Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2016. 11. 18 - 2017. 02. 14

Acsalag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 1. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet hatálya1.§ A rendelet személyi hatálya kiterjed Acsalag község területén élő, az Sztv. 3.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott személye közül azokra, akik a község területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Acsalag községben élnek.


Értelmező rendelkezések


2.§ Az e rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Sztv. 4.§-ban  meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

Eljárási rendelkezések


3.§

 1. [1]A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át törvény által  hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot:
 • a 4.§-ban megállapítható lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás
 • az 5/A §-ban meghatározott jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz biztosított támogatás
 • a 7.§-ban megállapítható újszülöttek támogatása
 • a 8.§ (3)-(6) bekezdésében megállapítható rendkívüli települési támogatásként a temetési segély
 • a 9.§-ban megállapítható köztemetés.


 1. A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények – pld. anyagi, jövedelmi helyzetének – megváltozásáról köteles a változást követő 15 napon belül a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Acsalagi Kirendeltségén bejelenteni. (továbbiakban: Hivatal)


 1.  Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hivatalban  kell benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, valamint az e rendeletben illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat.
 2. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző.

      a) 1 hónap: a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkezők esetében,

                        b) 1 év: az egyéb jövedelemmel rendelkezők esetében.


(4) A 3.§ (3) bekezdésében foglalt kérelemhez mellékelni kell:

- a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkező kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, vagy az elmúlt három hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy a társadalombiztosítási igazgatási ellátás igazolását, továbbá az Flt-ben foglaltak szerinti ellátásban részesülő kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltségnek a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását a nyilvántartásba vételről és együttműködésről,

- vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes NAV igazolást a kérelmező előző gazdálkodási évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról,

- egyéb kérelmező esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett átlagos havi jövedelméről szóló nyilatkozatát.


 1.  Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.


      (6) A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Szt. 10.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmányt a Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Szociális Központ) családgondozója készíti.


      (7) A megállapított rendszeres ellátásokat - ha e jogszabály másként nem rendelkezik - a Hivatal a havonta utólag, a hónap 5. napjáig folyósítja.


(8) Az ellátások igényéléséhez szükséges nyomtatványokat az 1. melléklet tartalmazza.


II. fejezet


 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


Települési támogatás4. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.[2]

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(4) Ha a háztartás

a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,-Ft.

(7) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(8) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

 
TM = 0,3-

 J-0,5 NYM
─────

 
x 0,15,


 NYM


ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(10) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(11) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.5.§ (1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti vagy folyamatos gyógyszer-hozzájárulás (továbbiakban: gyógyszer-hozzájárulás) állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

ab) család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíjminimum összegének

ba) egyedülálló esetén 15%-át,

bb) család esetén 20%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(3) Az eseti vagy folyamatos gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül a szükséges gyógyszerek listáját, azok havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvos igazolást, valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről.

(4) A folyamatos hozzájárulás legfeljebb egy éves időszakra állapítható meg.


5/A § A képviselő-testület 1000.-Ft/hó támogatást nyújt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében használt segélyhívó készülék működtetéséhez  annak a ténylegesen egyedül élő 65 év feletti idős lakosnak, akinek a havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 400%-át nem haladja meg.

6.§

 1. A szociálisan rászorult személyek, családok részére önhibájukon kívül adódó átmeneti nehézségeik enyhítésére települési támogatás kamatmentes kölcsön (továbbiakban: szociális kölcsön) formájában is nyújtható.


 1. A kölcsön felhasználási célja lehet:
  1. saját tulajdonban lévő lakás halasztást nem tűrő felújítása vagy karbantartása,
  2. előre nem látható rendkívüli körülmények okozta nehézségek áthidalása.


 1. A szociális kölcsön azoknak nyújtható, akik
  1. családban élnek, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
  2. egyedül élnek, vagy gyermeküket egyedül nevelő személyek és a havi jövedelmük/ egy főre jutó havi jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 185 %-át nem haladja meg.


 1. A kölcsön összege nem haladhatja meg a 60.000.- forintot.


 1. A kölcsönt 1 év alatt vissza kell fizetni az alábbiak szerint:
  1. 30.000.- forintot   6         hónap alatt
  2. 60.000.- forintot   12        hónap alatt.


 1. A kölcsön akkor indokolt a leginkább, amikor a rendszeresen jelentkező havi kiadásai mellett a felmerült rendkívüli beruházást saját erőből nem tudja elvégezni, és a pénzintézeti kamat terheit már nem tudja vállalni.


 1. A kamatmentes kölcsön folyósításának és visszafizetésének feltételeit az önkormányzat a jogosulttal szerződésbe foglalja.

7.§ (1) Újszülöttek támogatásában részesíthető az az acsalagi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező újszülött gyermek, aki életvitelszerűen Acsalag községben él, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

 1. Az újszülöttek támogatási összege gyermekenként 20.000.-Ft.
 2. Az újszülöttek támogatására vonatkozó kérelmet az újszülött gyermek szülője, gondviselője nyújthatja be a gyermek születését követő 60 napon belül. Fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

Rendkívüli települési támogatás


8. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 200%-a.

(2) A rendkívüli települési támogatás évente két esetben adható folyamatosan, illetőleg külön-külön. Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 2000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, a Sztv. 17.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként (továbbiakban: temetési segély) megállapított rendkívüli települési támogatás összege:  20.000.- Ft.[3]

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően temetési segélyre jogosult az az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 500%-át nem haladja meg.

(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot, amelyeket a Hivatalban történt fénymásolás után visszaad a szociális ügyintéző.


8/A §(1) Tanévkezdési támogatás adható annak az óvodáskorú és alap-és középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 500%-át.

(2)       Amennyiben a támogatottnak az év végéig megszűnik a nappali tagozatra vonatkozó tanulói jogviszonya vagy az acsalagi lakcíme, a támogatást vissza kell fizetni.


8/B §  [4]


III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK


9. § (1) Az Sztv. 48.§-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

 (2) Az Sztv. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:


a) részletfizetést, ha az eltemettetésre köteles

- egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha az eltemettetésre köteles

- egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha az eltemettetésre köteles

- egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.[5]9/A §

Települési támogatás természetbeni ellátásként szociális célú szén is adható az alábbi feltételekkel:

 1. A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni szén támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó acsalagi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%- át, egyedülálló esetében 300%- át.[6]
 2. Háztartásonként fűtési szezononként egy kérelem adható be. Az igényelhető legnagyobb mennyiség 10 q.
 3. A rászorultság megállapítása során előnyt élvez az, aki:
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, vagy
 • időskorúak járadékára, vagy
 • települési támogatásra (a támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy
 • az a család, amelyikben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
 1. A kedvezményes szén támogatás iránti kérelmet a települési támogatás céljára rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
 2. A határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a szén támogatás rászorulókhoz való eljuttatásáról az Önkormányzat gondoskodik.
 3. Az Önkormányzat a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. A támogatásként kapott szenet tilos tovább értékesíteni.

[7]

IV. fejezet


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK


10.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat:


            a)         étkeztetést,

                        házi segítségnyújtást,

                       

a Kóny, Soproni u. 2/A. székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ által, a Gondozási Szolgáltatási Társulás társulási megállapodása alapján biztosít

           

b) [8]     a Beled székhelyű Egyesített Szociális Központ által, a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodása alapján családsegítést biztosít. 


11.§ (1) Napi egyszeri meleg étkeztetés annak a szociálisan rászorult személynek biztosítható, aki

 1. öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális (átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 2. a háziorvos, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani.12.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele – ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes.


(2) Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről az intézményvezető dönt.


13.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját a társulási megállapodásban erre kijelölt Kóny Község Önkormányzata állapítja meg.


(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját e rendelet 2.  melléklete tartalmazza.

V. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


14.§ (1) Ez a rendelet 2015. március  1-jén  lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozottakra az Szt. rendelkezései és a külön jogszabályban meghatározottak az irányadók.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Acsalag, 2015-02-17

[1]

A rendelet szövegét az 5/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2015. április 23-tól

[2]

A rendelet szövegét az 5/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2015. április 23-tól.

[3]

A rendelet szövegét az 5/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2015. április 23-tól

[4]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2015. november 23-tól

[5]

A rendelet szövegét a 9/2015.(VII.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2015. augusztus 1-től

[6]

A rendelet szövegét a 11/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. november 18-tól

[7]

A rendelet szövegét a 11/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2015. november 23-tól

[8]

A rendelet szövegét a 3/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016.május 1-től