Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelettel

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 08. 01 - 2013. 08. 02

.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya Acsalag község közigazgatási területén szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra és a közszolgáltatással ellátott területen levő ingatlan tulajdonosára, használójára (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki.

A közszolgáltatást végző közszolgáltató megnevezése

3. §

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körét a Kálmán Szolgáltató Kft. (9330 Kapuvár, Kodály Z. u. 11.) – a továbbiakban: közszolgáltató – jogosult és köteles ellátni Acsalag község közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonos tekintetében 2013. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig.

A közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosát terhelő kötelezettségek

4. §

  1. A tulajdonos a közszolgáltatást a 3. §-ban meghatározott közszolgáltatótól köteles igénybe venni.
  2. A közszolgáltatásért a tulajdonos e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat köteles a közszolgáltatónak fizetni.

A közszolgáltató kötelezettsége

5. §

  1. A kéményseprő a folyamatos kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenység végzésének idejéről a munka megkezdését megelőzően nyolc munkanappal a helyben szokásos módon értesíti az ingatlantulajdonosokat.
  2. A munkák végzésének időpontjáról Acsalag Községi Önkormányzatot a munka megkezdése előtt legalább nyolc munkanappal megelőzően értesíteni kell.
  3. Az esetenként kötelező műszaki felülvizsgálat eredményét a megkereséstől számított 30 naptári napon belül a kéményseprő szakvéleménnyel igazolja.
  4. Az esetenként kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységen belül a kéményseprőnek új kémény felülvizsgálatával kapcsolatos szakvéleményét az írásbeli megrendelés kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül kell megadnia.

Záró rendelkezések

6. §

  1. Ezen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.
  2. Hatályát veszti a kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  5/1997.(I.23.) számú rendelet, valamint az azt módosító 3/2013.(II.21.) rendelet.

Acsalag, 2013. június 27.

Szilágyi Andrásné                                                                             Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                     jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. június 28. napján megtörtént.

                                                                                                                      Pálfi Zoltánné

                                                                                                                      jegyző

 

.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló

8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2013.(VI.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A R. 1 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§ Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Acsalag, 2013-07-30

            Szilágyi Andrásné                                                                 Pálfi Zoltánné

            polgármester                                                                          jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. július 31-én megtörtént.

                                                                                                          Pálfi Zoltánné

                                                                                                          jegyző