Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 14 - 2019. 11. 13

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 6. § 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 6.) az alpolgármester megválasztása, eskütétele, illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása.”

2. §


A R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. §

(1)A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az alábbi civil szervezetek képviselőit:

a)Acsalag Községért Egyesület

b)Szent Lőrinc Egyesület

c)Sport Egyesület

d)Lilaakác Nyugdíjas Klub

e)Rókadombi Sporthorgász Egyesület

f)Acsalagi Cserkészcsapat.”


3. §


A R. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„25. §

(1)A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a jegyző gondoskodik, és amely az Mötv. 52. §-ban meghatározottakon kívül tartalmazza:

a)előterjesztésenként a képviselő kérése alapján külön feltüntetve a képviselő véleményét

b)a napirenden kívül felszólaló nevét, felszólalása lényegét

c)az elhangzott bejelentések lényegét

d)az ülés megnyitásának és bezárásának időpontját.

(2)A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.

(3)A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvébe.

(4)A jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni, melyből az első példányt évente be kell köttetni, a második példányt a lakosság számára kell biztosítani betekintésre.

(5)A jegyzőkönyv mellékletei:

a)az ülésre szóló meghívó

b)jelenléti ív

c)az előterjesztések és azok mellékletei

d)a név szerinti szavazás névsora

e)titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv

f)elfogadott rendeletek.

(6)A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni 1 példányban a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megtartásával.

(7)A jegyzőkönyvet és mellékleteit az e célra létrehozott elektronikus felületen keresztül, elektronikus úton, 15 napon belül meg kell küldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének.”4. §


A R.  38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzését egyedi megbízás alapján külső céggel biztosítja.” 


5.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.