Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 30- 2022. 05. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról1

2016.04.30.

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2 § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3 § A címrendet az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

4 § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 287 573 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 347 655 000 Ft-ban,

c) maradványát 60 082 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 201 856 000 Ft
ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 38 822 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7 624 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 56 054 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 217 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 27 521 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 62 593 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 569 000 Ft
ah) állami támogatás visszafizetés: 2 456 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 85 717 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások: 8 332 000 Ft

b) felújítások: 52 896 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 14 495 000 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 9 994 000 Ft

f) pénzügyi részesedés 0 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 25 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 25 főben állapítja meg.

7. A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2015 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 60 082 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 457 747 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2015. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Költségvetési többlet felhasználás

16. § A 2015. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések

18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2015.évi beszámoló

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2015. évi beszámoló

Sor- szám

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonberény Önkormányzat

294 959

370 818

287 573

77,55%

294 959

370 818

347 655

93,75%

4

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

294 959

370 818

287 573

77,55%

294 959

370 818

347 655

93,75%

4

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor
szám

BEVÉTELEK

Sor
szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

240 443

313 673

290 510

92,62%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

294 959

370 818

287 573

77,55%

2

Pénzforgalmi bevételek

240 443

313 673

290 510

92,62%

2

Pénzforgalmi kiadások

287 937

329 116

287 573

87,38%

3

Működési célú

204 740

263 183

240 020

91,20%

3

Működési célú

203 344

236 938

201 856

85,19%

4

Működési bevételek

108 686

137 594

115 499

83,94%

4

Személyi jellegű kiadások

42 922

43 440

38 822

89,37%

5

Intézményi működési bevételek

17 686

18 051

17 400

96,39%

5

Munkaadót terhelő járulékok

8 270

8 410

7 624

90,65%

6

Közhatalmi bevételek

91 000

119 543

98 099

82,06%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

72 341

81 775

56 054

68,55%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 652

2 652

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

33 458

34 454

33 386

96,90%

8

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

4 920

4 920

4 784

97,24%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 600

8 692

6 217

71,53%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

1 537

1 537

100,00%

10

Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

0

2 456

2 456

100,00%

11

Önkormányzatok költségvetési támogatása

62 596

86 946

86 946

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

28 237

27 721

27 521

99,28%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

0

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

44 974

63 875

62 593

97,99%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

569

569

100,00%

14

Felhalmozási célú

35 703

50 490

50 490

100,00%

14

Felhalmozási célú

84 593

92 178

85 717

92,99%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

15

Beruházási kiadások

11 578

8 675

8 332

96,05%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

35 703

40 496

40 496

100,00%

16

Felújítások

70 015

56 014

52 896

94,43%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

14 495

14 495

100,00%

18

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3 000

3 000

0

0,00%

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

9 994

9 994

100,00%

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

9 994

9 994

100,00%

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

7 022

41 702

0

0,00%

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2015.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor
szám

BEVÉTELEK

Sor
szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

7 022

41 702

0

23

23

Általános tartalék

7 022

41 702

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

0

0

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

0

0

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

54 516

57 145

-2 937

28

28

Működési többlet

5 626

15 457

-38 164

29

29

Felhalmozási hiány

48 890

41 688

35 227

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek
nélkül)

240 443

313 673

290 510

92,62%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

287 937

329 116

287 573

87,38%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

57 145

-2 937

35

35

Működési hiány

5 626

15 457

-38 164

36

36

Felhalmozási hiány

48 890

41 688

35 227

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

54 516

57 145

57 145

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

54 516

57 145

57 145

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

294 959

370 818

347 655

93,75%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

294 959

370 818

287 573

77,55%

45

Működési célú bevételek összesen

204 740

263 183

240 020

91,20%

45

Működési célú kiadások összesen

210 366

278 640

201 856

72,44%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

90 219

107 635

107 635

100,00%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

84 593

92 178

85 717

92,99%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

204 740

263 183

240 020

91,20%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

204 740

263 183

240 020

91,20%

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

91 000

119 543

98 099

82,06%

6

Helyi adók

88 310

115 889

94 956

81,94%

7

- Építményadó

40 000

49 748

40 072

80,55%

8

- Telekadó

22 000

26 886

20 156

74,97%

9

- Magánszemélyek kommunális adója

5 500

5 812

5 455

93,86%

10

- Iparűzési adó

9 010

13 856

13 553

97,81%

11

- Idegenforgalmi adó

10 000

13 921

13 652

98,07%

12

- Pótlék, bírság

1 800

5 666

2 068

36,50%

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

90

252

168

66,67%

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

50

50

36

15

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

16

- Talajterhelési díj

40

202

132

65,35%

17

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

18

Átengedett központi adók

2 600

3 402

2 975

87,45%

19

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

20

- Gépjárműadó

2 600

3 402

2 975

87,45%

21

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

22

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

17 686

20 703

20 052

96,86%

23

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

17 686

20 703

20 052

96,86%

24

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

13 992

14 237

14 032

98,56%

25

- Állami támogatás megelőlegezés

0

2 652

2 652

100,00%

26

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

2 294

2 294

2 294

100,00%

27

- Osztalék

0

0

1

28

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 300

1 420

1 040

73,24%

29

- Kamatbevételek

100

100

33

33,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

30

II. Támogatások

31

Önkormányzat támogatásai

62 596

86 946

86 946

100,00%

32

Önkormányzat költségvetési támogatása

62 596

86 946

86 946

100,00%

33

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

54 534

54 545

54 545

100,00%

34

- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

5 531

7 399

7 399

100,00%

35

- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

1 342

1 441

1 441

100,00%

36

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 189

23 561

23 561

100,00%

37

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

9 994

9 994

100,00%

38

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

9 994

9 994

100,00%

39

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

40

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

41

- Önkormányzati lakások értékesítése

0

0

0

42

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

43

- Gép, berendezés értékesítés

44

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

45

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

9 994

9 994

46

IV. Támogatás értékű bevétel

69 161

74 950

73 882

98,58%

47

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

48

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

49

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

51

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

52

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

53

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

54

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

69 161

74 950

73 882

98,58%

55

Támogatásértékű működési bevétel

33 458

34 454

33 386

96,90%

56

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

57

- Egyéb önkormányzattól

264

264

264

100,00%

58

- Társadalombiztosítási Alaptól

4 920

4 920

4 784

97,24%

59

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

500

1 496

996

66,58%

60

- Elkülönített állami pénzalaptól

27 774

27 774

27 342

98,44%

61

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

35 703

40 496

40 496

100,00%

62

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés

35 703

40 496

40 496

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

63

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

1 537

1 537

100,00%

64

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

1 537

1 537

100,00%

65

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

1 537

1 537

100,00%

66

- Vállalkozástól átvett pénz

0

1 500

1 500

100,00%

67

- Civil szervezettől átvett pénz

0

37

37

100,00%

68

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

69

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

70

- Non-profit szervezetektől

0

0

0

71

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

0

0

72

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

73

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

74

- Civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

75

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0,00%

76

Önkormányzat költségvetési bevételei

240 443

313 673

290 510

92,62%

77

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

240 443

313 673

290 510

92,62%

78

VI. Maradvány

54 516

57 145

57 145

100,00%

79

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa

0

0

0

80

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú maradványa

0

0

0

81

Önkormányzat maradványa

54 516

57 145

57 145

100,00%

82

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

83

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

54 516

57 145

57 145

100,00%

84

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

85

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

86

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

87

Fejlesztési hitel

0

0

0

88

Működési célú hitel

0

0

0

89

BEVÉTEL ÖSSZESEN

294 959

370 818

347 655

93,75%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

210 366

278 640

201 856

72,44%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

210 366

278 640

201 856

72,44%

10

- Személyi juttatás

42 922

43 440

38 822

89,37%

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 270

8 410

7 624

90,65%

12

- Dologi kiadás

72 341

81 775

56 054

68,55%

13

- Ellátottak pénzbeni juttatása

6 600

8 692

6 217

71,53%

14

- Működési kölcsön nyújtás

0

0

0

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

73 211

94 621

93 139

98,43%

16

- Általános tartalék

7 022

41 702

0

0,00%

17

II. Felhalmozási költségvetés

84 593

92 178

85 717

92,99%

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

21

Önkormányzati beruházási kiadás

11 578

8 675

8 332

96,05%

22

Önkormányzati felújítási kiadások

70 015

56 014

52 896

94,43%

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

3 000

17 495

14 495

82,85%

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

9 994

9 994

100,00%

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

26

Céltartalék

0

0

0

27

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

84 593

92 178

85 717

92,99%

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

294 959

370 818

287 573

77,55%

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

294 959

370 818

287 573

77,55%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támogatás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú pénz- maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

17 686

62 596

91 000

33 458

0

0

204 740

0

35 703

0

54 516

90 219

294 959

10

Módosított előirányzat

18 051

86 946

119 543

37 106

1 537

0

263 183

0

40 496

9 994

57 145

107 635

370 818

11

Tényleges teljesítés

17 400

86 946

98 099

36 038

1 537

0

240 020

0

40 496

9 994

57 145

107 635

347 655

12

Teljesítés %-a

96,39%

100,00%

82,06%

97,12%

100,00%

91,20%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

93,75%

13

ÖSSZES BEVÉTEL

14

Eredeti előirányzat

17 686

62 596

91 000

33 458

0

0

204 740

0

35 703

0

54 516

90 219

294 959

15

Módosított előirányzat

18 051

86 946

119 543

37 106

1 537

0

263 183

0

40 496

9 994

57 145

107 635

370 818

16

Tényleges teljesítés

17 400

86 946

98 099

36 038

1 537

0

240 020

0

40 496

9 994

57 145

107 635

347 655

17

Teljesítés %-a

96,39%

100,00%

82,06%

97,12%

100,00%

91,20%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

93,75%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

42 922

8 270

72 341

7 022

6 600

73 211

210 366

70 015

11 578

0

3 000

84593

294 959

10

Módosított előirányzat

43 440

8 410

81 775

41 702

8 692

94 621

278 640

56 014

8 675

0

27 489

92178

370 818

11

Tényleges teljesítés

38 822

7 624

56 054

0

6 217

93 139

201 856

52 896

8 332

0

24 489

85717

287 573

12

Teljesítés %-a

89,37%

90,65%

68,55%

0,00%

71,53%

98,43%

72,44%

94,43%

96,05%

89,09%

92,99%

77,55%

13

ÖSSZES KIADÁS

14

Eredeti előirányzat

42 922

8 270

72 341

7 022

6 600

73 211

210 366

70 015

11 578

0

3 000

84 593

294 959

15

Módosított előirányzat

43 440

8 410

81 775

41 702

8 692

94 621

278 640

56 014

8 675

0

27 489

92 178

370 818

16

Tényleges teljesítés

38 822

7 624

56 054

0

6 217

93 139

201 856

52 896

8 332

0

24 489

85 717

287 573

17

Teljesítés %-a

89,37%

90,65%

68,55%

0,00%

71,53%

98,43%

72,44%

94,43%

96,05%

89,09%

92,99%

77,55%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirány
zat

Módosított elői
rányzat

Tényleges telje
sítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

73 211

91 596

90 114

98,38%

2

Támogatásértékű működési kiadás

28 237

27 721

27 521

99,28%

3

Közös Hivatal működés támogatás

14 764

14 764

14 764

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök

2 730

2 214

2 214

100,00%

5

Kistérségi tagdíj

353

353

353

100,00%

6

Orvosi ügyelet támogatás

961

961

794

82,62%

7

Belső ellenőrzés támogatás

353

353

353

100,00%

8

Hatósági igazgatási támogatás

177

177

177

100,00%

9

Óvoda támogatás Balatonszentgyörgy Önkormányzat

5 000

5 000

5 001

100,02%

10

Alapsz. központ tám. B.keresztúr Önkormányzat

3 799

3 799

3 799

100,00%

11

Jelzőrendszer pénz átadás

100

100

66

66,00%

12

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

44 974

63 875

62 593

97,99%

13

Polgármester támogatási keret

270

270

190

70,37%

14

Víz és csatorna támogatás DRV-nek

0

7 389

7 389

100,00%

15

Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft-nek átadott pénz működésre

37 200

48 512

48 512

100,00%

16

Polgárőrség támogatás

450

450

450

100,00%

17

Tagdíj polgárvédelem

71

71

70

98,59%

18

Tagdíj Balatoni szövetség

72

72

71

98,61%

19

Tagdíj TÖOSZ

25

25

23

92,00%

20

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás tagdíj

7

7

6

85,71%

21

Mozdulj Balaton tagdíj

80

80

80

100,00%

22

Hulladékgazdálkodási társulás pénz átadás

150

150

0

0,00%

23

Vöröskereszt támogatás

200

200

200

100,00%

24

Balatonberényért Egyesület támogatás

400

400

400

100,00%

25

Plébánia Hivatal támogatás

1 000

1 000

0

0,00%

26

Vasutas települések Szövetsége

6

6

6

100,00%

27

Nyugdíjas Klub támogatás

270

270

270

100,00%

28

Tagdíj Borút Egyesület

13

13

12

92,31%

29

SZM, egyéb támogatás

30

30

30

100,00%

30

Ifjúsági klub támogatás

30

30

30

100,00%

31

Grund gyermekszervezet támogatás

50

50

50

100,00%

32

Egyéb támogatás

0

0

54

33

Turisztikai Egyesület támogatás

700

500

500

100,00%

34

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

50

100,00%

35

Pénz átadás testvértelepülés

0

0

200

36

Könyv megjelenés támogatás

300

300

0

0,00%

37

Sportkör támogatás

3 600

4 000

4 000

100,00%

38

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

73 211

91 596

90 114

98,38%

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

39

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

3 000

17 495

14 495

82,85%

40

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

14 495

14 495

100,00%

41

Játszótér pályázati összeg visszafizetés

0

14 495

14 495

100,00%

42

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 000

3 000

0

0,00%

43

Sport Egyesület támogatás pályázathoz

3 000

3 000

0

0,00%

44

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

76 211

109 091

104 609

95,89%

45

Mindösszesen:

76 211

109 091

104 609

95,89%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Felújítások

70 015

56 014

52 896

94,43%

2

Bajcsy Zsilinszky utca burkolat felújítás

7 712

0

0

3

Ady Endre utca burkolat felújítás

11 312

0

0

4

Ady Endre utca járda felújítás

0

1 751

1751

100,00%

5

Dózsa György utca nyugati oldal burkolat felújítás

6 793

6 876

6876

100,00%

6

Kossuth Lajos utca járda felújítás

1 270

0

0

7

Horhosi hegyi út felújítás

3 785

5 334

6026

112,97%

8

Közvilágítás korszerűsítés

35 703

35 703

35703

100,00%

9

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

2540

100,00%

10

Múlt Ház felújítás

900

0

0

11

Temető WC felújítás

0

508

0

0,00%

12

Óvodai vizesblokk felújítás

0

3 302

0

0,00%

13

Beruházások

11 578

8 675

8 332

96,05%

14

Béke utca burkolat építés

4 654

0

0

15

Kis értékű tárgyi eszköz polgármester

191

191

29

15,18%

16

Kamera testületi ülések felvételéhez, pavilon, rendezvénysátor, hulladékgyűjtő, pad

635

635

1166

183,62%

17

Föld vásárlás

583

583

583

100,00%

18

Térfigyelő kamerák

4 318

4 318

4093

94,79%

19

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés háziorvos

254

254

38

14,96%

20

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnő

64

64

71

110,94%

21

Kis értékű hangtechnikai eszközök Művelődési Ház

254

254

0

0,00%

22

Kis értékű egyéb gép Művelődési Ház

625

624

292

46,79%

23

Óvodai öltözőszekrények beszerzése

0

319

246

77,12%

24

Rendőrség irodabútor beszerzés

0

100

100

100,00%

25

Múlt Ház foglalkoztató építés

0

1 333

1334

100,08%

26

Kis értékű tárgyi eszköz közmunka program

0

0

380

27

Fejlesztési kiadások összesen:

81 593

64 689

61 228

94,65%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2015.ÉV

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

91 000

119 543

98 099

82,06%

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

17 686

18 051

17 400

96,39%

5

Önkormnyzat költségvetési támogatása

62 596

86 946

86 946

100,00%

6

Állami támogatás megelőlegezés

0

2 652

2 652

100,00%

7

Támogatás értékű bevétel

33 458

34 454

33 386

96,90%

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

1 537

1 537

100,00%

9

Működési kölcsön visszafizetés

0

0

0

10

Működési célú hitel

0

0

0

11

Működési célú maradvány

0

0

0

12

Működési célú bevétel összesen:

204 740

263 183

240 020

91,20%

13

Működési kiadások

14

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

15

Önkormányzat kiadásai

203 344

236 938

201 856

85,19%

16

Általános tartalék

7 022

41 702

0

0,00%

17

Hitel törlesztés

0

0

0

18

Működési kiadás összesen:

210 366

278 640

201 856

72,44%

19

Felhalmozási célú bevételek

20

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

35 703

40 496

40 496

100,00%

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

9 994

9 994

100,00%

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

25

Felhalmozási célú maradvány

54 516

57 145

57 145

100,00%

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

90 219

107 635

107 635

100,00%

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

11 578

8 675

8 332

96,05%

29

Felújítási kiadások

70 015

56 014

52 896

94,43%

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

3 000

17 495

14 495

82,85%

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

9 994

9 994

100,00%

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

33

Hiteltörlesztés

0

0

0

34

Céltartalék

0

0

0

35

Felhalmozási kiadások összesen:

84 593

92 178

85 717

92,99%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2015. év

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 395 154

2 375 850

G/ SAJÁT TŐKE

2 454 151

2 448 461

I. Immateriális javak

1 601

1 245

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 780 649

2 780 649

II. Tárgyi eszközök

2 390 473

2 371 525

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 080

3 080

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

57 268

57 268

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-433 771

-383 766

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

50 005

-5 690

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

41 251

6 098

C/ PÉNZESZKÖZÖK

55 128

59 110

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

35 703

0

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 456

2 652

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

679

678

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 092

3 446

III. Forintszámlák

54 449

58 432

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

47 956

21 114

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

47 903

21 039

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

53

75

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 691

3 188

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

2 799

1 601

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

56

72

Eszközök összesen:

2 501 093

2 457 747

Források összesen:

2 501 093

2 457 747

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2015.12.31

2016.12.31

2017.12.31

2018.12.31

2019.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2014. év

2015. év

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

1 601

1 245

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 390 473

2 371 525

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 327 710

2 312 442

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 066 275

1 055 884

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

467 012

463 731

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

794 423

792 827

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

9 347

57 813

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

276

48 379

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

5 050

2 731

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

4 021

6 703

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

53 416

1 270

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

53 416

1 270

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 080

3 080

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 080

3 080

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

3 080

3 080

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 395 154

2 375 850

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

679

678

III. Forintszámlák

51.

54 449

58 432

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

54.

55 128

59 110

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

47 903

21 039

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

53

75

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

47 956

21 114

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

2 799

1 601

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

61.

2 799

1 601

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

56

72

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

63.

2 501 093

2 457 747

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2014.év

2015. év

A

B

C

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

64.

2 780 649

2 780 649

II. Nemzeti vagyon változásai

65.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

66.

57 268

57 268

IV. Felhalmozott eredmény

67.

-433 771

-383 766

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

68.

VI. Mérleg szerinti eredmény

69.

50 005

-5 690

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

70.

2 454 151

2 448 461

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

71.

35 703

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

72.

2 456

2 652

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

73.

3 092

3 446

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

74.

41 251

6 098

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

75.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

76.

5 691

3 188

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

77.

2 501 093

2 457 747

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2014.év

2015.év

A

B

C

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

78.

- immateriális javak

79.

1 075

801

- ingatlanok

80.

27 264

27 264

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

81.

41 994

36 937

Kisértékű eszközök

82.

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

83.

505

1 961

- számítástechnikai eszközök

84.

673

703

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

85.

0

0

Függő követelések

86.

0

0

Függő kötelezettségek

87.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

88.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2015.év

Ezer forintban !

Sorszám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Balatonberény Községi Önkormányzat

60 082

60 082

60 082

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Összesen:

60 082

60 082

60 082

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2015. ÉV BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2015. január 01-én ebből

55 128

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

54 449

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

679

4.

Bevételek ( + )

293 156

5.

Kiadások ( - )

289 174

6.

Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből

59 110

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

58 432

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

678

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2015.évi beszámoló

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

7335

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

10065

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

10065

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

109928

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

109928

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

13652

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

52372

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

24856

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

5495

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

13553

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

2975

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

2975

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

130303

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

113263

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sor
szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Védőnői szolgálat

1

0

1

1

0

1

3

Művelődési Ház

1

1

2

1

1

2

4

Balatonberény Önkormányzat összesen:

3

1

4

3

1

4

5

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

25

25

0

25

25

6

Mindösszesen:

3

26

29

3

26

29

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2015.ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor
szám

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján támogatás

Központi költségvetésből támogatásként
rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az
adott célra ténylegesen
felhasznált
összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok
működésének támogatása

54 533 589

0

54 533 589

0

2

Lakossági víz és cstornaszol
gáltatás támogatás

0

7 388 800

7 388 800

0

3

Gyermekszegénység elleni
program keretében nyári
étkeztetés biztosítása

0

251 680

251 680

0

4

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

0

566 781

566 781

0

5

2014.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

0

11 684

11 684

0

6

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

1 867 778

1 867 778

0

7

A települési önkormányzatokszociális feladatainak egyéb támogatása

0

5 531 270

3 781 955

-1 749 315

8

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

0

1 341 780

1 341 780

0

9

Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnövelő támogatása

0

98 912

98 912

0

10

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi
kompenzációja

0

128 524

128 524

0

11

Egyes önkormányzatok számára támogatás bizosítása működő
képességük megőrzése
érdekében

0

14 444 000

14 444 000

0

12

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő
támogatás

0

781 050

781 050

0

13

Állami támogatás összesen

54 533 589

32 412 259

85 196 533

-1 749 315

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.