Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 24 - 2016. 05. 24


Damak  Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el1. §


A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


5 357 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


5 357 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2015. évi


módosított költségvetési bevételét

50 599 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

41 349 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

  9 250  E Ft-ban

              E Ft

  9 250   E Ft


állapítja meg.


2. §

 (1) Az R.2. § (2) bekezdésével meghatározott 1.1. melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 1.1 melléklete lép.

(2) A R.2. § (3) bekezdésével meghatározott 1.2., 1.3. melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 1.2. és 1.3.  melléklete lép.

(3) A R. 2. § (4) bekezdésével meghatározott 2.1., 2.2.. melléklet helyére e rendelet mellékletét képező 2.1. és 2.2..  melléklete lép.

  1. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Baranyay Barnabás                                                                Némethné Fodor Szilvia

polgármester                                                                                      jegyző

Mellékletek