Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról1

2014.05.06.

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 214 945 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 283 664 000 Ft-ban,

c) pénzmaradványát 58 078 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 189 392 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 38 708 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7 230 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 54 692 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 827 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 42 627 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 33 308 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
ah) speciális célú támogatások: 0 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 25 522 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 6 667 000 Ft

b) felújítások: 18 855 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 15. melléklet szerint 26 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 15. mellékletben feltüntetettek alapján 26 főben állapítja meg.

7.A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 58 078 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat pénzmaradványa 58 078 000 Ft. A 2014. évi költségvetésben 57 267 000 Ft lett tervezve. A Testület döntése alapján a Művelődési Ház 3 093 000 Ft alulfinanszírozását nem adja át, és pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat pénzmaradványát a Testület 58 078 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Művelődési Ház pénzmaradványa 3 326 000 Ft, mely azt jelenti, hogy a pénzmaradványa 233 000 Ft és 3 093 000 Ft-tal alul lett finanszírozva 2013-ban. A 2014. évi költségvetésben nem lett tervezve pénzmaradvány, mivel az intézmény megszűnt. A Testület határozata szerint a 3 093 000 Ft-ot nem adja át az intézménynek és pénzmaradványát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

8.Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 407 233 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9.Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2013. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2013.évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2013. évi beszámoló

Sor- szám

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám
(fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonberény
Önkormányzat

271 274

296 706

197 916

66,70%

281 360

306 926

273 830

89,22%

24

3

Művelődési Ház, Iskolai könyvtár

19 476

19 610

17 029

86,84%

9 390

9 390

9 834

104,73%

2

6

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

290 750

316 316

214 945

67,95%

290 750

316 316

283 664

89,68%

26

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor
szám

BEVÉTELEK

Sor
szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

263 686

277 734

245 110

88,25%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

290 750

316 316

214 914

67,94%

2

Pénzforgalmi bevételek

263 686

277 734

245 110

88,25%

2

Pénzforgalmi kiadások

275 523

298 273

214 914

72,05%

3

Működési célú

196 471

210 478

230 508

109,52%

3

Működési célú

177 515

200 096

189 392

94,65%

4

Működési bevételek

104 605

107 145

115 890

108,16%

4

Személyi jellegű kiadások

38 761

41 013

38 708

94,38%

5

Intézményi működési bevételek

14 905

17 445

18 604

106,64%

5

Munkaadót terhelő járulékok

7 647

8 291

7 230

87,20%

6

Közhatalmi bevételek

89 700

89 700

97 286

108,46%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

54 729

59 338

54 692

92,17%

7

Előző évi maradvány átvétel

0

0

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

34 515

35 607

46 892

131,69%

8

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

4 367

4 564

4 547

99,63%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 680

13 975

12 827

91,79%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

10

Előző évi maradvány átadás

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

57 351

67 726

67 726

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

44 287

44 287

42 627

96,25%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

18 411

33 192

33 308

100,35%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

14

Felhalmozási célú

67 215

67 256

14 602

21,71%

14

Felhalmozási célú

98 008

98 177

25 522

26,00%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 294

2 294

6 444

280,91%

15

Beruházási kiadások

33 070

29 209

6 667

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

64 921

64 921

7 971

12,28%

16

Felújítások

64 938

67 468

18 855

27,95%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

41

41

100,00%

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

1 500

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

146

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

0

0

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

15 227

18 043

0

0,00%

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2013.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

10 100

5 649

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

10 100

5 649

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

5 127

12 394

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

5 127

12 394

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27 064

38 582

-30 196

28

28

Működési többlet

-8 856

-4 733

-41 116

29

29

Felhalmozási hiány

35 920

43 315

10 920

25,21%

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

263 686

277 734

245 110

88,25%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

275 523

298 273

214 914

72,05%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

38 582

-30 196

35

35

Működési hiány

-8 856

-4 733

-41 116

36

36

Felhalmozási hiány

35 920

43 315

10 920

25,21%

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

27 064

38 582

38 583

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

24 248

24 248

24 249

100,00%

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

2 816

14 334

14 334

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

290 750

316 316

283 693

89,69%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

290 750

316 316

214 914

67,94%

45

Működési célú bevételek összesen

220 719

234 726

254 757

108,53%

45

Működési célú kiadások összesen

187 615

205 745

189 392

92,05%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

70 031

81 590

28 936

35,47%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

103 135

110 571

25 522

23,08%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

204 441

218 489

238 536

109,18%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

9 390

9 390

9 834

104,73%

3

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei

1 420

1 420

1 863

131,20%

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

195 051

209 099

228 702

109,37%

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

89 700

89 700

97 286

108,46%

6

Helyi adók

87 000

87 000

93 902

107,93%

7

- Építményadó

36 000

36 000

37 522

104,23%

8

- Telekadó

25 000

25 000

21 707

86,83%

9

- Vállakozók kommunális adója

0

0

19

10

- Magánszemélyek kommunális adója

6 500

6 500

6 642

102,18%

11

- Iparűzési adó

8 000

8 000

10 732

134,15%

12

- Idegenforgalmi adó

10 000

10 000

14 668

146,68%

13

- Pótlék, bírság

1 500

1 500

2 612

174,13%

14

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

50

50

418

836,00%

15

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

144

16

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

191

17

- Talajterhelési díj

50

50

83

166,00%

18

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

19

Átengedett központi adók

2 650

2 650

2 966

111,92%

20

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

50

50

46

92,00%

21

- Gépjárműadó

2 600

2 600

2 920

112,31%

22

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

23

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

13 485

16 025

16 757

104,57%

24

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

13 485

16 025

16 757

104,57%

25

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

13 278

13 818

14 388

104,13%

26

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

207

2 207

2 020

91,53%

27

- Kamatbevételek

0

0

349

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

28

II. Támogatások

29

Önkormányzat támogatásai

57 351

67 767

67 767

100,00%

30

Önkormányzat költségvetési támogatása

57 351

67 767

67 767

100,00%

31

- Települési önkormányzatok működésének támogatása

30 951

31 233

31 233

100,00%

32

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

8 657

7 673

7 673

100,00%

33

- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

3 446

3 446

3 446

100,00%

34

- Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

1 362

1 362

1 362

100,00%

35

- Központosított működési célú előirányzatok

12 935

20 626

20 626

100,00%

36

- Szerkezetátalakítási tartalék

0

1 901

1 901

100,00%

37

- Egyéb működési célú központi támogatás

0

1 485

1 485

100,00%

38

- Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

0

41

41

100,00%

39

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 294

2 294

6 574

286,57%

40

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

2 294

2 294

6 574

286,57%

41

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 294

2 294

6 428

280,21%

42

- Ingatlan értékesítés

0

0

4 134

43

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

44

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

2 294

2 294

2 294

100,00%

45

- Gép, berendezés értékesítés

46

Osztalék

0

0

0

47

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

48

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

146

49

IV. Támogatás értékű bevétel

99 436

100 528

54 863

54,57%

50

Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

7 970

7 970

7 971

100,01%

51

Támogatásértékű működési bevétel

7 970

7 970

7 971

100,01%

52

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

53

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

7 970

7 970

7 971

100,01%

54

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

55

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

56

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

57

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

91 466

92 558

46 892

50,66%

58

Támogatásértékű működési bevétel

34 515

35 607

46 892

131,69%

59

- Többcélú kistérségi társulástól

0

300

300

100,00%

60

- Egyéb önkormányzattól

0

0

937

61

- Társadalombiztosítási Alaptól

4 367

4 564

4 547

99,63%

62

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

2 233

2 233

2 314

103,63%

63

- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés

0

0

10 700

64

- Elkülönített állami pénzalaptól

27 915

28 510

28 094

98,54%

65

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

56 951

56 951

0

66

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

56 951

56 951

0

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

67

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

68

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

69

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

70

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

0

0

71

Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

72

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

73

- Non-profit szervezetektől

0

0

0

74

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

75

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

76

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

0

0

77

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei

9 390

9 390

9 834

104,73%

78

Önkormányzat költségvetési bevételei

254 296

268 344

235 276

87,68%

79

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

263 686

277 734

245 110

88,25%

80

VI. Pénzmaradvány

27 064

38 582

38 583

100,00%

81

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

82

Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa

0

0

0

83

Önkormányzat pénzmaradványa

27 064

38 582

38 583

100,00%

84

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

24 248

24 248

24 249

100,00%

85

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

2 816

14 334

14 334

100,00%

86

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

87

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

88

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

89

Fejlesztési hitel

0

0

0

90

Működési célú hitel

0

0

0

91

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

-29

92

BEVÉTEL ÖSSZESEN

290 750

316 316

283 664

89,68%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

187 615

205 745

189 392

92,05%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

11 506

11 640

9 456

81,24%

3

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai

11 506

11 640

9 456

81,24%

4

- Személyi juttatás

4 901

4 974

4 579

92,06%

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 265

1 285

1 120

87,16%

6

- Dologi jellegű kiadások

5 040

5 081

3 757

73,94%

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

300

300

0

0,00%

9

Önkormányzat kiadásai

176 109

194 105

179 936

92,70%

10

- Személyi juttatás

33 860

36 039

34 129

94,70%

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 382

7 006

6 110

87,21%

12

- Dologi kiadás

49 689

54 257

50 935

93,88%

13

- Ellátottak pénzbeni juttatása

13 680

13 975

12 827

91,79%

14

- Működési kölcsön nyújtás

0

0

0

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

62 398

77 179

75 935

98,39%

16

- Általános tartalék

10 100

5 649

0

0,00%

17

II. Felhalmozási költségvetés

103 135

110 571

25 522

23,08%

18

Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai

7 970

7 970

7 370

92,47%

19

Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

20

Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

7 970

7 970

7 370

92,47%

21

Önkormányzati beruházási kiadás

25 100

21 239

1 289

6,07%

22

Önkormányzati felújítási kiadások

64 938

67 468

16 863

24,99%

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

1 500

0

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

26

Céltartalék

5 127

12 394

0

27

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

95 165

102 601

18 152

17,69%

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

290 750

316 316

214 914

67,94%

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

33

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

31

34

KIADÁS ÖSSZESEN

290 750

316 316

214 945

67,95%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támoga- tás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

8

Önállóan működő költségvetési szerv

14

- Művelődési Ház

15

2013. évi eredeti előirányzat

1 420

10 086

11 506

7 970

7 970

19 476

16

2013. évi módosított előirányzat

1 420

10 220

11 640

7 970

7 970

19 610

17

2013. évi tényleges teljesítés

1 847

7 127

8 974

16

7 971

7 987

16 961

18

Teljesítés %-a

130,07%

69,74%

77,10%

100,01%

100,21%

86,49%

34

Balatonberény Önkormányzat

35

2013. évi eredeti előirányzat

13 485

57 351

89 700

34 515

24 248

219 299

2 294

56 951

2 816

62 061

281 360

36

2013. évi módosított előirányzat

16 025

67 767

89 700

35 607

24 248

233 347

2 294

56 951

14 334

73 579

306 926

37

2013. évi tényleges teljesítés

16 757

67 767

97 286

46 892

24 249

252 951

6 428

0

146

14 334

20 908

273 859

38

Teljesítés %-a

104,57%

100,00%

108,46%

131,69%

100,00%

108,40%

280,21%

0,00%

100,00%

28,42%

89,23%

39

ÖSSZES BEVÉTEL

40

2013. évi eredeti előirányzat

14 905

57 351

89 700

34 515

0

24 248

220 719

2 294

64 921

0

2 816

70 031

290 750

41

2013. évi módosított előirányzat

17 445

67 767

89 700

35 607

0

24 248

234 767

2 294

64 921

0

14 334

81 549

316 316

42

2013. évi tényleges teljesítés

18 604

67 767

97 286

46 892

0

24 249

254 798

6 444

7 971

146

14 334

28 895

283 693

43

Teljesítés %-a

106,64%

100,00%

108,46%

131,69%

108,53%

280,91%

100,00%

35,43%

89,69%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

8

Önállóan működő költségvetési
szerv

14

- Művelődési Ház

15

2013. évi eredeti előirányzat

4 901

1 265

5 040

300

11 506

7 970

7 970

19 476

16

2013. évi módosított előirányzat

4 974

1 285

5 081

300

11 640

7 970

7 970

19 610

17

2013. évi tényleges teljesítés

4 579

1 120

3 757

0

9 456

7 370

7 370

16 826

18

Teljesítés %-a

92,06%

87,16%

73,94%

0,00%

81,24%

92,47%

92,47%

85,80%

34

Balatonberény Önkormányzat

35

2013. évi eredeti előirányzat

33 860

6 382

49 689

10 100

13 680

62 398

176 109

64 938

25 100

5 127

95165

271 274

36

2013. évi módosított előirányzat

36 039

7 006

54 257

5 649

13 975

77 179

194 105

67 468

21 239

12 394

1 500

102601

296 706

37

2013. évi tényleges teljesítés

34 129

6 110

50 935

0

12 827

75 935

179 936

16 863

1 289

0

18152

198 088

38

Teljesítés %-a

94,70%

87,21%

93,88%

91,79%

98,39%

92,70%

24,99%

6,07%

0,00%

17,69%

66,76%

39

ÖSSZES KIADÁS

40

2013. évi eredeti előirányzat

38 761

7 647

54 729

10 100

13 680

62 698

187 615

64 938

33 070

5 127

0

103 135

290 750

41

2013. évi módosított előirányzat

41 013

8 291

59 338

5 649

13 975

77 479

205 745

67 468

29 209

12 394

1 500

110 571

316 316

42

2013. évi tényleges teljesítés

38 708

7 230

54 692

0

12 827

75 935

189 392

16 863

8 659

0

0

25 522

214 914

43

Teljesítés %-a

94,38%

87,20%

92,17%

91,79%

98,01%

92,05%

24,99%

29,64%

0,00%

23,08%

67,94%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

62 698

77 479

74 435

96,07%

2

Támogatásértékű működési kiadás

44 287

44 287

42 627

96,25%

3

Közös Hivatal működés támogatás

29 044

29 044

27 037

93,09%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök

1 956

1 956

3 963

202,61%

5

Kistérségi tagdíj

359

359

359

100,00%

6

Orvosi ügyelet támogatás

418

418

418

100,00%

7

Belső ellenőrzés támogatás

299

299

299

100,00%

8

Hatósági igazgatási támogatás

0

0

150

9

Pedagógiai szakszolgálat

216

216

0

0,00%

10

Óvoda támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat

6 061

6 061

6 252

103,15%

11

Iskola támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat

3 000

3 000

1 199

39,97%

12

Alapsz. központ tám. B.keresztúr Önkormányzat

2 772

2 772

2 772

100,00%

13

Alapszolgáltatási Központ előző évi elszámolás

102

102

102

100,00%

14

Jelzőrendszer pénz átadás

60

60

76

126,67%

15

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

18 411

33 192

31 808

95,83%

16

Polgármester támogatási keret

270

270

0

0,00%

17

Víz és csatorna támogatás DRV-nek

0

7 327

7 327

100,00%

18

Polgárőrség támogatás

700

700

450

64,29%

19

Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás

180

180

180

100,00%

20

Tagdíj polgárvédelem

72

72

0

0,00%

21

Tagdíj Balatoni szövetség

73

73

69

94,52%

22

Balaton és Sió Kft támogatás

102

102

0

0,00%

23

Tagdíj TÖOSZ

25

25

24

96,00%

24

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás tagdíj

6

6

6

100,00%

25

Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség

0

0

50

26

Balatonkeresztúri rendőrörs támogatás

0

100

100

100,00%

27

Mozdulj Balaton tagdíj

80

80

80

100,00%

28

Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft-nek átadott pénz működésre

10 399

17 260

17 260

100,00%

29

Tűzvédelmi Közalapítvány

123

123

0

0,00%

30

Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj

210

210

124

59,05%

31

Hulladékgazdálkodási társulás pénz átadás

163

164

100,61%

32

Idősekért Alapítvány támogatás

280

280

0

0,00%

33

Vöröskereszt támogatás

150

150

150

100,00%

34

Vasutas települések Szövetsége

6

6

6

100,00%

35

Nők a Balatonért Egyesület támogatás

50

50

50

100,00%

36

Nyugdíjas Klub támogatás

270

270

270

100,00%

37

Tagdíj Borút Egyesület

12

12

12

100,00%

38

SZM támogatás

0

30

30

100,00%

39

Fafeldolgozó támogatás

0

0

76

40

Ifjúsági klub támogatás

15

15

0

0,00%

41

Somogy megyei Szabadidőközpont támogatás

80

80

0

0,00%

42

Grund gyermekszervezet támogatás

0

0

50

43

Turisztikai Egysület támogatás

700

700

700

100,00%

44

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

0

0,00%

45

Észak Somogyi Vízi Társulás

8

8

0

0,00%

46

Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre

650

950

1 030

108,42%

47

Sportkör támogatás

3 600

3 600

3 600

100,00%

48

Aranyhíd kulturális Szövetség támog. rendezvényekre Műv.Ház

300

300

0

0,00%

49

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

62 698

77 479

74 435

96,07%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

50

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

0

1 500

1 500

100,00%

51

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

52

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

53

Sport Egyesület támogatás öltöző felújításra

1 500

1 500

100,00%

54

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

62 698

78 979

75 935

96,15%

55

Mindösszesen:

62 698

78 979

75 935

96,15%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Felújítások

64 938

67 468

18 855

27,95%

2

Ady Endre köz aszfaltozás

5 782

7 641

7641

100,00%

3

Bokrosi utca felújítás(János pince-Szőlőhegy)

1 795

1 795

2277

126,85%

4

Balaton utca Tarr panzió kerékpárút javítás

362

362

445

122,93%

5

Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés

2 189

2 189

0

0,00%

6

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

2540

100,00%

7

Közvilágítás korszerűsítés pályázat

52 270

52 270

3289

6,29%

Sportöltöző felújítás

0

279

279

100,00%

Épület felújítás Művelődési Ház pályázat

0

0

1992

8

Strandi épület felújítás

0

392

392

100,00%

9

Beruházások

33 070

29 209

6 667

22,83%

10

Lap top beszerzés képviselők

613

613

613

100,00%

11

Munkagépek beszerzése Kft-nek

10 000

6 139

0

0,00%

12

Kismotor beszerzés

250

250

150

60,00%

13

Kossuth tér játszótér pályázat

4 900

4 900

526

10,73%

14

Kerékpártároló építés

9 337

9 337

0

0,00%

15

Számítástechnikai eszközök beszerzése TIOP pályázat Művelődési Ház

7 970

7 970

5378

67,48%

16

Fejlesztési kiadások összesen:

98 008

96 677

25 522

26,40%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2013.ÉV

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

9 390

9 390

9 834

104,73%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

89 700

89 700

97 286

108,46%

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

13 485

16 025

16 757

104,57%

5

Önkormnyzat költségvetési támogatása

57 351

67 767

67 767

100,00%

6

Támogatás értékű bevétel

34 515

35 607

46 892

131,69%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

0

8

Működési kölcsön visszafizetés

0

0

0

9

Működési célú hitel

0

0

0

10

Pénzmaradvány

24 248

24 248

24 249

100,00%

11

Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)

228 689

242 737

262 785

108,26%

12

Működési kiadások

13

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai

11 506

11 640

9 456

81,24%

14

Önkormányzat kiadásai

166 009

188 456

179 936

95,48%

15

Általános tartalék

10 100

5 649

0

0,00%

16

Hitel törlesztés

0

0

0

17

Működési kiadás összesen: (13+…+16)

187 615

205 745

189 392

92,05%

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 294

2 294

6 428

280,21%

20

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

56 951

56 951

0

0,00%

21

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

22

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

146

23

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

24

Pénzmaradvány

2 816

14 334

14 334

100,00%

25

Felhalmozási célú bevételek összesen: (19+…+24)

62 061

73 579

20 908

28,42%

26

Felhalmozási célú kiadások

27

Felhalmozási kiadások

33 070

29 209

6 667

22,83%

28

Felújítási kiadások

64 938

67 468

18 855

27,95%

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

30

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

33

Céltartalék

5 127

13 894

0

0,00%

34

Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+33)

103 135

110 571

25 522

23,08%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2013. év

Eszközök

Előző évi költségvetési
beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési
beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési
beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 310 686

2 305 935

D/ SAJÁT TŐKE

2 348 126

2 346 099

I. Immateriális javak

313

1 979

1. Tartós tőke

2 307 624

2 307 624

II. Tárgyi eszközök

2 177 786

2 174 251

2. Tőkeváltozások

40 502

38 475

III. Befektetett pénzügyi eszközök

820

580

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

131 767

129 125

E/ TARTALÉKOK

27 882

58 078

I. Költségvetési tartalékok

27 882

58 078

II. Vállalkozási tartalékok

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

67 691

101 298

F/ KÖTELEZETTSÉGEK

2 369

3 056

I. Készletek

0

0

II. Követelések

39 222

42 665

I. Hosszú lejáratú köt.-ek

0

0

III. Értékpapírok

0

0

II. Rövid lejáratú köt.-ek

1 782

2 498

IV. Pénzeszközök

27 616

57 749

III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok

587

558

V. Egyéb aktív pü. elszámolások

853

884

Eszközök összesen:

2 378 377

2 407 233

Források összesen:

2 378 377

2 407 233

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2013.12.31

2014.12.31

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT 2013. DECEMBER 31-I VAGYONKIMUTATÁS

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor szám

Megnevezés

Törzsvagyon

Törzsvagyonon kívüli egyéb
vagyon

Összesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

1

A) Befektetett eszközök összesen

1 039 971

1 066 496

504 765

475 536

765 950

763 903

2 310 686

2 305 935

2

I. Immateriális javak

0

0

313

1 979

0

0

313

1 979

3

II. Tárgyi eszközök

912 836

941 655

499 820

469 853

765 130

762 743

2 177 786

2 174 251

4

- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

912 340

940 126

494 730

462 830

763 723

762 342

2 170 793

2 165 298

5

- Gépek, berendezések és felszerelések

276

276

5 090

3 696

1 407

401

6 773

4 373

6

- Járművek

0

0

0

130

0

0

0

130

7

- Beruházások, felújítások

220

1 253

0

3 197

0

0

220

4 450

8

III. Befektetett pénzügyi eszközök

820

580

820

580

9

-Egyéb tartós részesedés

580

580

580

580

10

- Tartósan adott kölcsön

240

0

240

0

11

IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök

127 135

124 841

4 632

3 704

0

580

131 767

129 125

12

B) Forgóeszközök összesen

67 691

101 298

67 691

101 298

13

I. Készletek összesen

0

0

0

0

14

II. Követelések összesen

39 222

42 665

39 222

42 665

15

III. értékpapírok összesen

0

0

16

IV. Pénzeszközök összesen

27 616

57 749

27 616

57 749

17

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

853

884

853

884

FORRÁSOK

18

E) Tartalékok összesen

27 882

58 078

27 882

58 078

19

I. Költségvetési tartalékok összesen

27 882

58 078

27 882

58 078

20

II. Vállakozási tartalék összesen

0

0

0

0

21

F) Kötelezettségek összesen

2 369

3 056

2 369

3 056

22

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

0

0

0

23

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

1 782

2 498

1 782

2 498

24

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

587

558

587

558

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Törzsvagyon

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

Összesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)

25

- Immateriális javak

630

630

630

630

26

- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog

323

323

323

323

27

- Gépek, berendezések, felszerelések

25 402

16 770

25 402

16 770

28

- Járművek

17 912

7 956

17 912

7 956

29

- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

17 059

0

17 059

30

31

0-ra leírt eszközök összesen:

0

0

0

0

44 267

42 738

44 267

42 738

32

Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Kezességvállalás

0

0

0

0

13. melléklet

Pénzmaradvány alakulása 2013.év

A

B

C

D

E

F

G

Sor
szám

Önkormányzat

Művelődési Ház

Önkormányzat mindösszesen

2012.év

2013.év

2012.év

2013.év

2012.év

2013.év

1

Költségvetési bankszámlák egyenlege

25089

57217

68

0

25157

57217

2

Pénztárak egyenlege

1975

51

0

0

1975

51

3

Záró pénzkészlet

27064

57268

68

0

27132

57268

4

Aktív kiegyenlítő elszámolás

0

0

0

0

0

0

5

Passzív kiegyenlítő elszámolás

0

0

0

0

0

0

6

Aktív átfutó elszámolás

823

496

30

233

853

729

7

Passzív átfutó elszámolás

-3

-74

0

0

-3

-74

8

Aktív függő elszámolás

0

155

0

0

0

155

9

Passzív függő elszámolás

-100

0

0

0

-100

0

10

Aktív és passzív pü.elsz.összesen:

720

577

30

233

750

810

11

Helyesbített pénzmaradvány

27784

57845

98

233

27882

58078

Intézmény túlfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

Intézmény alulfinanszírozás

-6794

-3093

2155

3093

-4639

0

12

Ktgvetési befiz.többlettámog. miatt

0

0

0

0

0

0

13

Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt

10700

0

0

0

10700

0

14

Ktgvetési kiutalás kiutalatlan int. tám.miatt

0

0

0

0

0

0

15

Költségvetési pénzmaradvány

31690

54752

2253

3326

33943

58078

14. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

9029

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

9575

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

9575

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

0

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

108330

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

108330

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

14668

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

49822

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

26407

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6701

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

10732

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

2920

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

2920

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

129854

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

112814

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

15. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

A

B

C

D

E

F

G

Sor
szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Védőnői szolgálat

1

0

1

1

0

1

3

Művelődési Ház

1

1

2

1

1

2

4

Balatonberény Önkormányzat összesen:

3

1

4

3

1

4

5

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

21

21

0

22

22

6

Mindösszesen:

3

22

25

3

23

26

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.