Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (I.11.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2013. 01. 12- 2023. 03. 01

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (I.11.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

2013.01.12.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalában (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre terjed ki.

(2) A 2. §-ban foglalt rendelkezéseket a főállású polgármesterre is alkalmazni kell.

(3) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő- arányosan kell alkalmazni.

2. Juttatások, támogatások

2. § 1 Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői az alábbi juttatásban, támogatásban részesülhetnek:

a) visszatérítendő juttatásként: illetményelőleg,

b) vissza nem térítendő támogatásként a saját magát, vagy szűkebb családját érintő rendkívüli esemény alkalmával vissza nem térítendő szociális támogatás.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, közszolgálati ügykezelője, ha munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, részére egészségügyi juttatásként védőszemüveg vásárlásához háromévente egy alkalommal vissza nem térítendő támogatást kap.

(3) A juttatás és támogatás fedezetéül szolgáló, az önkormányzat által az Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében biztosított keretösszeget a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.

(4) A támogatás kifizetésével, nyilvántartásával összefüggően a Közös Hivatal címzetes főjegyzője által kijelölt pénzügyi ügyintéző nyilvántartást köteles vezetni.

3. § (1) A Közös Hivatalnál legalább 6 hónapja közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő részére személyi és családi okok miatt a címzetes főjegyző illetményelőleg folyósítását engedélyezheti legfeljebb 6 havi visszafizetési kötelezettség ellenében, amennyiben azt az önkormányzat által a Közös Hivatal éves költségvetésében a személyi juttatások előirányzata, és rendelkezésre álló forrásai lehetővé teszik. Határozott idejű kinevezés esetén a köztisztviselő akkor részesíthető illetményelőlegben, ha kinevezésének időtartama a 6 hónapot meghaladja, továbbá a visszafizetési kötelezettség időtartama nem terjed túl a határozott idejű jogviszony megszűnésének időpontján.

(2) Az illetményelőleg mértéke nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének 3-szorosát.

(3) Amennyiben a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az illetményelőleg tartozás fennállásának időtartama alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni.

(4) Az illetményelőleg igénylésről, annak kifizetéséről a Közös Hivatal címzetes főjegyzője által kijelölt pénzügyi ügyintéző nyilvántartást köteles vezetni, megjelölve abban az illetményelőleg összegét és a lejárat dátumát.

(5) A szociális támogatás mértéke esetenként legfeljebb a központi költségvetésről szóló törvényben az adott költségvetési évre meghatározott illetményalapnak megfelelő összeg. Ugyanazon köztisztviselő részére szociális támogatás naptári évenként legfeljebb egy alkalommal adható.

(6) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a címzetes főjegyző az Egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

3. Illetménykiegészítés

4. § Az Önkormányzati Hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője részére a tárgyévre illetménykiegészítés állapítható meg, melynek mindenkori mértéke az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra azzal, hogy az a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen nem lehet több alapilletményük 20%-ánál, illetve a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen alapilletményük 20 %-ánál.

4. Jutalmazási szabályok

5 § 1 A Kttv. 154. §-ában foglaltakra is figyelemmel a köztisztviselőket az éves költségvetés eredményes teljesítése esetén, a költségvetési lehetőségekre figyelemmel adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladataiknak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért teljesítményértékelésük alapján a címzetes főjegyző jutalomban részesítheti. Az adható jutalom mértéke személyenként a tárgyévben nem haladhatja meg a köztisztviselő 2 havi illetményét.

(2) A jutalomkeret összegéről a fenntartó önkormányzatok minden év november havi együttes ülés keretében döntenek.

4/A. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 év XXIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 23/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet.