Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31 - 2018. 05. 30

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését


                                              49 202 e Ft költségvetési bevétellel,

                                              65 539 e Ft költségvetési kiadással,

                                              17 093 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                  756 e Ft finanszírozási kiadással

-állapítja meg.”

2. §


  1. A R.1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép.


  1. A R.2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép.


  1. A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Acsalag, 2018. május 29.