Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a település közművelődési feladatairól és feltételeiről

Hatályos: 2016. 09. 16 - 2018. 09. 26

Damak község Önkormányzat képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. tv. 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya Damak község közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenységre és az azokban résztvevő személyekre, valamint a Damaki lakosok és szervezetek által folytatott közművelődési tevékenységre terjed ki.


A rendelet célja és az ebből következő helyi feladatok


2.§.


(1) A település hagyományainak ápolása:

a) a helytörténeti, honismereti tevékenység fejlesztése keretében,

b) népművészeti és hagyományőrző közösségek életre hívásával és működtetésével,

c) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei és személyiségei közművelődési szerepének növelése által,

d) a helyi értékek védelmének és ápolásának biztosításával,

e) alapítványok, egyesületek támogatásával,

f) elismerések ösztönző hatása

révén.


(2) A településen értékteremtő tevékenységek fejlesztése:

a) öntevékeny körök és csoportok keretében,

b) kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatásával.


(3) Az európai, az összmagyar, a helyi térségi és a saját községi kulturális értékek közvetítése és továbbadása:

a) iskolán kívüli és felnőttoktatási keretekben,

b) rendezvények, kiállítások, találkozók, bemutatók keretében,

c) különösen állami, egyházi és egyéb helyi ünnepi és kiemelkedő alkalmakhoz kapcsoltan.


(4) A település természeti, környezeti, történelmi, kulturális és közösségi értékeinek közismertté tétele:

a) a település határain kívüli bemutatkozások során,

b) a településre irányuló kulturális turizmus fejlesztésével.


(5) Rekreációs, szabadidős, szórakozási és közösségi lehetőségek megteremtése

a) kiemelten az ifjúság számára,

b) kiemelten az időskorúak számára,

c) kiemelten a munkahellyel nem rendelkező aktív korúak számára.


A feladatok ellátásának szervezeti kerete


3. §


(1) Az Önkormányzat a fenti feladatok hatékony megvalósítása érdekében művelődési házat üzemeltet.


(2) Az Önkormányzat elfogadja egyéb szervezetek feltételrendszerének használati lehetőségét azok felajánlása esetén.


(3) Az Önkormányzat együttműködik a községben bejegyzett kulturális, szabadidős és közösségi célú civil szervezetekkel (egyesületekkel és alapítványokkal), és amennyiben az együttműködő szervezetek száma eléri a kettőt, akkor az Önkormányzat jegyzőjének közreműködésével létrehozza és működésében segíti a Községi Közművelődési Tanácsot, amely az Önkormányzatot segíti a helyi közművelődési igények összegyűjtésében, megfogalmazásában, rangsorolásában, illetve a helyi állampolgárok érdekeit érvényesítve kontrollálja ezen rendelete végrehajtásában.


A feladatok ellátásának finanszírozási formái


4. §(1) Az Önkormányzat a rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti művelődési ház működése tárgyi és személyi feltételeinek, valamint folyamatos működésének pénzügyi fedezetét saját költségvetése részeként biztosítja a központi közművelődési normatív támogatás, valamint saját egyéb önkormányzati bevételei terhére.


(2) A közösségi terek kulturális célú használatát az Önkormányzat biztosítja.


(3) A 4. § (2) bekezdése szerinti térítések és díjak mértékét az Önkormányzat költségvetési rendelete mellékletében évente határozza meg.


(4) A nem kulturális (pl. kereskedelmi célú) igénybevétel esetén a képviselő-testület jogosult határozattal megállapítani a bérbeadási díjat.


5. §


(1) Az Önkormányzat a művelődési ház fenntartásán túl közművelődési feladatainak végrehajtását az együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza.


(2) Az 5. § (1) bekezdés szerinti finanszírozás céljából mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – közművelődési támogatási keretet különít el, és az ebből való részesedésre meghívásos pályázatot ír ki az együttműködő szervezetek számára.


(3) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – elkülönített keretet állapít meg továbbá a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi nagyrendezvények finanszírozására.


A feladatok ellátásában közreműködő személyek és szervezetek elismerési formái


6. §


(1) A közművelődési feladatok ellátásában közreműködő és kiemelkedő érdemeket szerző személyek és szervezetek elismerésére az Önkormányzat külön rendeletben kitüntetéseket és díjakat alapít.


(2) A helyi kultúra területén kiemelkedő tehetségnek bizonyuló személyek számára az Önkormányzat költségvetési rendeletében szükség esetén ösztöndíj-keretet állapíthat meg, amelynek igénybevételi módját ugyanott szabályozza.


7. §A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                  Baranyay Barnabás                                                       Némethné Fodor Szilvia

                      polgármester                                                                           jegyző