Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 01 - 2017. 10. 31

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

  1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.)  12. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ a) A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni szén támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó acsalagi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át, egyedülálló esetében 300%- át.”

2. § A R. kiegészül a  következő 12/A. §-sal:

„ 12/A. (1) A képviselő-testület évente egy alkalommal - december hónapban - kérelemre a szociálisan rászoruló időskorú személyeknek karácsonyi támogatást állapíthat meg.

(2) Karácsonyi támogatásként 10.000.-Ft  kerül megállapításra. A támogatás felét (5.000.-Ft) ajándékcsomag, másik felét (5.000.-Ft) készpénz formájában kell nyújtani.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorulónak minősül az az öregségi nyugdíjban részesülő személy, aki

a)  a tárgyévben a 70. életévét betöltötte,  illetve december 31-ig betölti és

b) akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500%-át.

(4) A karácsonyi támogatás megállapítására irányuló kérelmek benyújtásának határideje tárgyév november 30-a. E határidő jogvesztő, melynek elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”


3. § A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba.

Acsalag, 2017-10-26


Szilágyi Andrásné                                                                             Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                     jegyző

Mellékletek