Damak Község Önkormányzatának 1/2013.(II.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 02 - 2018. 02. 16

Szerkesztés...

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2013. (II.1.) számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlDamak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f)

pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva , az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet 38.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

58 918 E Ft

Költségvetési bevétellel

63 198 E Ft

Költségvetési kiadással

4 280-E Ft

4 280 E Ft

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2.,3.,4., mellékletek részletezik.

(4)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának kötelezettséggel nem terhelt részének igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


(2)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását szakfeladatonként 5.,6., mellékletek tartalmazzák.

(3)   Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit célok szerint, évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4)   Az önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(5)   Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2013. évre a 9. mellékleten került kidolgozásra.

(6)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.    

 (7)  Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.     


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A polgármester jogosult 50 ezer Ft értékhatárig a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül kötelezettségvállalásra.

5. § Az előirányzatok módosítása

       Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


6.§ Költségvetési létszámkeret


(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 2 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 17 főben határozza meg.


(2) Az önkormányzatnál létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.


(3) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyezetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1)   Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2013. január 1. napjától alkalmazni kell.                                                          


Némethné Fodor Szilvia

                                                           jegyző megbízásából:

                          

               Baranyay Barnabás                                                                        Eperjesi Józsefné

                   polgármester                                                                          aljegyző     

 Kihirdetés napja: 2012. február 01.                            

Eperjesi Józsefné

                                                                                                   aljegyző


Mellékletek