Bakonykoppány község képviselő testületének 10/2014 (XII.25.) önkormányzati rendelete

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.25.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2015. 01. 15

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2014. (XII.25.)  önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Bakonykoppány Önkormányzata képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményezése alapján a következőket rendeli el:
I. Fejezet

 Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén lévő ingatlanon keletkező vagy ott bármilyen okból elhelyezett, átvett, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokra (a továbbiakban: hulladék) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a település köztisztaságával összefüggő feladatokra.2. Értelmező rendelkezések


2. §  A rendelet alkalmazásában

a) ingatlan: lakó- vagy lakás céljára használt épület – több lakásos épület lakásonként – és a hozzá tartozó telek, a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei és az általuk használt területek, ahol tevékenységüket folytatják,

b) hulladékgyűjtő pont: az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését szolgáló hulladékgyűjtő hely,

c) konténer: 1100 literes, 2500 literes és 5000 literes hulladékgyűjtő edényzet.
3. A közszolgáltatóra és a közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok


3. § Bakonykoppány Község Önkormányzata a települési hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az 1. mellékletben meghatározott területen egész évben biztosítja.


4. § Az önkormányzat (a helyi önkormányzatok társulása) és a közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a magasabb szintű jogszabályokban előírtakon kívül tartalmazza a közszolgáltatás megszűnésére vonatkozó, továbbá a közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírásokat.


5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Bakonykoppány község közigazgatási területén történő ellátására az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) és az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult.

(2) A települési hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozása, kezelése, ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az ÉBH Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) üzemelésében lévő Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását a közszolgáltató bevonásával végzi. 

(3) A közszolgáltató látja el

a) a települési hulladék gyűjtését, szállítását, kezelésre történő átadását,

b) a Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ Pápa, Szabó Dezső utcai pápai kistérségi hulladékkezelő létesítmény és átrakóállomás,

c) a hulladékgyűjtő pontok és

d) a Pápa, Szabó Dezső utcai hulladékudvar üzemeltetését.

(4) A települési hulladék elhelyezésének kizárólagos helye a Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ.


6. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről szerződéskötés és módosítás előtt a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni. A tájékoztatás tartalmazza a települési hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét.

(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt az ingatlanhasználóval.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és az ingatlanhasználó neve, címe, természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje,

b) a szerződés tárgya,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,

d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,

e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja és

f) a szerződés időbeli hatálya.II. Fejezet

Részletes rendelkezések

4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles:

a) az ingatlanon keletkező települési hulladékot a 2. mellékletben meghatározott űrtartalmú gyűjtőedényben gyűjteni, tárolni,

b) az ingatlanon keletkező települési hulladékot hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint heti rendszerességgel a közszolgáltatónak átadni,

c) a települési hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) a települési hulladék gyűjtésére alkalmas, az ingatlan címével ellátott hulladékgyűjtő edényzetet (kivéve: konténer) az ingatlan területén belül elhelyezni,

e) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy adataiban változás következik be és

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(2) Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzattal kötött közterület-használatra vonatkozó szerződés alapján lehet.

(3) Az ingatlanhasználó nem kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni az olyan

a) beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik,

b) tartósan – legkevesebb 90 nap – használaton kívüli ingatlan esetében, ahol hulladék nem keletkezik, amíg az ingatlant nem használja.

(4) A (3) bekezdés b) pontban foglaltakat

a) az áramszolgáltató által kiállított, legfeljebb 15 kWh/hónap mennyiségű áramfogyasztásra, vagy

b) a vízszolgáltató által kiállított – nem locsolóvízre vonatkozó – legfeljebb 1 m3/hónap mennyiségű vízfogyasztásra vonatkozó számlával lehet igazolni, amelyet a közszolgáltató részére a tárgyévet követő hónap 20. napjáig be kell mutatni.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanhasználónak az (1) bekezdés e) pontjában foglalt írásbeli bejelentést követő hónap első napjától nem kell megfizetni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ürítési díját.

(6) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeiben bekövetkezett változást 15 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható gyűjtőedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti gyűjtőedényről.

(7) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval egyetemlegesen köteles 15 napon belül a változás tényét írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(8) Az ingatlanhasználó  köteles a gyűjtőedényt a települési hulladék elszállítása céljából a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(9) A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától, legkésőbb a szállítás napján 6.00 óráig kell kihelyezni a közterületre, a közszolgáltatás teljesítését követően legkésőbb a szállítás napján 18.00 óráig lehet a közterületen tárolni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

10) Gyűjtőedényben csak olyan hulladékot lehet elhelyezni, amelynek gyűjtésére rendszeresítették.

(11) Árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék elszállításáról a tevékenység folytatója köteles gondoskodni.5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


8. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználókat is érintő feltételeiben tervezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználókat a változtatás előtt 15 nappal a honlapján és a helyi média útján köteles értesíteni.

(2) A közszolgáltató tulajdonában álló gyűjtésre és szállításra használt eszközökön a közszolgáltató cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható felirattal fel kell tüntetni.
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


9. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartását a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(2) A települési hulladék elszállítása céljából kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.

(3) A települési hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint az ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A hulladék termelőjének tilos olyan gyűjtőedénybe hulladékot elhelyezni, amelynek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját más fizeti meg.


10. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyűjtőedény befogadóképességén felül keletkezett települési hulladékot elszállítás céljából közterületen elhelyezni, a közszolgáltató által rendszeresített, külön díj ellenében megvásárolható hulladékgyűjtő zsákban lehet, melyet bekötött állapotban kell a gyűjtőedény mellett az elszállítás napján elhelyezni.


11. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, sérülés esetén cseréjéről, valamint környezete tisztántartásáról.

(2) A konténereket minden év április 15-től október 15-ig terjedő időszakban havi egy alkalommal a közszolgáltató köteles fertőtleníteni.

(3) A közszolgáltató köteles gondoskodni a tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére adott vagy bérbe adott és rendeltetésszerűen használt konténer szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról.

(4) A közszolgáltató felel a hulladékgyűjtő edényzet állagában keletkezett minden olyan kárért, amelyet a szállítás során gondatlan, szakszerűtlen ürítéssel okozott. A szolgáltatói felelősség természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.


12. § (1) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(2) Ha a hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési hulladék összetömörödött, befagyott, vagy az elhelyezés során úgy összepréselték, hogy emiatt a hulladékgyűjtő edényzet ürítése nem lehetséges, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles azt üríthetővé és használhatóvá tenni, és az így okozott kárt megtéríteni.

(3) Amennyiben a közszolgáltató a közterületre kihelyezett, vagy 4. § (10) bekezdés szerint elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetet annak állapota, tartalma, tartalmának jellege miatt nem tudja kiüríteni, ennek tényéről jegyzőkönyvet helyez el az ingatlan postaládájában és a hulladékgyűjtő edényzetről, annak tartalmáról fényképfelvételt készít.

(4) Az (1) - (2) bekezdésben foglaltak megszegése esetén, továbbá, ha a települési hulladékot nem gyűjtőedényben helyezik el, a közszolgáltató megtagadhatja annak elszállítását.7. Lomhulladék


13. § (1) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését házhoz menő lomtalanítás megszervezésével teljesíti.

(2) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését és szállítását évente 1 alkalommal végzi.

(3) Az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját kiegyenlítette, maximálisan 1 m3 térfogatú lomhulladék térítésmentes elszállítására jogosult.

(4) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezett 1 m3 térfogatot meghaladó lomhulladékát a közszolgáltatótól külön díj ellenében rendelt konténerben szállíttathatja el.

(5) A 5. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott létesítménybe, annak nyitvatartási idejében az ingatlanhasználó lomhulladékát maga is elszállíthatja, és 1 m3 térfogatot meg nem haladó mennyiségig térítésmentesen elhelyezheti.8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj


14. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének megfelelően – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévenként vagy havonta, utólag köteles megfizetni, a számlán feltüntetett fizetési határidőig.

(2) A közszolgáltató jogosult ingatlanonként 1 db 110-120 liter térfogatú gyűjtőedény heti egyszeri ürítésének hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját kiszámlázni mindaddig, amíg az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználó települési hulladékát évente egy alkalommal, legfeljebb 200 kg mennyiségig díjmentesen helyezheti el az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott létesítményben.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkező ingatlanhasználó a települési hulladékot kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mennyiségarányos megfizetését követően helyezheti el a 2. § (3) bekezdés b) pontban meghatározott létesítményben.

(5) A közszolgáltató – az általa rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkező ingatlanhasználó részére részletfizetést engedélyezhet.9. Elkülönítetten gyűjtött hulladék


15. § (1) A hulladékgyűjtő pontokon elkülönítetten gyűjtött hulladék helyezhető el.

(2) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő pontokról a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal, de legalább heti rendszerességgel szállítja el.

(3) A hulladékgyűjtő pontokról, azok üzemeltetésével, és használatával kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és honlapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.

(4) A hulladékgyűjtő pontok karbantartásáról, javításáról és tisztántartásáról a közszolgáltató gondoskodik.


16. § (1) A hulladékudvarban átadható hulladéktípusokról, azok mennyiségéről, a hulladékudvar címéről, és a nyitvatartási idejéről a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és honlapján tájékoztatja az ingatlanhasználót.

(2) A hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz kötődő járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések17. § (1) A közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott módon jogosult - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésének és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék behajtásának ellenőrizhetősége érdekében – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek közszolgáltatással összefüggő személyes adatainak (közszolgáltatást igénybevevő neve, születési neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) nyilvántartására és kezelésére.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékra vonatkozó követelés elévülését követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékot, és az annak kiegyenlítésére kötelezett személyes adatait a nyilvántartásból törölni kell.
11. Záró rendelkezések18. § (1) Ez a rendelet 2015. január 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:  Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2012.(IV.1.) önkormányzati rendelete.

                                                                           Tekán István                    Horváth Mária

                                                                           polgármester                    jegyzőA rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. december 25.
                                                                        Horváth Mária

                                                                        jegyző1. melléklet a 10/2014.(XII.25.)  önkormányzati rendelethez

(utcák felsorolása)Jókai, Kiss János, Petőfi, Rákóczi, Rózsa, Zrínyi utcák