Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 23 - 2015. 04. 23


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését


101.155 e Ft

bevétellel és kiadással állapítja meg.


Az önkormányzat  költségvetési létszámkeretét 4 főben állapítja meg.

2.§ A 4. §.-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


                                                                      

3.§ Az 5. §.-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezés


4.§  Ez a rendelet 2015. 04. 23-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Acsalag, 2015. április 21.

Mellékletek