Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2020. 03. 15


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

 1. §

A rendelet célja és hatálya

 1. A rendelet célja – a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek és a helyi lehetőségek, sajátosságok figyelembe vételével – annak meghatározása, hogy Acsalag Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) által szabályozott közművelődési tevékenység formák közül melyeket, milyen formában, milyen módon lát el.
 2. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottaira.

2. §


Az Önkormányzat a község minden polgárának és közösségének biztosítja azt a jogát, hogy

 1. megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti önismeret formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,
 2. a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési intézmény szolgáltatásait,
 3. műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
 4. a törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai és azok szervezeti keretei

3. §

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre

 1. Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:
 1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számra helyszín biztosítása:

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzése helyszínének biztosítása,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőség teremtése,

ad) közművelődési közösségek számára nyújtott szolgáltatás (adminisztráció, irodatechnika).

 1. Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túl további feladatának tekinti és biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit, alapfeladatait.

4. §

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

(1) Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében közösségi színtérként az alábbi ingatlanokat biztosítja:

a) Kultúrház (9168 Acsalag, Fő u. 47.)

b) Könyvtár (9168 Acsalag, Fő u. 75.)

c) Közösségi Ház (9168 Acsalag, Fő u. 21.)

c) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.

(2) A közösségi színtérként szolgáló ingatlanok fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(3) Acsalag községben az Önkormányzat látja el a közművelődési feladatokat kormányzati funkción, nincs önálló intézmény erre a célra.

5. §

 1. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel

b) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.


(2) Az Önkormányzat  a közművelődési lehetőségekről

a) az önkormányzat honlapján

b) plakátok, szórólapok útján

c) közösségi oldalakon

adhat tájékoztatást a község lakossága részére.

kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési intézmény szolgáltatásait,


 1. műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
 2. a törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

6. §

A közművelődési feladatellátás finanszírozása

 1. A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.
 2. E rendelet 2. §-ában meghatározott feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.
 3. A közművelődési közösségek, egyesületek, szervezetek, egyházak előzetes igénylés alapján használhatják a közösségi színtereket. A használat módja, mértéke a közösségi színtér szabályzatában kerül meghatározásra.


Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzatnak a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődésről szóló 6/2002. (XI.23.) önkormányzati rendelete.


Acsalag, 2020. február 11.


Szilágyi Andrásné                                                                                              Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                                          jegyző