Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete

a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 08. 31

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján letelepedési támogatás nyújtásának feltételeit az alábbiak szerint szabályozza:

 1. §


E rendelet hatálya kiterjed:[1]

(1) Acsalag községben lakóhellyel rendelkező házastársakra, élettársakra.

(2) Acsalag községben lakóhellyel nem rendelkező, de a községben véglegesen letelepedni szándékozó házasokra, élettársi kapcsolatban élőkre.

2. §


Acsalag község illetékességi területén vissza nem térítendő támogatás adható

a) magántulajdonú lakás építéséhez;

b) családi ház bővítéséhez, a tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával, ha az új önálló lakást eredményez;

c) magánszemélyektől vagy gazdálkodó szervezettől történő lakás vásárlásához;

d) az Önkormányzat által elidegenítésre kerülő lakás megvásárlásához,

3. §


(1) A vissza nem térítendő alap támogatás mértéke 100.000,- Ft.

(2) A vissza nem térítendő kiegészítő támogatás mértéke

      - két kiskorú gyermeket nevelők esetében: 50.000,- Ft,

      - három vagy több kiskorú gyermeket nevelők esetében: 100.000,- Ft. 

(3) A támogatás az (1) és (2) bekezdés esetében egyösszegű és vissza nem térítendő.

(4) A támogatás nem vehető igénybe, ha a házastársak, élettársak egyike e támogatásban korábban már részesült.

(5) Lakásvásárlás esetében a támogatás csak azt követően folyósítható, ha a kérelmezők a vételár támogatással csökkentett teljes összegét már maradéktalanul megfizették. A vételár megfizetésével egy tekintet alá esik a pénzintézet kölcsön folyósításáról szóló kötelezettségvállalása.

(6) Lakásépítés esetében a támogatás csak jogerős és hatályos használatbavételi engedély megléte esetén folyósítható.

[2](7) A támogatás nyújtásának további feltétele minden esetben, hogy

a) a házastársak (élettársak) a lakást Acsalagon építik vagy vásárolják és

b) csatolták a szükséges igazolásokat.

4. §


(1) Nem kaphat támogatást:

a) aki önkényesen foglalt el lakást, és cselekménye elkövetésétől számítva 5 év nem telt el,

b) aki a támogatás iránti kérelmében olyan valótlan adatot közölt, amely számára jogtalan előnyt jelent.

(2) Nem adható támogatás résztulajdon vásárláshoz. 

(3) [3]

(4) [4]

(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő kiköltöző kérelmező házaspár vagy élettárs csak akkor részesülhet támogatásban, ha a lakás bérleti jogviszonya fennállásának teljes időtartama alatt a lakásbérleti szerződésben előírt valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.


5. §


Aki 5 éven belül:

a) a támogatással épített, vagy vásárolt lakást, családi házat elidegeníti,

b) aki megtévesztő módon jut vissza nem térítendő támogatáshoz,

az köteles a támogatást egy összegben visszatéríteni az önkormányzatnak a felszólítástól számított 60 napon belül.

6. §


(1) A támogatás igénybevétel kérelem alapján történik, amelyet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a házassági anyakönyvi kivonat másolatát; élettársi kapcsolat bejegyzéséről szóló közjegyzői okiratot,

b) hiteles tulajdoni lapot,

c) lakásvásárlás esetében a 60 napnál nem régebbi adásvételi szerződést,

d) lakásépítés esetében a jogerős és hatályos használatbavételi engedélyt,  

e) lakásvásárlás és építés esetén hitel-szerződést abban az esetben ha a vásárlás vagy építés hitelből történik,

f) igazolást a támogatás megállapítása szempontjából lényeges egyéb olyan adatokról, körülményekről, amelyek igazolását a kérelem elbírálásához a képviselő-testület szükségesnek tart.

(3) A támogatás megállapításáról a Képviselő-testület dönt.

(4) Ha a kedvezményezettek a támogatást nem a meghatározott célra használják fel, illetve a kötelezettségüknek - felszólítás ellenére - nem tesznek eleget, őket a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamataival növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.

7. §


(1) Az önkormányzat nevében a támogatásban részülővel a polgármester szerződést köt, a hatályos szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok szerint, amelyet a jegyző ellenjegyez.

(2) A szerződés különösen az alábbiakat tartalmazza:

- a támogatásban részesülők személyi adatait,

- a támogatás összegét, a felhasználás célját,

- ingatlan-nyilvántartási adatokat,

- a visszafizetési kötelezettséget.

8. §


(1) A Képviselő-testület a lakásépítés és vásárlás támogatására meghatározott éves keretösszeget a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg.

(2)-(3)[5]


Záró rendelkezések

9. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat a fiatal házasok első lakáshoz jutásának egyszeri vissza nem térítendő önkormányzati támogatásáról szóló 6/1999. (II.23.) számú rendelete, valamint a fiatal házasok első lakáshoz jutásának egyszeri vissza nem térítendő önkormányzati támogatásáról szóló 6/1999. (II.23.) számú rendelet módosításáról szóló 6/2005. (IV.29.) rendelete.

A folyamatban lévő ügyekben a kérelem benyújtásakor hatályban lévő rendeletet kell alkalmazni.
                        Szilágyi Andrásné                                              Kerekesné Füzi Zsuzsanna

                        polgármester                                                      jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 7/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. július 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 7/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet  2. §-a módosította. Hatályos: 2016. július 1-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2016. július 1-től