Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000.(VIII.18.) önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Hatályos: 2000. 10. 01 - 2005. 10. 31

Acsalag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében az önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről a következő rendeletet alkotja:

1. §


Az önkormányzat jelképeiAcsalag község történelmi múltjára is utaló szimbólumok: a helyi címer és zászló, az önkormányzat jelképei.


2. §


A címer leírásaA címer alapszíne piros, az alul gömbölyített pajzs közepén található egy zöld színű dombon álló lomblevelű fa, balról szemben álló kalapos férfi, bal kezét csípőjére téve a jobb karjával a fának támaszkodik, jobb lábánál mezei virág. A fa jobb oldalához kötve egy paripa.

A pajzs tetején búzakoszorúban "Acsalag" felírat, amely szervesen kapcsolódik a pajzshoz. A pajzs alját búzakoszorú díszíti.A címer használatának köre és szabályai  


3. §


Az önkormányzat címerét díszítő és utaló jelképként lehet használni:


a) az önkormányzat körbélyegzőjén megfelelő, körívben elhelyezett felirattal 

    ellátva,

b) az önkormányzat zászlóján és annak változatain,

c) az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek készített levélpapírok  

    fejlécén, illetve azok borítékain,

d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy 

    emlékérmeken,

e) a Polgármesteri Hivatal bejáratánál és hivatali helyiségeiben,

f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és belső helyiségeiben,

g) az önkormányzat által kiadott, Acsalag községet, vagy annak egyes részeit

    bemutató kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

h) Az Acsalagra vezető utak mellett a község bejáratánál lévő táblákon.


4. §


Az önkormányzat pecsétje


(1) Az önkormányzat pecsétjén az önkormányzati címer szerepel.

    A címerpajzs kontúrvonalán kívül a pecsét tartalmazza a két kör alakú vonal között közívben elhelyezett " Acsalag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete"  feliratot.


(2) Az önkormányzat pecsétje használható a képviselő-testületi jegyzőkönyveken, az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, az említett önkormányzatok közötti megállapodások, szerződések hitelesítésekor, kitüntető oklevelek hitelesítésekor.


(3) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem használható.  


5. §


A címer használata


(1) A 4. § (1), (2) bekezdésében meghatározottakon felül más természetes, vagy jogi személy részére az általa készített kiadványokra, vagy termékekre az önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a képviselő-testület engedélyezheti.


(2) Kereskedelmi, vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a képviselő-testület állapítja meg.


(3) A (2) bekezdés szerinti díj megállapítása történhet egyösszegben évi általány formájában az elért árbevétel arányában.


(4) A (3) bekezdés szerinti átalány összege egyéni vállalkozónál, vagy gazdálkodó szervezetnél 1.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1.000,- Ft.


(5) A címert, arra méltatlan tárgyakon alkalmazni tilos. A méltatlanság kérdésében a képviselő-testület foglal állást.

6. §


(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

                            

- a kérelmező megnevezését, címét,

- a címerhasználat célját,

- az előállítani kívánt mennyiséget ( darabszámot )

- a címer előállításának anyagát,

- terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját,

- a használat időtartamát,

- a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát,

- a felhasználásért felelős személy megnevezését.


(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:


- az engedélyes megnevezését, címét,

- az előállítás anyagát,

- az engedélyezett felhasználás célját,

- az előállítható mennyiséget,

- a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének az időtartamát,

- a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

- a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

- amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.


(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.


(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a képviselő-testület visszavonhatja

7. §


(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolásra, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.


A zászló leírása


8. §


(1) A zászlóalap - arányában a zászlórúd felöl nézve 1:2 arányú, téglalap alakú, fehér alapon középen elhelyezett címer, a zászlót körben nemzeti színű háromszöges betétek szegélyezik, a zászló körül aranyzsineggel körbefont rojtok díszítik.       

             

(2) Az önkormányzat zászlóját a polgármester hivatali helyiségében kell elhelyezni.


A zászló használata


9. §


(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló /lobogó/ méretarányos változatai használhatók:        

                                                                                                                                                               

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval együtt,

c)  gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve,

d) minden a településsel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.


(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. §


Jogosulatlan használat


(1) Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott összegig terjedő pénzbírsággal sújtható.


(2) Szabálysértés miatt az eljárás az önkormányzat jegyzőjének a hatáskörébe tartozik.


11. §


Záró rendelkezések


A rendelet 2000. október 1-én lép hatályba.
                    ( Jéger Mihály )                                             ( Élő József )

                      polgármester                                                    ig.főea.