Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VIII.12.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 10/2017. (IX. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 08. 31

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

  1. §

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 10/2017. (IX. 6.) önkormányzat rendeletének (továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése a következő e) és f) pontokkal egészül ki:

„e) a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára

f) önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére”

2. §

A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A falugondnok tevékenységét a Szociális Ágazati Portálon közzétett tevékenységnaplóban köteles dokumentálni.”

3. §

Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

Acsalag, 2020. augusztus 11.


Szilágyi Andrásné                                                                               Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                      jegyző