Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelettel

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 01 - 2014. 04. 30

Acsalag Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §- a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A  címrend

2.§

(1) A képviselő-testület a címrendet a /2/ bekezdés alapján állapítja meg

(2) A polgármesteri feladatokhoz tartozó nem intézményi kiadások önálló címet alkotnak.

3. § Acsalag Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését


46.037 e Ft

bevétellel és kiadással állapítja meg.


Az önkormányzat  költségvetési létszámkeretét 3 főben állapítja meg.[1]


A 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza[2]

Az 5. §.-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.[3]

6.§


A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében szereplő szakfeladatok bevételi előirányzatait a

3. számú melléklet alapján állapítja meg.


7.§

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet alapján állapítja meg.


8.§

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében szereplő működési és felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és támogatások feladatonkénti előirányzatait az 5. számú melléklet alapján állapítja meg.


9.§

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai, feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.


10.§

A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak kimutatását a 7. számú melléklet alapján állapítja meg.


11.§

A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 8. sz. melléklet alapján állapítja meg.


12.§

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2013.évben hitelállománya nincs. A temetési segély megállapítását 2013. január 1-től, a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.


13.§

A képviselő-testület 2013. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. sz. melléklet  szerint állapítja meg.


14.§

A képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a kötött előirányzatok kivételével – a polgármesteri feladat alá tartozó szakfeladatok vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.


15.§

Az önkormányzat létszám-keretét 2013. január 1-vel a11.számú melléklet szerint állapítja meg.


16.§

A Képviselő-testület a 12. számú melléklet szerint megállapítja, hogy az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek..

17.§

A Képviselő-testület a bevételi többlet felhasználásáról, valamint a tervezett hiányt hitelművelettel (folyószámla-hitel) való bonyolításáról saját hatáskörben dönt.

Záró rendelkezések

18.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-től, visszamenőleg kell alkalmazni.

 

[1]

A rendelet szövegét a 4/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2014. május 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2014. május 1-től

[3]

A rendelet szövegét a 4/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2014. május 1-től

Mellékletek