Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 13 - 2014. 11. 13


Acsalag Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


  1. A R. 32.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 32.§

  1. A polgármester főállásban látja el feladatait.”


  1. A R. 32.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A polgármester fogadóórát tart minden héten, kedden 9-12 óráig.”

2.§

A R. 34.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„34.§ (4) A jegyzőt a közös hivatal gazdálkodási főmunkatársa (I.) helyettesíti.”

3.§

Ez a rendelet 2014. november 13-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.