el kell látni:

-  közműves villamos energia vezetékkel

-  közműves ivóvízvezetékkel

-  közüzemi szennyvízcsatorna kiépüléséig zárt tározóval.

Környezetvédelem


zajvédelem
szennyvízelbánás

falusias lakóterület

üzemi zaj megengedett értéke: nappal 50 dB/A

                                                 éjjel      40 dB/A


- a csatornahálózat kiépülése után kötelező a rákötés

- csatornahálózat kiépülése után zárt tározók kötelező felszámolása


- kötelező hulladékelszállítás(2) A rendelet 14.§ (5) bekezdése kiegészül a következő rendelkezéssel:


                                    


Lf1

Lf2

Az építési hely


elhelyezkedéseelőkert
oldalkerthátsókertkialakult, vagy ettől eltérő szándék esetén oldalhatáron álló


5,0 m
6,0 m6,0 mkialakult, vagy ettől eltérő szándék esetén oldalhatáron álló


kialakult, egyben építési vonal ettől eltérni a telek belseje felé legfeljebb 3 m-rel lehet


kialakult, vagy új építés esetén 5,0 m


ahol az SZ-J1 terv nem jelöli 6,0 m, de a hátsókertre néző homlokzat tűzfalas kialakítása esetén 0 m

Beépíthe-tőség

megengedett

legnagyobb beépítettség


legkisebb kötelező

zöldfelület

30%50%

30%, vagy ha az építési hely ennél kisebb, akkor legfeljebb annak területe, ha a kialakult állapot ezt meghaladja, akkor bontás és új építés esetén az ehhez való közelí-téssel a túllépés megengedhető


40%

Telekala-kítás

kialakítható

legkisebb építési

telekszélesség


14,0 m, figyelemmel a 4.§ (3) bekezdésére

14,0 m, figyelemmel a 4.§ (3) bekezdésére

legkisebb építési

telekmélység


legkisebb építési telekterület

50,0 m
900 m2

-
900 m2

Épület


megengedett legnagyobb építmény-magasság

4,5 m, figyelemmel a 6.§ (4) bekezdésére

az illeszkedés szabályai szerint, figyelemmel a 6.§ (4) bekezdésére, de legfeljebb 4,5 m

Közműel-látásAz övezet telkeit el kell látni:

-  közműves villamos energia vezetékkel

-  közműves ivóvízvezetékkel

-  közüzemi szennyvízcsatorna kiépüléséig zárt tározóval.

Az övezet telkeit el kell látni:

-  közműves villamos energia vezetékkel

-  közműves ivóvízvezetékkel

-  közüzemi szennyvízcsatorna kiépüléséig zárt tározóval.

Környezet-védelem


zajvédelem

szennyvízel-bánás

falusias lakóterület

üzemi zaj megengedett értéke:

nappal 50 dB/A

éjjel     40 dB/A


- a csatornahálózat kiépülése után kötelező a rákötés

- csatornahálózat kiépülése után zárt tározók kötelező felszámolása


- kötelező hulladékelszállítás

falusias lakóterület

üzemi zaj megengedett értéke: nappal 50 dB/A

éjjel     40 dB/A


- a csatornahálózat kiépülése után kötelező a rákötés

- csatornahálózat kiépülése után zárt tározók kötelező felszámolása


- kötelező hulladékelszállítás


                                    


Lf1

Lf2

Egyéb
Az övezetben magánút alakítható.

Az övezet telkein a már meglévő, fő funkciót kiegészítő épületen végzendő építési tevékenységnek nem feltétele a fő funkciót hordozó épület megléte.4. § A rendelet 21. §-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:


„(5) A ZJt jelű övezetben a pihenés, a sportolás, a játék céljára szolgáló kerti építmények helyezhetők el.

5. § A rendelet 6. számú függeléke kiegészül a következő rendelkezéssel:

(Régészeti lelőhelyek által érintett helyrajzi számok:

-  045/17-22; 058/4-5; 020/2-8, 11, 16, 17; 038/30-34)


„ ,10/2, 8, 7/2”


6. § A rendelet 7. számú függeléke kiegészül a következő út mintakeresztszelvényekkel.


7. § A rendelet a) mellékletén az ezen rendelet mellékletét képező SZ-J1/M1 jelű, Rp.I.233-3 munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv I. (belterület) 1. című, valamint az SZ-J1/M2 jelű, Rp.I.233-3 munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv I. (belterület) 2. című terveken módosítással érintett területként lehatárolt területre vonatkozó szabályozást át kell vezetni, egyúttal ezen melléklet megnevezésében a „helyszínrajz” szövegrész helyébe „övezeti terv” szövegrész lép, valamint a melléklet munkaszámát Rp.I.233-3-ra kell változtatni.

8. § Hatályát veszti a rendelet

1. 4. § (2) bekezdése,

2. 11.§ (8) bekezdése,

3. 14.§ (5) Övezeti előírások következő táblázata:

                                    


          Lf   O     30/50

                 4,5  18/K/ -

Lf  üzemeanyagtöltő-állomás


Az építési hely


elhelyezkedése


előkert


oldalkert


hátsókert

oldalhatáron álló


5,0 m, egyben építési vonal


6,0 m


6,0 m

szabadonálló


5,0 m


5,0 m


5,0 mBeépíthetőség

megengedett

legnagyobb beépítettséglegkisebb kötelező

zöldfelület


30%
50%


20%
50%
Telekalakítás

kialakítható

legkisebb építési

telekszélesség


legkisebb építési

telekmélység


legkisebb építési telekterület


18,0 m(K) kialakult


„K” függvényében
változó


(SZT) SZ-J terv szerint


Épület


megengedett legnagyobb építménymagasság4,5 m4,5 m


Egyéb előírások
Az övezetben csak az üzemanyagtöltő-állomás üzemeltetéséhez szüksé-ges épületek, valamint kereskedelmi, szolgáltató épületek helyezhetők el.


A zöldfelület 50%-án cserje, illetve fa szintű növényzetet kell telepí-teni, valamint fenntartani.

KözműellátásAz övezet telkeit legkésőbb az épületek használatba vételéig el kell látni:

-  közműves villamos energia vezetékkel

-  közműves ivóvízvezetékkel

-  közüzemi szennyvízcsatorna kiépüléséig zárt tározóval.

Környezetvédelem


zajvédelem
szennyvízelbánás

falusias lakóterület

üzemi zaj megengedett értéke: nappal 50 dB/A

                                                  éjjel     40 dB/A


- a csatornahálózat kiépülése után kötelező a rákötés

- csatornahálózat kiépülése után zárt tározók kötelező felszámolása


- kötelező hulladékelszállítás.


     ”9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba.