Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 13 - 2014. 09. 17


Acsalag Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. Törvény 23§, 24§, alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2014. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A költségvetés előirányzatai2. §.   


A képviselő-testület az Önkormányzat  2014. évi  költségvetését


                                              50 719 e Ft költségvetési bevétellel


                                              55 842 e Ft költségvetési kiadással


                                                5 123 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi pénzmaradványból  5 014  e Ft felhalmozási célú és 109 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.Az önkormányzat költségvetési bevételei3. §A 2. §-ban megállapított  bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.) melléklet  szerint állapítja meg:


Az önkormányzat költségvetési kiadásai4. §.  A 2.§-ban megállapított  kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását  a  2.)  melléklet szerint határozza meg:


Az önkormányzati Hivatal feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza

              


5.§


A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.6.§


A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2014. évben hitelállománya nincs. A temetési segély megállapítását 2014. január 1-től, a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.


Költségvetési létszám


7.§


Acsalag Községi Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:


  • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

                                    falugondnoki szolgáltatás:   1 fő

                                  közfoglalkoztatás:                2 fő

  • rész munkaidőben foglalkoztatott         létszáma:

                             takarító:         1 fő

                                  parkgondozó: 1 fő

             

Az önkormányzat létszám-keretét 2014. január 1-vel az 5. melléklet tartalmazza.


8.§


A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


 9. §


 (1)  A képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §. (1)-(2) bek. alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem  haladhatja  meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3)Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    


Záró rendelkezések


10.§Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től, visszamenőleg kell alkalmazni.Acsalag, 2014. február 11.